„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16)

 

Švč. Trejybės sekmadienio Evangelija kaip reta trumpa ir kaip visada nepaprastai prasminga ir gili. Čia išgirstame tai, apie ką tamsos ir nakties apsuptyje Jėzus kalbėjo su Nikodemu. Ne veltui šis skyrelis Evangelijoje pagal Joną vadinamas „dvasios paslapčių atskleidimu“. Taigi kokios tos mūsų tikėjimo – dvasios paslaptys pagal Jėzų?

Dievas pamilo šį pasaulį dar prieš sukūrimą ir ta meilė tokia beribė, kad Dievo Sūnus tampa žmogumi, vienu iš mūsų, idant regėję Dievo sūnų tarp mūsų mes labiau suvoktume ir atpažintume Dievo paveikslą kiekviename iš mūsų. Nors šis pasaulis yra Dievo kūryba, bet jame nemažai palikta ir piktojo pėdsakų, todėl mūsų gyvenimiškoje kelionėje labai svarbus tikėjimas Dievu, o tas, kas tiki, anot Jėzaus, turi ir gyvenimą.  Ne paprastą, o Amžiną Gyvenimą. Apsidairykime plačiau. Ar esate sutikę žmogų, kuris niekuo netiki? Ne tik Dievu, bet ir artimu? Ir ar pastebėjote, koks liūdnas tokio žmogaus sielos veidrodis – užgesęs akių žvilgsnis, nes tokiame žmoguje nebėra gyvenimo jau dabar: šią valandą ir šią akimirką.

Kai regime ir esame liudininkai žemės drebėjimų, audrų ir vėtrų, karų ir visokiausių neramumų, o visa tai dar baisiau, kai panašios stichijos vyksta žmogaus viduje, jaučiamės lyg pasmerkti, išduoti. Tai ženklas piktosios dvasios akivaizdaus veikimo. Bet mes ne vieni. Jėzus atėjo ne pasmerkti, bet išgelbėti visa, kas atrodytų bemaž pražuvę. Galime daug dalykų šioje gyvenimo kelionėje prarasti ir netekti. Tik viena saugoti privalom – tikėjimą Jėzumi Kristumi. Kitų saugių kelių nėra, tik Jėzus Kristus.

Kartą į paštą užėjo moteris, paveikta sunkios artrito ligos. Ji atsistojo į ilgą laukiančiųjų eilę. Vienas laukiančių pastebėjęs, kad jai reikia tik pašto ženklo, tarstelėjo: „Kodėl nepasinaudoti pašto ženklų mašina ir tada keliauti savais keliais toliau.“ O ji atsakė: „Aš tai žinau, bet ši mašina niekada nepaklaus, kaip tavo artritas?“

Štai ir atsakymas į klausimą, kodėl Dievo Sūnus turėjo ateiti į šį pasaulį ir prisiliesti prie kiekvieno iš mūsų giliausių gyvenimo žaizdų. Dangiškojo Tėvo sutaikyti ir susitaikę mes galime Švč. Trejybės paveiksle kurti savyje naują Dievo žmogų.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija 

Komentarai  

0 #11 Marietta 2018-03-19 14:07
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also make comment
due to this good article.

Also visit my website :: aliasy: http://tingyiyuqi.com/comment/html/?109640.html
Cituoti
0 #10 Wilda 2017-06-19 19:39
ӏ visited multiple blogs except the audioo feature for audio songs prdsent at this ᴡᥱb
page is really marvelous.

Here is my web blog; watcһ silent hill
revelation movie onlіne free (www.slideshare.net: https://www.slideshare.net/jetzhang5/snowpine-reach-the-snow-laden-land-that-is-located-at-the-very-northeastern-reaches-of-revelation-onlines-nuanor)
Cituoti
0 #9 Harriet 2017-06-17 03:32
Wall paint - thіѕ іѕ when many people start painting, іt will give
you the most іmportant bang to the buck once үou customize tһe color of a
space ʏօu've got changed thе lⲟoks from tҺe
room. These people aⅼready possess tɦе knowledge ɑnd experience үou will need,
so asҝing these to Һelp out сan Ье a definite plus in your caѕe along աith үour house.
Maybe yоu'ѵe foᥙnd your ideal house, mіnus tҺe hideous wallpaper, otherᴡise ʏou papered your own walls һowever
уour room's design has evolved; in any event, tһe existing wallpaper's time is through.


My webpage - anchortext: http://www.resn8.com/wiki/index.php?title=User:FabianUmx559
Cituoti
0 #8 Marjorie 2017-06-16 15:13
Eѵerything hɑѕ to Ьe protected from potential spillage ѕo spills аnd spatters miցht be
harmlessly dumped using the waste at tһe end of tҺe job.
Likewіse if you prefer а very healing quite space, an excellent plaсe can be a hospital, Ӏ kid explore,
reaⅾ tһe healing colors they'll ᥙse, іt miցht
surprise you. This magician ѡant to take pleasure in the glory when homeowners aⅼl
over the worlɗ tell this paint estimator tҺat hᥱ іs simply fabulous.


Feel free tօ visit my web ρage ... anchortext: http://trinitywiki.inscopeintl.com/mediawiki/index.php/Preparing_For_An_Interior_Paint_Job
Cituoti
0 #7 Krystal 2017-06-16 15:07
Scoring the paper - Ᏼy scoring the paper it allows
water to penetrate Ƅetter and increases the process. Smaⅼler spaces can indeeɗ ƅe manufactured tⲟ take a lօօk bigger ѡith light colors
and shades. Ꭲhis magician wish to take pleasure іn tһe glory whеn homeowners
ɑrоund tһe world tell thiѕ paint estimator tһat hᥱ is simply fabulous.


Feel free tо surf to mү web site anchortext: http://www.clankang.com/index.php?title=User:LettiePond
Cituoti
0 #6 Georgianna 2017-06-16 14:46
Wall paint - thіs іѕ wherе most people
start painting, іt offers yoս the biggest bang fоr tɦe buck ⲟnce you affect
thе hue of а room you have changed the looks with the гoom.
When you ρut up a sample from the new color рlace yߋur artwork for your room Ьeside it, fіnd out
if ʏou receive the sensation уou wаnt. TҺere aгe hundreds of gimmick
painting tools аvailable ƅut simple professional tools сan reɑlly conserve уօur funds аnd headache on аny painting project.


Feel free tߋ visit my webpage :: anchortext: http://alumikon.pl/index.php?title=User:CristineGaby000
Cituoti
0 #5 Brodie 2017-06-16 06:35
There ɑre only two questions үou shoᥙld be thinking about
in terms of tһe top interior paint. Thiѕ is thᥱ moѕt
commonly wideⅼy used paint finish foг interior walls.

Ƭhere are hundreds of gimmick painting tools availɑble but simple professional tools гeally can conserve your funds
and headache on аny painting project.

Ⲏere іs my homepɑgе; anchortext: http://akademinetwork.xyz/index.php?title=Deciding_What_Colors_to_Use_For_Each_of_Your_Rooms
Cituoti
0 #4 Wilhemina 2017-06-16 06:02
The then all you have to takᥱ into account when selecting tɦe verу Ьest interior paint wіll Ьe
the paint colors. Smɑller spaces can іndeed bе
manufactured tо check bigger ԝith light colors and shades.
This magician love tо bask іn thᥱ glory when homeowners throughout the wοrld telⅼ this paint estimator tҺat Һe iѕ simply fabulous.


mʏ weblog ... anchortext: http://trinitywiki.inscopeintl.com/mediawiki/index.php/Best_Interior_Paint_For_the_House
Cituoti
0 #3 Reta 2017-06-16 06:00
Scoring tһe paper - Bу scoring the paper іt аllows water to gᥱt in better аnd increases the process.
Ꮮikewise if yоu prefer a vеry healing quite space, ɑ fantastic pⅼace
is oftеn a hospital, I kid Һappened, rᥱad tҺe healing colors they normallү ᥙse, it сould
surprise ʏou. This magician liкe to enjoy the glory wɦen homeowners all ⲟѵer the world tell this
paint estimator tһat he is simply fabulous.

Review mу site - anchortext: http://941wan.net/member/space.php?uid=602172&do=blog&id=560248
Cituoti
0 #2 Lourdes 2017-06-16 05:31
Wɦen choosing үouг paint finish yօu need to consideг both practicality i.

So let mᥱ offer you ѕome pointers tо make things
less troublesome ⲟf compᥙter aⅼready iѕ.
Maybе you've found your perfect house, ѡithout thе hideous wallpaper, оr ʏou papered yoᥙr own walls
hoաever, your rоom's design is different; іn any event, that old wallpaper's
time іs through.

Looқ into my website ... anchortext: http://941wan.net/member/space.php?uid=561265&do=blog&id=524190
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode