Ieš­ko dar­bo

Da­žy­to­jas, gip­so kar­to­no mon­tuo­to­jas.

Tel. 8 670 81 503.

Siū­lo dar­bą

Ūkiui rei­ka­lin­gas pa­gal­bi­nis dar­bi­nin­kas. Ap­gy­ven­di­na, mai­ti­na. At­ly­gi­ni­mas pa­gal su­si­ta­ri­mą.

Tel. 8 616 07 516.

Per­ka medieną

Vien­kar­ti­nio pjo­vi­mo uo­sio me­die­ną.

Kreip­tis: Ma­žei­kių g. 3, Tel­šiuo­se, tel.: 8 615 18 294; 8 615 18 293.

Parduoda traktorių

La­bai ge­rą trak­to­rių T-25 (kai­na 2000 Eur), dis­ki­nę šie­nap­jo­vę, tra­šų sė­ja­mą­ją, dal­gi­nę šie­nap­jo­vę, che­mi­ka­lų purkš­tu­vą (400 l, 12 m plo­čio), vie­na­šę prie­ka­bą ir ki­tą in­ven­to­rių. Tel. 8~680 97370.

3 kar­tus  Tink­le­lius nuo uo­dų, vabz­džių. Ro­le­tus -- di­de­lis au­di­nių pa­si­rin­ki­mas. Ge­ro­mis kai­no­mis per 2-3 d. d.

Tel. 8 656 06 332. 

Parduoda kiaulę

Kiau­lę (kai­na 2 Eur/kg).

Tel. 8 618 07 837.

Par­duo­da automobilius

Au­to­mo­bi­lį OPEL ZA­FI­RA (2001 m., va­rik­lis 2,0 DTI, 74 kW, tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2022 m. 06 mėn., tech­niš­kas tvar­kin­gas).

Tel.: 8 612 38 289; 8 692 74 366.

Au­to­mo­bi­lį OPEL ZA­FI­RA (2003 m., va­rik­lis 2,2, 92 kW, dy­ze­li­nas, pil­kos spal­vos, tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2020 m. 11 mėn., kai­na 800 Eur).

Tel. 8 624 01 097.

Tech­niš­kai tvar­kin­gą au­to­mo­bi­lį VW PAS­SAT (1996 m., va­rik­lis 1,9, 66 kW, uni­ver­sa­las, tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2021 m. 05 mėn., kai­na 400 Eur).

Tel. 8 616 92 329.

Siū­lo dar­bą

Rei­ka­lin­gi pa­gal­bi­niai dar­buo­to­jai Vo­kie­ti­jo­je pa­le­čių re­mon­to dar­bams. Ne­mo­ka­mas ap­gy­ven­di­ni­mas, ke­lio­nė. Dar­bo už­mo­kes­tis nuo 1500 Eur.

Tel. +370 601 90 050.

Parduoda

Mū­ri­nio na­mo ant­rą aukš­tą So­do gat­vė­je, Tel­šiuo­se (yra ke­tu­ri kam­ba­riai, vir­tu­vė, ats­ki­ras įė­ji­mas, ga­ra­žas, rū­sys, šilt­na­mis, 3,37 aro že­mės, šil­dy­mas kie­tuo­ju ku­ru ar­ba du­jo­mis).

Tel.: 8 616 18 220; 8 698 33 572.

Par­duo­da

So­dy­bą (yra 3,5 ha že­mės) De­gai­čiuo­se, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. 8 26 97 749.

 

La­bai ge­rą kar­vę (ver­šiuo­sis ge­gu­žės 28 d., pie­nin­ga, pri­mel­žis – 40 l), pie­ni­nių veis­lės kar­vy­tę (2 mėn.), 3 ož­ky­tes (mo­ti­na pie­nin­ga, pri­mel­žis – 5-6 l).

Tel. 8 615 91 544.

 

9 ir 15 arų že­mės sk­ly­pus (pas­kir­tis – na­mų val­da) Tel­šiuo­se.

Tel. 8 616 18 198.

 

Įvai­rią že­mės ūkio tech­ni­ką ir jos pa­dar­gus.

Tel. 8 680 35 013.

 

Trak­to­rių MTZ-80 (star­te­ris, ge­ros pa­dan­gos, ge­ras va­rik­lis, leng­vas vai­ras, tech­niš­kai tvar­kin­gas, kai­na 2500 Eur), trak­to­rius: MTZ-80, MTZ-50 da­li­mis, lėkš­ti­nį sku­ti­ką BDT-3 (ru­siš­kas, kai­na 1350 Eur), plū­gus KWER­NE­LAND (3 va­gų, lin­gi­nė ap­sau­ga, kai­na 1200 Eur).

Tel. 8 647 63 185.

 

Pre­ki­nius kar­pius (kai­na 3,50 Eur/kg). Vem­bū­tų k., Tel­šių r.

Tel.: 8 648 14 539; 8 604 92 542.

 

Bi­čių šei­mas su avi­liais (su­komp­lek­tuo­ti), du me­ta­li­nių konst­ruk­ci­jų kil­no­ja­mus na­me­lius (2x2 m – 4 kv.m; 2x3 m – 6 kv.m).

Tel. 8 619 65 594 (Tel­šiuo­se).

 

3 ha miš­ko iš­si­kirs­ti (di­džio­ji da­lis – mal­ki­nis) Ryš­kė­nų se­niū­ni­jo­je, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. (8 444) 72 160.

 

Kiau­lę (apie 250 kg, kai­na 2 Eur/kg).

Tel. 8 618 07 837.

Knygų pristatymas į namus

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perka

Važiuojančius automobilius (nuo 2001 m., moka nuo 500 iki 4000 Eur).
Tel. 8 609 89 672.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode