Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

UAB „Mažeikių vandenys“ informuoja, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigalioja geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų bazinės kainos, suderintos 2020 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. 03E-757 bei nustatytos 2020 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-246, įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d.Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2020 m. gruodžio mėn. (už lapkričio mėnesį ir vėliau suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).


Atsižvelgiant į kainų pasikeitimą raginame gyventojus iki šių metų spalio31 d. deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis ir susimokėti.

Parduoda įvairius daiktus

Nau­do­tus: skal­bi­mo ma­ši­ną, in­dap­lo­vę, dvi­ra­čius (2 vnt., ne­di­de­li de­fek­tai, 12-13 m. vai­kams), nau­ją vo­nios kra­ną su ter­mos­ta­tu.

Tel. 8-604 95 199.

Perka telyčaites

 3-5 sa­vai­čių kar­vy­tes (nuo 65 iki 90 kg svo­rio). Kai­na su­tar­ti­nė.

Tel.  8 687 95 232. 

Užuojauta

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys. 

Skaudžią gyvenimo valandą mirus mylimam vyrui, tėveliui, broliui Viktorui Kiubiui, reiškiame gilią užuojautą žmonai Nadieždai, vaikams, seserims Irenai ir Kristinai bei jų artimiesiems.

Buvę bendradarbiai: Irma, Regina, Ieva, Angelė, Bronelė, Zita, Jadvyga, Vidmantas, Pranas ir Alfa.

Perka

 

Įmonė nuolat perka įvairaus įmitimo arklius, pieninių bei mėsinių veislių
galvijus. Moka PVM.

Tel.: (8-440) 73 535; 8 686 40 593.


Šiaudus (ritiniuose). Pasiima patys.

Tel. 8 600 11 708.

Siūlo darbą

Reikalingas darbininkas dirbti pas ūkininką Telšių rajone.

Tel.: 8 615 71 671; 8 611 39 236.

Parduoda automobilį

Gerą automobilį VW PASSAT (2013 m., benzinas, automatinė pavarų dėžė, sedanas, naujos padangos, nauji stabdžių diskai ir kaladėlės, pakeisti

tepalai, visi filtrai), mūrinio namo pirmą aukštą Telšiuose.

Tel. 8 602 53 535.

Perka

Pieno šaldytuvą (800-1000 l).

Tel. 8 611 49 036.

 

Juodojo ir spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.

Kreiptis: Šiaurinės g. 6, Telšiuose, tel.: 8 675 24 180; 8 612 28 652.

 

3-5 savaičių karvytes (nuo 65 iki 90 kg svorio). Kaina sutartinė.

Tel. 8 687 95 232.

Parduoda įvairias prekes

Lentas (3 kub.m, 2,5 cm storio), elektrinį diskinį pjūklą (yra 3

diskai, diametras 70-50-40 cm), 6,5 ha brandaus miško Telšių rajone.

Tel. 8 615 55 961.

 

Uosio, ąžuolo, beržo briketus, granules, malkas (konteineriuose),

anglį, durpių briketus. Atveža.

Tel. 8 636 62 665.

 

Rusišką Kuzbaso anglį (ypač stambi), baltarusiškus durpių briketus.

Tel. 8 656 97 937.

 

Statybinę medieną (įvairių išmatavimų), vatą šiltinimui, varžtus,

medvarščius, sraigtinius polius, kampus.

Tel. 8 684 65 887.

 

Įvairią medieną, dailylentes, blokhausus, terasines lentas iš

maumedžio ir pušies.

Tel. 8 656 97 937.

 

Ožkas.

Tel. 8 626 97 749 (Telšiuose).

Par­duo­da

So­dy­bą (yra 3,5 ha že­mės) De­gai­čiuo­se, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. 8 26 97 749.

 

La­bai ge­rą kar­vę (ver­šiuo­sis ge­gu­žės 28 d., pie­nin­ga, pri­mel­žis – 40 l), pie­ni­nių veis­lės kar­vy­tę (2 mėn.), 3 ož­ky­tes (mo­ti­na pie­nin­ga, pri­mel­žis – 5-6 l).

Tel. 8 615 91 544.

 

9 ir 15 arų že­mės sk­ly­pus (pas­kir­tis – na­mų val­da) Tel­šiuo­se.

Tel. 8 616 18 198.

 

Įvai­rią že­mės ūkio tech­ni­ką ir jos pa­dar­gus.

Tel. 8 680 35 013.

 

Trak­to­rių MTZ-80 (star­te­ris, ge­ros pa­dan­gos, ge­ras va­rik­lis, leng­vas vai­ras, tech­niš­kai tvar­kin­gas, kai­na 2500 Eur), trak­to­rius: MTZ-80, MTZ-50 da­li­mis, lėkš­ti­nį sku­ti­ką BDT-3 (ru­siš­kas, kai­na 1350 Eur), plū­gus KWER­NE­LAND (3 va­gų, lin­gi­nė ap­sau­ga, kai­na 1200 Eur).

Tel. 8 647 63 185.

 

Pre­ki­nius kar­pius (kai­na 3,50 Eur/kg). Vem­bū­tų k., Tel­šių r.

Tel.: 8 648 14 539; 8 604 92 542.

 

Bi­čių šei­mas su avi­liais (su­komp­lek­tuo­ti), du me­ta­li­nių konst­ruk­ci­jų kil­no­ja­mus na­me­lius (2x2 m – 4 kv.m; 2x3 m – 6 kv.m).

Tel. 8 619 65 594 (Tel­šiuo­se).

 

3 ha miš­ko iš­si­kirs­ti (di­džio­ji da­lis – mal­ki­nis) Ryš­kė­nų se­niū­ni­jo­je, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. (8 444) 72 160.

 

Kiau­lę (apie 250 kg, kai­na 2 Eur/kg).

Tel. 8 618 07 837.

Knygų pristatymas į namus

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perka

Važiuojančius automobilius (nuo 2001 m., moka nuo 500 iki 4000 Eur).
Tel. 8 609 89 672.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode