Reklama 2

Elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatai neviršijo ribinių verčių

Elektromagnetiniai laukai, sklindantys iš buitinių elektros prietaisų, radijo ir televizijos stočių antenų, kompiuterių ir mobiliųjų telefonų nuolat veikia žmogų.

Siekiant išvengti nepageidautino elektromagnetinės spinduliuotės poveikio, nustatomos ribinės vertės bei imamasi šių verčių kontrolės veiksmų. Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos pavesta derinti ūkio subjektų pateiktus radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus, įvertinti jų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams, vykdyti radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

Radiotechninės dalies projektas ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas derinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu tvarkos aprašu.

Derinant radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus įvertinami radiotechninių objektų techniniai duomenys, teritorija, elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai teritorijoje ir erdvėje, kurie gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti leidžiamų verčių.

Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamas vertes reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas  gyvenamojoje aplinkoje“. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz – 300 GHz radijo dažnių juostoje. Pagal šios higienos normos reikalavimus elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis gyvenamojoje aplinkoje neturi būti didesnis kaip 1 W/m2.

Operatorius, pradėjęs eksploatuoti radiotechninį objektą (televizijos, radijo, viešojo ryšio bazinę stotį), privalo vykdyti elektromagnetinės spinduliuotės stebėseną, suderintą su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru. Akredituotos laboratorijos atlieka elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimus bazinių stočių aplinkoje. Matavimai turi būti atliekami kas 2 metus urbanizuotoje teritorijoje, jeigu nagrinėjama teritorija nėra urbanizuota arba nėra gyvenamosios aplinkos – kas 5 metus. Nustačius, kad elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamas lygis viršytas, operatorius privalo nedelsdamas nutraukti radiotechninio objekto naudojimą arba elektromagnetinio lauko intensyvumo lygį sumažinti  iki nustatytų dydžių ir informuoti teritorinį visuomenės sveikatos centrą pateikiant matavimų protokolus.

Šių metų sausio-spalio mėnesiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento specialistai gavo ir suderino 166 radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus.

Įvertinus stebėsenos metu pateiktus elektromagnetinio lauko matavimų rezultatus, ribinių verčių viršijimo nenustatyta.

Informacija apie suderintus radiotechninių objektų radiotechninius projektus, stebėsenos planus atliktus elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų rezultatus skelbiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode