Vyskupo Rimanto Norvilos 25 metų kunigystės jubiliejus Vilkaviškyje

Vasario 28 dieną sumos šv. Mišių metu Vilkaviškio katedroje paminėtas Vilkaviškio vyskupo ordinaro Rimanto Norvilos kunigystės 25-erių metų jubiliejus. J.E. vyskupas R. Norvila sumos padėkos šv. Mišias aukojo kartu su savo studijų Kauno kunigų seminarijoje kurso draugu teol. lic. Remigijumi Gaidžiu, besidarbuojančiu Šunskų parapijos klebonu, taip pat Policijos kapelionu. Su jubiliatais šv. Mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupijos dekanai ir vicedekanai bei keletas kunigų. Šv. Mišių pabaigoje abu jubiliatai suteikė tikintiesiems ypatingą, šiai progai skirtą palaiminimą.

Šv. Mišiose dalyvavo ir vyskupą pasveikino Lietuvos Respublikos premjeras Algirdas Butkevičius su žmona, Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka su žmona. Nuoširdžiausius sveikinimus vyskupijos katedros kapitulos vardu išsakė jos pirmininkas kanauninkas Valius Zubavičius, kunigų vardu už brolišką bendrystę ir geranorišką supratimą dėkojo Alytaus dekanato dekanas g. kan. Arūnas Užupis. Vilkaviškio parapijos atstovai - Carito organizacijos, dekanato šeimos centro savanoriai, choristai – gražiausiais žiedais ir giesmėmis papildė sveikinimų ir linkėjimų puokštę.

Jubiliatas savo homilijoje daugiausia dėmesio skyrė kunigo tarnystės žmonėms prasmei. Jis pasidalijo įspūdžiu iš Tarptautinio Eucharistinio kongreso, sausio pabaigoje vykusio Filipinuose. Vienoje iš labiausiai katalikiškos pasaulio šalies gyventojų tradicijoje kunigas dažnai yra vadinamas žmogumi, kuris atneša, parodo Dievą.

„Iš tiesų, dalindamas šv. Komuniją, kunigas atneša Dievą. Kunigas jį taip pat padeda pažinti, parodo skelbdamas Dievo Žodį. Lankydamas ligonius su sakramentais kunigas taip pat jiems neša Dievą, kaip ir priartindamas jį teikiant kitus sakramentus. Šiais Gailestingumo metais ypač galime prisiminti Sutaikinimo sakramentą – išpažintį. Per nuodėmių atleidimą, padedant susitaikyti su Kūrėju, kunigas jį taip pat priartina prie žmonių. Visa tai vaizdžiai parodo Kristaus per paskutinę vakarienę įkurtos kunigystės paskirtį - žmonėms atnešti, parodyti Dievą, „- akcentavo vyskupas.

Pasak R. Norvilos, viena svarbiausių įvairių sukakčių, jubiliejų paminėjimo esmių - geriau pamatyti gyvenimo kelionės visumą, jo prasmingumą. „Svarbesnėmis gyvenimo progomis taip pat labiausiai įvertiname ir mums artimiausius žmones. Iš Dievo gavęs gyvenimo dovaną ir amžinojo gyvenimo pažadą, kiekvienas tikintis žmogus šalia artimųjų visą savo gyvenimą artimai sieja ir su Viešpačiu. Tikėjimas, o per jį ir santykis su Dievu yra vienas iš dalykų, kuris, nors nevienodai išgyvenamas įvairiais gyvenimo tarpsniais, ypatingai apjungia visus sąmoningo žmogaus gyvenimo laikotarpius. Bendrystė su Dievu yra ne tik vienas iš svarbiausių vardiklių, apjungiančių viso gyvenimo kelią, bet ir veda mus į žemiško gyvenimo tąsą Amžinybėje.“

Kunigo šventimus R. Norvila gavo 1991 m. vasario 24 d. iš šviesios atminties kardinolo Vincento Sladkevičiaus. Kaip jaunas kunigas darbavosi parapijose, vėliau – Kauno arkivyskupijos kurijoje kancleriu, buvo Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, 1997 m. konsekruotas vyskupu, penkerius metus buvo Kauno arkivyskupijoje augziliaru, o nuo 2002 metų paskirtas Vilkaviškio vyskupu ordinaru šias pareigas perėmė iš garbaus amžiaus vyskupo Juozo Žemaičio.

Homilijos pradžioje vyskupas pastebėjo, jog įvairūs jubiliejai įrėmina žmogaus gyvenime daugumą dalykų. Visi jie saviti ir nepakartojami, šie amžiaus tarpsniai taip pat sąlygoja visą žmogišką veiklą, santykius su kitais. Tačiau prasmingiausi yra tie minėjimai, jubiliejai, kai juos švenčiame tikėjimo dėka išaugintoje vienybėje su Dievu.

Jubiliatas pabrėžė, kad didžiausia vertybė kunigo ir tikinčiųjų, visų žmonių santykiuose esąs bendruomeniškumas, geranoriškumas, paprastas ir nuoširdus žmogiškas ryšys, palaikymas ir supratimas. Juk visi tikintieji turime visuotinės kunigystės pašaukimą- ne kritiškumu, ne smerkimu, o gera linkinčiu žvilgsniu apdovanoti vieni kitus .“Kaip Dievas žvelgia į mus, taip ir mes žvelkime vieni į kitus, „- kvietė R. Norvila.

Šis vyskupo R. Norvilos kunigystės 25-erių metų jubiliejus tarsi žingsnelis į kitus nemažiau reikšmingus jubiliejus, kuriuos dvasininkas minės 2017-aisiais: konsekravimo vyskupu 20-metį, tarnystės Vilkaviškio vyskupijoje 15 metų sukaktį.

Birutė Nenėnienė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode