Plungiškiui metraštininkui Alfonsui Beresnevičiui – „Vilties žvaigždė“

 

Spalio 10 dieną kraštotyrininkų klubo „Pilaitė“ narių susirinkime Plungės viešojoje bibliotekoje laukė staigmena – plungiškiui Alfonsui Beresnevičiui buvo įteiktas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos medalis „Vilties žvaigždė“, kurį iš sostinės į Plungę parvežė bendrijos Plungės skyriaus pirmininkė Aniceta Grikšienė.

Pasveikinti A. Beresnevičiaus garbingo apdovanojimo proga atėjęs Plungės meras Audrius Klišonis pavadino jį baltuoju metraštininku, kurį jau kelios plungiškių kartos kaskart mato apsiginklavusį savotiškais ginklais – fotoaparatais ir diktofonu.

Medalį „Vilties žvaigždė“ į A. Beresnevičiaus švarko atlapą įsegusi A. Grikšienė kalbėjo, jog taip jam Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos nariai nori atsidėkoti už daug metų kauptą medžiagą apie rezistenciją ir tremtį.

„Mūsų bendruomenė aukštai vertina jūsų nuopelnus atstatant ir stiprinant Lietuvos valstybę“, – teigiama A. Beresnevičiui skirtame padėkos rašte.

„Tarnauju Lietuvai“, –  kaip visada kukliai, bet pakiliai tarė A. Beresnevičius.

A.Be­res­ne­vi­čius fo­to­gra­fuo­ti pra­dė­jo nuo 1958 metų. Jo fo­to­gra­fi­jo­se – ne tik žmonės, bet ir sak­ra­li­nė dai­lė, pa­ke­lių ar­chi­tek­tū­ra, baž­ny­čių in­ter­je­rai, tau­to­dai­li­nin­kų dar­bai. Su­ren­gė daug per­so­na­li­nių pa­ro­dų. Jis pa­da­rė Plun­gės, Rie­ta­vo, Tel­šių ir da­li­nai Skuo­do ra­jo­nuo­se pa­sta­ty­tų mo­nu­men­tų prie bu­vu­sių KGB stri­by­nų pri­tvir­tin­tų pa­min­kli­nių len­tų, areš­ti­nių, vie­to­vių ir sta­ti­nių ap­ra­šus. Juos pa­tei­kė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui.

Nuo 1996 metų jis už­ra­ši­nė­ja re­zis­ten­ci­jos da­ly­vių, Lie­tu­vos per­si­tvar­ky­mo są­jū­džio da­ly­vių pri­si­mi­ni­mus. Yra ir Lie­tu­vos Šau­lių są­jun­gos na­rys. 2010 metais buvo ap­do­va­no­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu kaip re­zis­ten­ci­jos met­raš­ti­nin­kas ir fo­to­me­ni­nin­kas. Jis užra­ši­nė­jo Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ka­ro da­ly­vių že­mi­nių įgriu­vų, mo­nu­men­tų, pa­sta­ty­tų žu­vu­sių ko­vo­to­jų at­mi­ni­mui, ko­or­di­na­tes. Da­rė fo­to­gra­fi­jas Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos že­mė­la­pio su­da­ry­mui.

Jo su­rink­ta me­džia­ga sau­go­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, Lie­tu­vos cen­tri­nia­me vals­ty­bi­nia­me ar­chy­ve, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Me­mo­ria­li­nia­me de­par­ta­men­te, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­go­je, Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos ka­rių ir rė­mė­jų są­jun­go­je, „Al­kos“, Že­mai­čių dai­lės (to­liau ŽDM), Že­mai­čių vys­ku­pys­tės mu­zie­juo­se. A. Be­res­ne­vi­čius iš vi­so už­ra­šė be­veik 500 žmo­nių at­si­mi­ni­mus.

Garbingo apdovanojimo proga A. Beresnevičių pasveikino kraštotyrininkų klubo nariai, kaimynai ir draugai, kviesdami ir toliau aktyviai dalyvauti klubo veikloje, rengti parodas apie mūsų šalies istoriją, kad ir kokia skaudi ji bebūtų. Linkėjo sveikatos, mąstyti pozityviai.

„Kiek tik A. Beresnevičius paveikslavo tuometinėje vakarinėje mokykloje, tiek visi labai gražiai nuotraukose atrodėm! O kalbant apie jo kraštotyrinį darbą daug kas galėtų pasimokyti kruopštumo, detalumo, tikslumo“, – pastebėjo klubo narė, ilgametė gerbiama pedagogė Vanda Grigorovič.

„Jūsų žodžiai stiprina atgauti jėgas ir dirbti toliau“, – net susigraudino bendraminčių pagerbtas A. Beresnevičius.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode