Karalaite
Poniai

Šv. Joakimas ir Ona, Švč. M. Marijos tėvai

 

Br. Dovydo ir br. Damijono amžinieji vienuoliniai įžadai

Palendriai

2019 m. liepos 26 d. (prieš savaitę), Palendriuose (Kelmės r.) Šv. Benedikto vienuolyne įvyko istorinis, nepakartojamas įvykis. Du šios bendruomenės vienuoliai br. Dovydo Minot ir br. Damijono Makarov iškilmingai priėmė amžinuosius vienuolinius įžadus. Norisi tuo pasidžiaugti kartu. Šiose iškilmėse taip pat dalyvavo abatas Philippe Dupont, kurio išmintimi norėčiau pasidalinti. Tai savotiškas kreipimasis ir į kiekvieną iš mūsų, kurie ieškome To, kuris esti su mumis.

Abato Philippe Dupont homilija

„Palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi.“

Viešpaties žodžiai, kaip šie, kuriuos ką tik išgirdome, kurie yra palaiminimas, mums visada malonūs, nes mums skirta pažinti palaimą ir stengiamės padaryti viską, kad įvertintume ir gyventume šia palaima. O ši palaima – tai matyti, kontempliuoti, klausyti ir išgirsti Viešpatį.

Suprantame, kad šv. Benediktas yra visiškoje dermėje su Evangelija, pradėdamas savo Regulą žodžiais: „Klausyk, sūnau, mokytojo paliepimų, palenk savo širdies ausį, noriai priimk gerojo tėvo patarimus ir juos įvykdyk.“ „Atviromis akimis į Dievo šviesą ir dėmesingomis ausimis klausykime dieviškojo paraginimo.“

Mes neturėjome laimės Viešpatį matyti ir girdėti tiesiogiai, tačiau mes esame iš tų, kurie yra palaiminti, nes tikime nematę. Dievas apsireiškė mums mūsų tikėjime. Esame laimingesni už pranašus, nes gyvename išganymo laike. Esame laimingesni net už Jėzaus motinos tėvus, kuriuos Bažnyčia šiandien mini, nes jie dar laukė pažadų išsipildymo.

Taigi šiandien Bažnyčia išreiškia pagarbą Viešpaties seneliams. Šeimoje senelių vaidmuo svarbiausias – būti gyva istorijos, tradicijos, kuri vienija skirtingas kartas, atmintimi. Tai ypač pasakytina apie Lietuvą. Persekiojant krikščionis, senelės ištikimai perdavė tikėjimo tiesas. Jau šventoji Ona perteikė savo nekaltajai dukrai išrinktosios tautos atmintį ir stebuklingų Dievo darbų atminimą.

Šventasis Benediktas savo ruožtu prašo vienuolių būti atminties žmonėmis, vengti užsimiršimo, saugoti atmintyje Viešpaties paliepimus bei juos vykdyti. Pirmoji nusižeminimo pakopa kaip tik yra „vengti visiško užsimiršimo ir nuolat atminti visa, ką Dievas paliepė.“ Niekada netapkime užuomaršomis. Apmaudu prarasti atmintį bėgant metams, tačiau kur kas apmaudžiau nebeatsiminti Dievo geradarybių, pirmiausia savojo pašaukimo.

Vienuoliškas pašaukimas, kaip priminė šventasis popiežius Jonas Paulius II, yra atmintis ir budėjimas, gyva Dievo geradarybių atmintis ir vilties atbaigimo laukimas.

Netrukus jūs įsipareigosite visam gyvenimui įžengti į benediktiniško gyvenimo kelią čia, Palendriuose. Jūsų asmeninės istorijos skirtingos, bet pašaukimas tas pats, tai pašaukimas viską palikti, atsiduodant Viešpaties tarnystei per šlovinimą, darbą, brolišką meilę.

Jūsų misija – liudyti, kad dangaus Karalystė čia pat: „Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis.“ Jums duota perteikti šį pažinimą kitiems atsitraukimu nuo pasaulietinės visuomenės ir malda.

Jūs nesate geresni už kitus, bet Viešpats jus pasirinko, kad jus vestų į savo intymumą ir perteiktų paslaptis, kurias jums dabar reikia perteikti tylumoje.

Šią dieną mūsų Kongregacija taip pat mini Tėvo Gėranžė įžadų dieną – įžadų, kuriuos jis davė prieš šventosios Onos rankos relikviją. Tai šeimos istorijos minėjimas, kuris parodo Mergelės Marijos globą mūsų Kongregacijai nuo pat šios gimimo. Jūs norite įžengti į šį kelią, į būsimąsias šventojo Benedikto ir Tėvo Gėranžė kartas.

Vaikų šlovė – girti savo senolius, maža to, gyventi jų dorybių pavyzdžiu. Senolių šlovė – matyti palikuonis ištvermingai laikantis jų palikimo.

Matote, ko iš jūsų laukiama: pasirodykite tikri ir verti mūsų Tėvų mokiniai, sekite jų uolumu liturgijai ir Bažnyčios meilei, sekite jų tikėjimu, klusnumu, nuolankumu.

Jūs jau patyrėte Dievo švelnumą, leiskite malonei nešti savo vaisių apstybę. Jūs laukiate Dievo pažadų išsipildymo: „Neapvilk mano laukimo.“ Jis bus ištikimas, galiu jus tuo patikinti. Dabar jūsų eilė atsiliepti savo ištikimybe, klusnumu, džiaugsmu tarnauti.

Marija jums duoda geriausią gyvos atminties pavyzdį, nes Evangelijoje sakoma, kad ji laikė savo širdyje visus įvykius ir slėpinius, kurių negalėjo suprasti. Tegu jūsų tylus gyvenimas maitinasi šiuo tikinčiu Dievo stebuklų apmąstymu, kad galėtumėte nuolat už juos dėkoti.

Powered by BaltiCode