Darom/juosta
Malda, eilėmis ir knyga prisimintas išeivijos poetas kun. L. Andriekus OFM

Rugpjūčio 20 d. Sedos (Mažeikių r.) Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje melstasi už a. a. kunigą vienuolį, bažnytinės teisės daktarą, iškilų lietuvių išeivijos poetą,laikraščio „Šv. Pranciškaus varpelis“ redaktorių, Šv. Antano gimnazijos Kennebunkporte rektorių, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininką, kultūros žurnalo „Aidai“ vyr. redaktorių, Bruklino Adomo Galdiko dailės galerijos direktorių, žymų visuomenės pranciškoną veikėją ir meno puoselėtoją Leonardą Andriekų.

Pristatyta poeto, eseisto, prozininko dr. Dainiaus Sobeckio knyga „Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybės universalėjimas“.

 

Malda, prisiminimai ir eilės

Renginys pradėtas Šv. Mišių auka, kuriai vadovavo svečias – Vydmantų parapijos klebonas –kun. Karolis Petravičius, koncelebravo iš Sedos kilęs kun. Kęstutis Timofejevas bei šios parapijos klebonas kun. Modestas Ramanauskas.

Kun. K. Timofejevas pamoksle pasidalino bendrystės su  br. L. Andriekumi, dar jam gyvam esant, patirtais šviesiais išgyvenimais, padeklamavo poeto eilėraščių.

Knygos redaktorius, poetas, filologas D. Milašauskas bei autorius dr. D. Sobeckis trumpai papasakojo apie knygos atsiradimą, paskaitė br. L. Andriekaus eilių.

D. Sobeckis apžvelgė ir pirmąjį savo romaną „Lozoriaus evangelija“ , vaizduojantį , kas laukia pasaulio, jeigu jame neliktų kultūros ir jos apraiškų. 

Renginyje dalyvavo mokytojai, istorikai, kultūros atstovai.

Vėliau svečiai rinkosi į Sedos meno galerijoje, apžiūrėjo čia eksponuojamas menininkų parodas, vaišinosi žemaitiška koše.

Renginio iniciatorė – visuomenininkė, Mažeikių r. savivaldybės tarybos narė Genoveita Gricienė.

Trumpa biografija

Br. L. Andriekus OFM gimė 1914 m. liepos 15 d. Barstyčių kaime, Skuodo rajone. Jaunystėje L. Andriekus įstojo į Kretingos pranciškonų vienuolyną ir mokėsi Kretingos pranciškonų progimnazijoje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą pranciškonų vyresnieji jį išsiuntė studijuoti teologiją į Austrijoje ir Italijoje universitetus, kur jis įgijo mokslų daktaro disertaciją.

Nuo 1946 metų L.Andriekus gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, aktyviai dalyvavo lietuvių išeivių veikloje, ėmėsi leisti ir redaguoti žurnalą „Aidai“, jo garbės redaktoriumi buvo iki pat mirties.

Išeivijoje kun. L.Andriekus išleido poezijos rinkinius „Atviros marios“ (1955), „Saulė kryžiuose“ (1960), „Naktigonė“ (1963), „Po Dievo antspaudais“ (1969), „Už vasaros vartų“ (1976), „Atmink mane, Rūpintojėli“ (1985), „Balsai iš anapus“ (1988), „Ko liūdi, mano siela“ (1991). Kelios poeto kūrybos rinktinės užsienyje buvo išleistos ir anglų kalba. Lietuvoje 1991 metais išleista velionio eilėraščių rinktinė „Pasilikau tik dangų mėlyną“.

Kun. L. Andriekus mirė 2003 metų gegužės 19 dieną, palaidotas Niujorke, Bruklino kapinėse.

Autorės nuotr.

Daugiau nuotraukų: (3) Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode