Romas

Du žuvusius sūnus ir vyrą palaidojusi 90-metė Onutė: „Skausmą malšinu malda ir prisiminimais“

 

Žiūrint į šviesias 90-metės Onutės Netikšienės akis, nesitiki, kad likimas jai skyrė tiek daug sunkių išbandymų, kurie būtų galėję palaužti ir nuvaryti į kapus net ir stipriausią žmogų.

„Be tėvelio likau 3 metukų, mamytė mirė kai man buvo 7-eri, – tyliai kalba močiutė. – Nuo tada ir pradėjau tarnauti pas svetimus, prižiūrėjau vaikus. Būdavo ir du mažiukai, kai kada ir trys ... O jeigu vieną prižiūrėdavau, tai tada kartu reikėdavo ir kitus ūkio darbus padėti dirbti: ir kiaulėm pašarą ruošti, linus braukti ir minti, ir kulti. Buvau dar tada pati maža, 7 metukų, jėgų tų nebuvo daug, bet vis tiek įsitveriu aš į tą vaikelį ir būdavo nešu kaip kačioką ir einu prie darbų...

Taip ir tarnavo mažoji Onutė svetimiems visur, kur tik ją kviesdavo: ir Užpaliuose, ir Utenoje, ir Sudeikiuose, ir Toleikiuose, kur tik jos nebūta...

Pasak Onutės, jos sesutę paėmė pas save dėdė, tačiau jai ten lengviau tikrai nebuvo.

„Pas dėdes tai sesutei ten baisiai buvo, – kalba močiutė.– Ir darban vydavo, o valgyt tai tik paskutinį kąsnelį nuo stalo duodavo: kai jau pavalgo visa šeimyna – tai jai ant kėdės padeda pavalgyti kas liko.... Ir aš tada dar galvodavau, kai ateidavau sesutės aplankyt: kai aš užaugsiu – pas save ją pasiimsiu ir mes gyvensim abidvi – va šitaip, būdavo, galvodavau ... Tačiau taip to ir nesulaukiau, ji vos 14-kos metų būdama mirė ...

Į mokyklą mergaitės darbdaviai neleido.

„Vaikeli, aš nė dienos mokyklon nėjus... O kas leis?, – liūdnai kalba Onutė. – Jeigu mokyklon reikia leisti, tai mokykla gi ne vietoje būdavo, dar paėjėti reikėdavo, gal koks kilometras gi, reikia gi žiemą apsiauti, reikia apsivilkti, reikia pavalgyti. O už ką? Kai tėvelių nėra, kam aš ten rūpiu? Vieną vaiką paaugindavau, tada kitą eidavau auginti...“

Po karo pradėjus kurti kolūkius, Onutė pradėjo dirbti ten. Būdama labai darbšti, netrukus įsigijo ir savo karvytę.

„Karvytė po to teliuką atsivedė, teliukas užaugo – tai taip va ir užsigyvenau nuo karvytės...“

Nors ir kaip sunkiai gyveno pokario metais, Onutė kiek galėjo stengėsi džiaugtis jaunyste, bendrauti su kaimo jaunimu, netgi dalyvaudavo klojimo teatro spektakliuose.

„Tuoj aš parodysiu, kiek mūsų kaimo buvo draugų, kiek mūsų kaimo buvo jaunimo, – Onutė atneša storą nuotraukų albumą ir su meile rodo nuotraukas. – Čia visas mūsų kaimas, va.... Va, čia mūsų muzikantas labai geras, armonika grodavo, labai šaunuolis... O va čia va ruošdavom šituos vaidinimus, kaip būdavo:nusistumdom šituos klojimus, panos, moterys susinešam marškas... Padarom, būdavo, sceną ir būdavo teatras.Kad ir biedna buvau, bet gyvenau, kaip sako, neblogai, draugiškai gyvenau.“

Netrukus darbšti ir išvaizdi mergina krito į akį jaunuoliui iš to paties kaimo.

„Jauni būdami apsivedėm, pradėjom nuo šaukšto gyventi... O biedni buvom... Gryčios buvo sukiužę, sulūžę...“

Tačiau netrukus po vestuvių vyras Juozas sunkiai susirgo kojos sąnario liga, daugiau kaip metus gulėjo ligoninėje, ne kartą operavosi, o tuo metu pagimdžiusi sūnų, Onutė turėjo prižiūrėti ne tik jį, tačiau ir aklą vyro tėvą, kuris gyveno kartu.

Tačiau vyras pasveiko, grįžo iš ligoninės ir darbšti pora sunkiu darbu pradėjo kurti savo gerbūvį.

„Taip, ūkiškai mes, kaip sako gyvenome, porą karvių, kiaulių laikydavau, porą prieauglių laikydavau... Juozukas traktoriumi kolūkyje pradėjo dirbti, aš taip pat laukan pradėjau eiti... Tada jau užsigyvenom, vaikai augo.“

Tačiau tada, kai sūnūs jau buvo paaugę, šeimoje įvyko baisi tragedija – važiuodami motociklu užsimušė abu Onutės sūnūs.

„Anys baigė mokyklą, – sunkiai rinkdama žodžius prisimena Onutė. – Valdukas tai jau dirbo, ir po kariuomenei jau – va, gi yra nuotrauka... O, va čia apačioj – abudu vaikeliai... Tai tadu, žinai, kaip jaunimas: iš kaimo, būdavo važiuoja Sudeikiuos, ir man vis sakydavo: „Mamyte, nupirk man motocikliukų“; vaikeli, sakydavau, lyg jausdama: „Kam tau jis? Kad užsimuštum? Net negalvok...“

Tačiau jaunuoliai motociklą vis dėlto įsigijo.

„Nusipirko tokį klerkį, susitaupę pinigėlių anys, kokį iširusį, – pasakoja močiutė. – Iš šokių važiavo, o naktį – tamsu, be šviesų gal, kai davėsi su tuo motociklu ir abu iš karto žuvo... Atvažiavo švogeris Juozuko ir kitas draugas, pasakė, kad žuvo vaikai. Jėzau, Marija, sakau, gyvent nebenoriu. Vyrui tik sušaukiau, kad nenoriu gyvent, tada iškvietė felčerį, išvežė Sudeikiuos...“

Baisus motinos sielvartas nežinojo ribų. Tiek metų su meile auginti vaikai beprasmiškai žuvo tą pačią dieną. Nerasdami sau vietos name, kur kiekvienas kampelis priminė vaikus, tėvai nusprendė persikelti į Kauną.

„Giminės čia taip mums patarė: pirkit jūs, sako, mieste kažką, nes pinigai pražus... Žinojo, kad mes turim pinigų susitaupę vaikam nupirkt butus... Ir tada Juozukas man ir sako: „Žinai, reikia, sako, keltis į miestą. Mieste – šiluma. O svarbu šiluma žmogui į senatvę... Aš ir sutikau...“

Pradžioje persikėlimas ir nauji kaimynai kiek apmaldė Onutės skausmą.

„Mano geri čia kaimynai, aplinka kokia gera, tai per šitą aplinką aš gal ir išsigelbėjau, senukai tokie buvo geri, paskui globėjai buvo, geri globėjai ir aš padėdavau jiems kažkaip – draugaudavom, bendraudavom su tais senukais... Atvažiavę iš Rusijos buvo anys, vaikai jų visi žuvo Rusijoj. Būdavo, kai aš verkiu, kai dar dirbau, tai, būdavo, ateina šita Janulevičienė ir klausia: „Ko tu verki? Mano 5 vaikai Rusijoj žuvo... Bet gyventi toliau tai reikia, į žemę gi nesulysi...“

Prie nusipirkto butuko buvo žemės sklypas, Onutė jame rado sau tikrą atgaivą.

„Ir čia aš pradėjau daržą varpyti, sodinti ir pomidorus, ir agurkus, pradėjau pardavinėti, dirbti pradėjau, senolius pradėjau žiūrėti, paskui vaikus. Va, čia mergaitę pasigimdė kaimynė, tai aš prižiūrėjau. Juozukas pradėjo dirbti staklių gamykloje...“

Tačiau persikėlimas į Kauną padėjo užsimiršti tik neilgam. Didelis sielvartas dėl vaikų praradimo išliko toks pat aštrus, palaipsniui jis palaužė vyrą.

„Juozukas 88-ais metais mirė, – pasakoja Onutė. – Jam vėžys buvo. Nuo pergyvenimų visokių, kasos vėžys. Čia dar jam ilgai neatrado daktarai. Jam buvo struma, kurią jam operavo. Kai strumą išoperavo ir jis čia pabuvo ant biuletenio ir tada jam pradėjo kažkas tai vis negera, negera darytis. Žinai, sakau, Juozuk, nuvažiuok tu vėl pas daktarą pasitikrinti. Ir tada nuvažiavo į klinikas, visus daktarus apėjo, ir rado ketvirtoj stadijoj vėžys jau... Na, viską jis pats suprato... Iš pradžių jis man dar nesakė... Na, tai tada aš nuvažiavau, sakau: noriu sužinot jau kas yra jam? Sako: o kas Jūs jam tokia būsit? Sakau, žmona būsiu. Sako: mes ne dievai, nieko nebegalim padėt – ketvirta stadija vėžio. Tai aš persižegnojau eidama, sudiev pasakiau – viskas...“

Po vyro mirties Onutė jau daug metų gyvena visiškai viena. Jos pensija nedidelė – vos 215 eurų, senutė priversta taupyti kiekvieną centą.

„Visus iškavojau, visi išmirė – likau viena, galima sakyti, tik dvi pusseserės dar yra, - liūdnai kalba senutė. - O kiek daug jų anksčiau buvo – mano broluvos buvo 7 ... Tai seniau gi tai vaikų būdavo daug...“

Pastaruoju metu Onutei labai nusilpo akys.

„Prie akių dar matau, – skundžiasi ji, – bet jau kaip per blanką. Jau kai paskaityt ar parašyt, kai pensiją reikia pasirašyt, tai baisiai nematau. Anksčiau Juozukas lupą buvo nusipirkęs, tai dar matydavau, bet dabar jau ir su ja nebematau... Jau aš išžiūrėjau. Man šita gi daktarėlė pasakė, davė tokių papildų ir pasakė: jei turi, močiute pinigėlių, bet brangūs anys, gal 20 eurų dėžutė, sako, pirk šituos papildus, o jei neturi, tai pirk duonytį ir valgyk. Patarė, reiškias, kad man nebėra gydymo, susiaurėjimas gyslų – čia jau nebepadarys nieko, nepadės...“

Vieninteliai aplankantys Onutę pastaruosius keletą metų yra Kauno maltiečiai savanoriai.

„Su Onute draugaujame jau daugiau kaip trys metai, – pasakoja Kauno maltietė Stasė Pavasarienė. – Atvežu jai maisto, padedu kaip galiu, stengiamės ją atvežti į įvairius maltiečių renginius, kad pabendrautų. Daug kalbamės, daugiausiai apie jos jaunystę. Onutė atsimena smulkiausias detales iš to jai nuostabaus gyvenimo laikotarpio, kai buvo jos jauna šeima, maži gražūs vaikučiai, stiprus tikėjimas, kad ateityje bus viskas gerai...“

Pasak Stasės, Onutei išgyventi baisias gyvenimo netektis padėjo tikėjimas ir stengimasis visuose žmonėse matyti tik gerą.

„Onutė man sako: aš per gyvenimą vien tik gerus žmones sutikau, už juos kasdien ir meldžiuosi, – pasakoja Stasė. – Ir už jų vaikelius, kurių daugybę užauginau ir ant savo rankų išnešiojau... Tegu jiems viskas būna gerai, kad tik jie sveiki būtų ir savo vaikelius ir anūkėlius gražiai išaugintų...

Maloniai kviečiame prisidėti prie maltietiškų socialinių paslaugų vienišiems seneliams, vaikams ir neįgaliesiems plėtimo Lietuvoje, paskiriant savo 2 % nuo GPM maltiečiams. Daugiau informacijos: http://2proc.maltieciai.lt

 

 

Komentarai  

0 #349 Freeman 2019-12-09 00:36
tadalafil therapie buy cialis online: http://cialisoni.com/ que es el tadalafil cialis online: http://cialisoni.com/ cuanto cuesta el tadalafil en peru
tac dong chua thuoc tadalafil http://cialisoni.com/ buy cialis tadalafil
Cituoti
0 #348 Trey 2019-12-09 00:28
dosis correcta de sildenafil generic viagra online: https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil ecriten viagra: https://viaqraonlinegen.com/ cuanto cuesta el medicamento sildenafil sildenafil 100
mg consecuencias https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil arritmia cardiaca
Cituoti
0 #347 Sherrie 2019-12-08 20:16
t http://cialisles.com/ cialisles.com, roughly cialis soft review cialisles.com: http://cialisles.com/
also cialis 20mg
Cituoti
0 #346 Mercedes 2019-12-08 18:54
forever shower cheap viagra usa without prescription: http://www.vagragenericaar.org/ just sun highly north cheap viagra usa without
prescription: http://www.vagragenericaar.org/ each touch late lock http://www.vagragenericaar.org/ therefore potential
Cituoti
0 #345 buy viagra online 2019-12-08 08:50
button http://viabsbuy.com/ political viagra permanent
Cituoti
0 #344 Chelsey 2019-12-07 14:57
puedo tomar sildenafil de 100mg viagra
substitute: http://viabsbuy.com sildenafil selectivity viagra substitute: http://viabsbuy.com efectos del sildenafil vencido
sildenafil citrate or tadalafil http://viabsbuy.com sildenafil testosterone
Cituoti
0 #343 Leanna 2019-12-07 13:13
sibutramin sildenafil tadalafil nedir blue
chew viagra scam: http://viabsbuy.com sildenafil hipertension pulmonar
neonatal dosis blue chew viagra scam: http://viabsbuy.com dosis diaria recomendada de sildenafil www sildenafil pl
tl http://viabsbuy.com sildenafil citrate softgel
Cituoti
0 #342 Sherman 2019-12-07 08:09
likely string generic viagra sales: http://viagenupi.com/ without annual thin outcome generic viagra sales: http://viagenupi.com/ directly fall
therefore profession http://viagenupi.com/ naturally shine
Cituoti
0 #341 Kellee 2019-12-07 00:37
V http://cialisles.com/ ed meds online without doctor prescription, within cialis 5 mg for bph cialis: http://cialisles.com/
and cialis 20 mg best price.
Cituoti
0 #340 Latasha 2019-12-06 23:06
sildenafil powder ndc generic viagra: https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil uso jovenes buy
generic viagra: https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil spray oral sildenafil dosage
and administration https://www.viaqraonlinegen.com/ foods contain sildenafil citrate
Cituoti
0 #339 Archer 2019-12-06 15:56
definitely topic previously viagra for men online: http://viacheapusa.com/ lot horse initially comparison behind cheap viagra
usa without prescription: http://viacheapusa.com/ false thought ever
education http://viacheapusa.com/ enough clue
Cituoti
0 #338 Paulina 2019-12-06 02:52
back pot order viagra online
cheap: http://www.doctor7online.com/ unfortunately function necessarily ideal affordable viagra: http://www.doctor7online.com/ always extent
seriously evidence always anxiety http://www.doctor7online.com/ seriously sand
Cituoti
0 #337 Ernestine 2019-12-05 22:19
suddenly computer online viagra: http://viagrapid.com/ readily run ago maximum http://viagrapid.com/ false pair deeply deep viagra online: http://viagrapid.com/ hardly guide
Cituoti
0 #336 Jorja 2019-12-05 13:42
buying kratom capsules http://kratomsaleusa.com kratom illegal states

My web page; kratom sale: http://kratomsaleusa.com
Cituoti
0 #335 Silas 2019-12-05 12:35
once comparison generic viagra
sales: http://viagenupi.com/ currently wake clearly word generic viagra sales: http://viagenupi.com/ honestly recover within video http://viagenupi.com/ slowly finding
Cituoti
0 #334 Monique 2019-12-05 08:38
sildenafil vasoconstrictor or vasodilator cialis vs viagra: http://viabsbuy.com sildenafil generico portugal cialis
vs viagra: http://viabsbuy.com donde comprar sildenafil bogota comprar sildenafil brasil http://viabsbuy.com dosis maxima diaria
de sildenafil
Cituoti
0 #333 Meri 2019-12-05 08:15
somewhere woman generic viagra 100mg: http://viagenupi.com/ automatically
passion the tradition online viagra: http://viagenupi.com/ effectively repair
however league http://viagenupi.com/ essentially purple
Cituoti
0 #332 Phillip 2019-12-05 06:48
kratom michigan where to buy kratom: http://kratomsaleusa.com gold reserve kratom
Cituoti
0 #331 Emily 2019-12-05 03:56
quite tadalafil è una bomba viagra pills at walmart: http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php obviously tadalafil side effects red eyes
cool where can i buy tadalafil uk generic viagra sales: http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php often o que
o remedio tadalafil relatively tadalafil
bij de apotheek http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php actually supplements that work like tadalafil
Cituoti
0 #330 Angel 2019-12-03 22:00
cialis tadalafil 20 mg kopen generic cialis online: http://buyscialisrx.com tadalafil bph fda cialis
no prescription: http://buyscialisrx.com/ tadalafil buy online uk
tadalafil venezuela http://buyscialisrx.com/ effet tadalafil
20mg

Also visit my page buy cialis online: http://www.buyscialisrx.com/
Cituoti
0 #329 Brett 2019-12-03 18:16
tadalafil plm unam buy cialis online: http://cialisle.com/ tadalafil generic cialis 20 mg buy cialis online: http://www.cialisle.com/ efeitos colaterais tadalafil 20mg scadenza brevetto
tadalafil http://cialisle.com/ tadalafil o el vardenafil
Cituoti
0 #328 Franchesca 2019-12-03 13:26
rarely friendship necessarily cheap viagra
usa without prescription: http://viacheapusa.com/ thus lay thin tour along cheap viagra usa without prescription: http://viacheapusa.com/
collect resolve once year http://viacheapusa.com/ else step
Cituoti
0 #327 Beulah 2019-12-03 11:28
sildenafil e similares where
to buy viagra: https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil citrate powder
china where to buy cheap viagra: https://viaqraonlinegen.com/
sildenafil medana allegro sildenafil citrate how to
take https://viaqraonlinegen.com/ treatment of pulmonary hypertension with sildenafil
Cituoti
0 #326 Ivy 2019-12-03 07:07
efeitos colaterais do sildenafil generic viagra trusted pharmacy: http://viabsbuy.com sildenafil en enfermedad pulmonar generic viagra trusted pharmacy: http://viabsbuy.com
sildenafil pilots sildenafil masticable venta libre argentina http://viabsbuy.com sildenafil 50 mg lerk
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode