A+A Kunigas ALFREDAS MEMYS (1960-1988-2015)

2015 m. balandžio mėn. 13 d. vakare mirė Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios  rezidentas kunigas Alfredas Memys..

Velionis gimė 1960 m. spalio mėn. 24 d. Telšių m., mokėsi Telšių  3-je vidurinėje  mokykloje, tris metus tarnavo sovietiniame karo laivyne, grįžęs dirbo  Palangos botanikos parke. 1983 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1988 m.

1988 m. gegužės mėn. 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Telšių Vyskupas Antanas Vaičius įšventino jį kunigu.

Telšių Vyskupo paskyrimu dirbo:

1988 – 1989  Šilalės vikaru su pareiga aptarnauti Tūbinių parapiją,

1989 – 1990  Skuodo vikaru su pareiga aptarnauti Aleksandrijos parapiją,

1990 – 1992  Barstyčių klebonu su pareiga aptarnauti  Aleksandrijos ir Notėnų parapijas,

1992 – 1996  Vainuto klebonu su pareiga aptarnauti Žvingius,

1996 – 2002  Kulių klebonu,

2002  m. vieną mėnesį Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių klebonu,

2002 – 2012  Kintų ir Saugų klebonu su pareiga aptarnauti Vilkyčių koplyčią,

Nuo 2012 m. iki mirties – Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios rezidentas.

Bažnyčios paskelbtuose Dievo Gailestingumo metuose linkime, kad Viešpats būtų gailestingas velioniui ir meldžiame: Amžinąjį atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

 Telšių vyskupijos kurija

Kunigo laidotuvės

2015 m. balandžio 16 d. Klaipėdoje įvyko kun. Alfredo Memio laidotuvės. A. a. kun. A. Memys dirbo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijoje tad šioje bažnyčioje ir buvo pašarvotas. Prie mirusiojo tikintieji rinkosi ir meldėsi 2 dienas iki laidotuvių dienos. Balandžio 16 d. 12 val. buvo aukojamos laidotuvių Šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, daugiau nei 60 kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Liturgijoje patarnavo Gargždų parapijos diakonas Audrius Undraitis ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Giedojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininko M. Gudžiūno. Pamokslą Šv. Mišių metu pasakė Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas. Pirmiausia pamokslininkas priminė velionio priklausomumą Eucharistijos bičiulių organizacijai, kuri sovietmečiu veikė slaptai pogrindyje. Būsimasis kunigas buvo aktyvus šios organizacijos narys Telšiuose. Čia, matyt, subrendo jo pašaukimas kunigystei. Vyskupas gvildeno svarbias temas – tikinčiųjų aktyvumo problemą Bažnyčios gyvenime, atsivertimo kiekvienam būtinybę. Drąsino labiau pasitikėti Dievu ir gyventi maldos gyvenimą, nes reikia gyventi taip, kad nebijotum tuoj pat mirti. Mirtis, sakė vyskupas, yra visada šalia, tad būtina nuolat gyventi Dievo malonėje ir taip ruoštis amžinybėn.

Kun. A. Memys palaidotas netoli Klaipėdos esančiose Slengių kapinėse. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė mirusiojo kunigo kurso draugas Kaišiadorių vyskupijos kunigas, Punios parapijos klebonas kun. Vytas Sabaliauskas. Mintimis apie kunigo velionio nueitą beveik 27 metų kunigystė kelią ir kunigo misiją šių dienų visuomenėje gedulingų pietų metu pasidalino Telšių vyskupijos kunigas, Mažeikių dekanato dekanas, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asižiečio parapijos klebonas kan. Zenonas Degutis.

Tegul Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms tarnavęs a. a. kunigas Alfredas Memys būna laimingas Dievo artumoje amžinybėje. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

                                    Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS    

 

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode