Par­duo­da

1,9 ha že­mės ūkio pas­kir­ties sk­ly­pą Liep­lau­kės kai­me, Tel­šių ra­jo­ne. Kai­na 6500 Eur. Tel. 8 673 15 938.

 

Pen­kias pu­sant­rų me­tų pie­ni­nių veis­lė­s te­ly­čias (kai­na po 480 Eur), 2,5 me­tų ra­mią ku­me­lę (kai­na 1200 Eur). Tel. 8 679 10 027.

 

Pu­sę me­di­nio na­mo (yra 3 kam­ba­riai ir vir­tu­vė) Kal­no gat­vė­je, Tel­šiuo­se. Tel. 8 608 59 441.

 

Vie­nos ašies ra­tus, jun­gia­mus prie trak­to­riaus, so­li­do­lo sta­ti­nę (100 kg), pa­dan­gas 220x508, ly­ną („tro­są“, 15 m, dia­met­ras 16), as­best­ce­men­ti­nius vamz­džius (4 m, dia­met­ras 200). Tel. 8 648 33 972.

Par­duo­da žemę

Že­mės ūkio pas­kir­ties že­mę (plo­tas – 2,7900 ha, na­šu­mo ba­las – 30 proc.) Tel­šių ra­jo­ne, Ne­rim­dai­čių kai­me, ties Tri­me­sė­džio kai­mo ri­ba, prie pag­rin­di­nio ke­lio į Juo­za­pa­vą. Kai­na su­tar­ti­nė. Tel. 8 616 79 780.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

UAB „Mažeikių vandenys“ informuoja, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigalioja geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų bazinės kainos, suderintos 2020 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. 03E-757 bei nustatytos 2020 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-246, įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d.Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2020 m. gruodžio mėn. (už lapkričio mėnesį ir vėliau suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).


Atsižvelgiant į kainų pasikeitimą raginame gyventojus iki šių metų spalio31 d. deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis ir susimokėti.

Užuojauta

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys. 

Skaudžią gyvenimo valandą mirus mylimam vyrui, tėveliui, broliui Viktorui Kiubiui, reiškiame gilią užuojautą žmonai Nadieždai, vaikams, seserims Irenai ir Kristinai bei jų artimiesiems.

Buvę bendradarbiai: Irma, Regina, Ieva, Angelė, Bronelė, Zita, Jadvyga, Vidmantas, Pranas ir Alfa.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode