Kunigų šventimai Telšių vyskupijos Katedroje

Birželio 1 dieną Telšių vyskupijoje iškilmingai minimas šios vyskupijos globėjas, pirmųjų krikščionybės amžių kankinys, filosofas, rašytojas, gilus mąstytojas Justinas. Tą dieną į Telšių vyskupijos Katedrą 12 val. iškilmingoms Šv. Mišioms rinkosi gausus būrys maldininkų bei dvasininkų ir iš kitų Lietuvos vyskupijų. Šv. Mišioms, kurių metu buvo pašventinti trys nauji kunigai, vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus ir dar keliasdešimt kitų kunigų. Šv. Mišių metu, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos grigališkojo choralo giedotojų grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio, liturgijoje patarnavo trys diakonai: Gediminas Paulius, Donatas Litvinas ir Antanas Budreckas bei Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai.

Šv. Mišių pradžioje procesijos būdu pirmiausia buvo nueita prie Katedros antrajame aukšte esančio Telšių vyskupijos globėjo garbei skirto šv. Justino altoriaus. Čia buvo pagerbtos neseniai altoriuje Telšių vyskupijos vyskupo J. Borutos SJ rūpesčiu viešam garbinimui išstatyta šventojo Justinos relikvija. Prie altoriaus, smilkant pagerbus relikvijas, vyskupas papasakojo, jog šio šventojo relikvija buvo parvežta iš Romos, o rasta Alsėdžių parapijos kapinių koplyčios altoriuje, kur ją įdėjo tuometinis Žemaičių vyskupijos vyskupas Motiejus Valančius. Relikvija rasta remontuojant minėtą koplyčią. Nuo dabar ji saugoma Telšių vyskupijos Katedroje Šv. Justino garbei skirtame altoriuje. Kalbėdamas vyskupas prisiminė ir pirmąjį Telšių vyskupijos ganytoją Justiną Staugaitį, kurio vardo diena kaip tik birželio pirmoji, o šiemet sukanka 150 metų nuo jo gimimo ir 90 metų nuo jo tapimo vyskupu ir ingreso į Telšių vyskupijos Katedrą. Prie šio altoriaus buvo meldžiamasi, prašant, kad šv. Justinas ir toliau globotų Telšių vyskupiją. Taip pat buvo sustota ir pagerbta kito šventojo relikvija – tame pačiame antrajame Katedros aukšte yra šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei skirtas altorius, kuriame taip pat saugoma šio šventojo relikvija. Telšių vyskupijos ganytojas priminė, jog ketverius metus šioje vyskupijoje kaip jo augziliaras darbavosi vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kuris priklauso pranciškonų vienuolijai. Jis šiuo metu yra pakirtas Panevėžio vyskupijos vyskupu. Telšių vyskupijos vyskupas pakvietė visus melsti naujajam Panevėžio ganytojui visų reikalingų malonių nelengvame ir kilniame ganytojo darbe jau kitoje vyskupijoje.

Po Evangelijos tris diakonus, besiruošiančius priimti kunigystės šventimus Telšių vyskupijos vyskupui pristatė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Trys Telšių kunigų seminarijos absolventai, religijos mokslų magistrai: iš Šilutės Šventojo Kryžiaus parapijos kilęs Rolandas Kazlauskas, šiuo metu besidarbuojantis Klaipėdos šv. Kazimiero parapijoje; iš Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos kilęs Vidmantas Daugėla, šiuo metu dirbantis Telšių vyskupijos kurijoje ir iš Tauragės Švenčiausiosios Trejybės parapijos kilęs Audrius Undraitis, šiuo metu tarnaujantis Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijoje, Telšių vyskupijos vyskupo J. Borutos SJ rankų uždėjimu buvo pašventinti kunigais.

Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo: „Šie broliai po rimto svarstymo bus įšventinti kunigais, idant tarnautų Kristui Mokytojui, Kunigui ir Ganytojui, kuriam tarnaujant jo Kūnas – Bažnyčia – tampa Dievo tauta ir yra statoma bei tobulinama kaip šventovė. Jie bus įšventinti tikrais Naujojo Testamento kunigais, kad būdami panašūs į Kristų, vyriausiąjį ir amžinąjį Kunigą, ir suvienyti su vyskupu kunigyste, skelbtų Evangeliją, ganytų Dievo tautą ir garbintų Dievą, pirmiausia atnašaudami Viešpaties auką“. Vyskupas priminė, kad tapę kunigais šie Bažnyčios tarnai teikdami sakramentus padės tikintiesiems gyventi malonės gyvenimą ir patys uoliai ir tvirtai, kaip šv. kankinys Justinas, skelbdami Evangeliją yra pakviesti eiti šventumo ir ištikimybės Dievui bei Bažnyčiai keliu. Baigdamas vyskupas būsimiesiems kunigams linkėjo: „Būkite vieningi su vyskupu ir jam pakluskite. Stenkitės tikinčiuosius sujungti į vieną šeimą, kad juo būtų galima per Kristų Šventojoje Dvasioje nuvesti pas Dievą Tėvą. Visuomet prieš akis turėkit pavyzdį Gerojo Ganytojo, kuris atėjo tarnauti, o ne kad jam tarnautų, kuris atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“. 
Po šventimų naujuosius kunigus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas, o iškilmių pabaigoje jau jie dėkojo ganytojui, seminarijos vadovams ir dėstytojams, savo tėviškių ir parapijų, kuriose jau darbavosi iki šiolei, klebonams bei artimiesiems ir visiems tikintiesiems.

Po pamaldų iškilmių dalyviai aplankė pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo Justino Staugaičio ir pirmojo Telšių kunigų seminarijos rektoriaus kankinio, Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus kapus Katedros kriptoje. 
Po visų pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko šventiniai pietūs, kuriuose dalyvavo dvasininkai, seminaristai, neoprezbiterių giminės bei svečiai.

Kan. teol. lic. Andriejus SAB`ALIAUSKAS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode