Palaidotas kunigas Ignacas Žeberskis (1924–1979–2015)

2015 m. sausio 10 d., eidamas 91-uosius metus, į amžinuosius Tėvo namus iškeliavo Telšių vyskupijos kunigas, Ventos parapijos rezidentas Ignacas Žeberskis. Paskutiniaisiais savo gyvenimo metais kunigas Ignacas gyveno Akmenėje, čia jis užbaigė savo žemiškąją kelionę.

 

Kun. I. Žeberskis buvo pašarvotas Akmenės bažnyčioje, kur du vakarus rinkosi tikintieji, budėjo prie savo buvusio klebono žemiškųjų palaikų ir nuoširdžiai meldėsi, už jį buvo aukojamos šv. Mišios. Kun. Ignacas buvo palaidotas Akmenės bažnyčios šventoriuje, kur pats buvo pasirūpinęs paminklo pastatymu ant savo būsimo kapo. Laidotuvės įvyko 2015 m. sausio 12 d. Akmenės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, 26 Telšių vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo 8 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Akmenės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės. Laidotuvėse dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų, nemažai Akmenės gimnazijos gimnazistų bei mokytojų.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ priminė kun. I. Žeberskio nueitą kelią. Velionis gimė 1924-11-02 Mažeikių parapijoje, Urvikių kaime. Mokėsi Mažeikių pradžios mokykloje. Ilgą laiką dirbo paprastus darbus – buvo statybininkas ir elektrikas. Būdamas 37 m. amžiaus baigė vidurinę mokyklą. Sovietinis saugumas dėl pogrindžio veiklos ir slapstymosi nuo sovietinės armijos buvo jį areštavęs, todėl civilinė valdžia neleido įstoti į Kauno kunigų seminariją. Dirbdamas įvairius darbus pradėjo studijuoti pogrindžio seminarijoje. Ją baigęs, tuo metu tremtyje Žagarėje esančio vysk. J. Steponavičiaus 1979-04-12 Skaistgirio bažnyčioje buvo įšventintas kunigu. Po to vienus metus studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Vyskupo paskyrimu dirbo Stulgių ir Pakražančio, Tirkšlių, Žemaičių Kalvarijos, Akmenės parapijų klebonu. Nuo 1999 m. buvo Akmenės parapijos rezidentas, o nuo 2007 m. iki mirties – Ventos parapijos rezidentas. Vyskupas išryškino, jog kun. Ignacas per daugiau nei 35 savo kunigystės metus uoliai darbavosi Bažnyčios labui. Ypač rūpinosi bažnyčių, klebonijų, bažnytinių pastatų remontu bei priežiūra.

Po šv. Mišių karstas su velionio palaikais procesijoje buvo nešamas aplink jo mylėtą, remontuotą ir puoselėjamą Akmenės bažnyčią. Laidotuvių apeigoms Akmenės bažnyčios šventoriuje vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM.


          Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode