Du jubiliejai

Gegužės 22-ąją, švenčiant Švč. Trejybę, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS dėkojo Dievui už vyskupystės 25-erių metų jubiliejų, arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas – už 25-erių metų kunigystės jubiliejų.

Abu jubiliatai – vienas vyskupo, kitas kunigo – šventimus priėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje. S. Tamkevičiaus, tuomet dar neseniai (1988 m.) grįžusio į Lietuvą po įkalinimo ir tremties ir vėliau ėjusio Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas, vyskupo konsekracija vyko 1991 m. Sekminėse. L. Virbalo, atsisakiusio inžinerinių studijų, kunigystei pradėjusio rengtis pogrindžio seminarijoje ir tik po kelių bandymų (trukdant sovietų valdžiai) priimto studijuoti Kauno kunigų seminarijoje, kunigystės šventimai vyko tų pačių metų gegužės 30 d.

Iškilmingoje Eucharistijoje kartu dėkoti Dievui už šių ganytojų ištikimybę pašaukimui ir tarnystę, pasveikinti šių jubiliejų proga į arkikatedrą susirinko gausus svečių ir arkivyskupijos bendruomenės būrys. Kauno arkivyskupui emeritui emeritui S. Tamkevičiui sveikinimą ir apaštališkąjį palaiminimą atsiuntė popiežius Pranciškus.

Iškilmingos Eucharistijos pradžioje, į kurią dvasininkai atėjo didžiule procesija, arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir savo vardu visus sveikino liturgijai vadovavęs arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Eucharistiją koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, kardinolas Audrys Juozas Bačkis bei Lietuvos vyskupai: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupai emeritai Juozas Preikšas ir Jonas Kauneckas. Eucharistiją kartu šventė daugiau kaip pusšimtis kunigų, patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

„Šiandien, brangieji, dviejų didžiųjų Jėzaus apaštalų šv. Petro ir Pauliaus šventykloje švenčiame kitų dviejų šių dienų apaštalų – mūsų arkivyskupų – vyskupo ir kunigo jubiliejus. Susirinkome švęsti ir dėkoti gerajam Dievui už šių dviejų vyrų pakvietimą sekti Gerąjį ganytoją ir įkūnyti savo gyvenimu Tiesos pilnatvės paieškas, dėkoti už jų misiją vesti Dievo tautą į Švč. Trejybės vienybę“ , – sakė augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas savo homilijoje.

Arkikatedroje pasibaigus iškilmingai Eucharistijai, bendruomenės plojimais buvo palydėti sveikinimo ir padėkos žodžiai tarnystės jubiliejus švenčiantiems ganytojams.

Pasveikinęs arkivyskupus Lionginą ir Sigitą, apaštališkasis nuncijus arkivysk. Pedro López Quintana perskaitė išskirtinį pasveikinimą – popiežiaus Pranciškaus, kurį Šventasis Tėvas kaip broliškos meilės ženklą skyrė arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui, suteikdamas apaštališkąjį palaiminimą vyskupystės konsekracijos 25-mečio proga.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu sveikino kard. Audrys Juozas Bačkis, Arkivyskupijos kunigų vardu žodį taręs Apaštalų Sosto garbės prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.

Kauno ganytojus sveikino Stačiatikių Bažnyčios vardu pasveikino arkivyskupas Inokentijus ir kiti.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode