Ssc pirmasis
Aplinkosaugininkai šią vasarą ypatingą dėmesį skiria Klaipėdai

 

Šią savaitę Vyriausybėje vyko pasitarimas dėl oro taršos Klaipėdos mieste reaguojant į gaunamus gyventojų skundus, kuriame Aplinkos ministerija pristatė vykdytus oro kokybės patikrinimus. Miesto savivaldybei bei taršą skleidžiančioms įmonėms jau anksčiau yra pateikti pasiūlymai ir įpareigojimai pasirūpinti aplinkosauginėmis priemonėmis, netrukus laukia ir daugiau sprendimų.

Klaipėdos miesto aplinkos oro kokybės stebėjimui yra įrengtos dvi valstybinio aplinkos oro monitoringo stotelės – Centro ir Šilutės plento. Jas eksploatuojančios Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2015-2017 metais nei vienoje stotyje metinės ribinės teršalų vertės nebuvo viršytos. Tačiau vertinant atskiras dienas, Šilutės plente esančioje aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėje 2018 m. (rugpjūčio 1 d. duomenimis) per šių metų 7 mėnesius užfiksuotas jau 41 kietųjų dalelių KD10 paros oro vidutinės ribinės vertės normatyvų viršijimas, miesto centre (Bangų g.) esančioje stotelėje norma viršyta 10 kartų. Per metus tokių dienų skaičius negali viršyti 35.

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas jau anksčiau šią vasarą kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės vadovybę dėl aplinkos oro kokybės ir jos valdymo: pasiūlyta taikyti eismo ribojimo, intensyvesnio gatvių valymo bei laistymo priemones, įvertinti želdinių sodinimo ar sienelių statymo galimybes. Klaipėdos miesto aplinkos oro kokybę bloginti galėjo atliekami gatvių remonto, nuotekų tvarkymo darbai, dėl ko pasikeitė eismo srautai, taip pat prisidėjo ir rekordinė sausra.

Reaguojant į gyventojų nusiskundimus dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įmonių veiklos ir poveikio aplinkos orui buvo atlikti aplinkos komponentų mėginių, paimtų gyvenamosios aplinkos ore ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) įmonėje nuo šalia krovos esančių konstrukcijų, tyrimai. Jie parodė, kad už įmonės tvoros tirtos medžiagos sutampa su įmonėje, šalia krovos vietos, paimtais mėginiais, todėl galima manyti, kad įmonės kraunamais produktais gali būti teršiama aplinka.

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas mobilia oro kokybės tyrimų stotele (laboratorija) birželio 7 d. – liepos 3 d. atliko nepertraukiamus aplinkos oro teršalų koncentracijų matavimus Klaipėdoje prie KLASCO filialo, adresu Švyturio g. 10. Tyrimų laikotarpiu užfiksuoti du kietųjų dalelių (KD10) paros ribinės vertės viršijimo atvejai, galimai rodantys bendrovės poveikį gyvenamajai aplinkai ir aplinkos orui.

Rugpjūčio 9 d. KLASCO surašytas privalomasis nurodymas dėl aplinkosauginių priemonių plano, skirto poveikio aplinkos oro kokybei mažinti, parengimo iki rugsėjo 12 d. Aplinkos apsaugos departamentas, išanalizavęs turimą informaciją, kreipsis į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl įmonei išduoto leidimo sąlygų peržiūrėjimo.

Pietinėje Klaipėdos miesto dalyje gaunama gyventojų nusiskundimų dėl UAB „Branda LT“ vykdomos bioskaidžių atliekų tvarkymo veiklos metu sklindančių kvapų. Tiriant šiuos skundus buvo atliekami patikrinimai, nustatomi Taršos leidimo sąlygų nesilaikymo pažeidimai, taikomos poveikio priemonės. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atliko išsiskiriančių kvapų modeliavimą ir nustatė, kad sklindančių kvapų ribinės vertės nėra viršijamos. Rugsėjį bus atliktas planinis įmonės patikrinimas ir bus vertinamas vykdomos ūkinės veiklos atitikimas išduoto taršos leidimo sąlygoms.

Anksčiau klaipėdiečiai skundėsi ir dėl AB „Klaipėdos nafta“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomos ūkinės veiklos. Šios įmonės jau parengė priemonių planus esamai situacijai pagerinti, pvz., AB „Klaipėdos nafta“ artimiausiu metu planuoja skirti apie 4,4 mln. eurų aplinkosauginėms priemonėms įgyvendinti.

Aplinkos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode