Mažeikiškis – įšventintas diakonu

2016 m. gegužės 31 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo švenčiami tituliniai šios Šventovės atlaidai. Tą dieną, kada Bažnyčia mini Švč. M. Marijos Apsilankymą pas šv. Elžbietą, šioje pagrindinėje Telšių vyskupijos Šventovėje dviem Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos absolventams, baigusiems seminariją ir įgijusiems religijos mokslo magistrus, buvo suteikti diakonato šventimai. Iš Gargždų Šv. Mykolo Arkangelo parapijos kilusį Donatą Litviną ir iš Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kilusį Antaną Budrecką diakonais, Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ prašymu, jam pačiam negalint dalyvauti, pašventino Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

12 val. vyko iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, asmeninis apaštalinio nuncijaus Lietuvoje sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas ir kiti dvasininkai.

Šv. Mišių pradžioje vyskupas L. Vodopjanovas OFM pasveikino visus susirinkusiuosius į titulinius Bazilikos Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elžbietą atlaidus ir pakvietė Šv. Mišiose melstis už du jaunus vyrus, kuriems Mišių metu bus suteikti diakonų šventimai. Po Evangelijos kandidatus šventimams vyskupui pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. R. Norkus.

Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupijos vyskupas išryškino diakonų Bažnyčioje atsiradimo aplinkybes, jų svarbią, atsakingą ir reikalingą tarnystę. Vyskupas citavo popiežių Pranciškų, kuris Romoje kalbėdamas diakonams pastebėjo, jog šių dienų visuomenėje reikia kuo daugiau atsidavusių tarnų, kad neįsigalėtų samdinio dvasia. Vyskupas kalbėjo, jog tiek pasaulietinėse sferose, tiek ir Bažnyčioje vis labiau kyla pavojus įsigalėti samdinystei – padarau tik tiek, kiek man užmoka. Padarau tik tiek, kiek man naudinga ir nenoriu aukotis. Vyskupas davė keletą pavyzdžių į ką reikėtų lygiuotis mokantis tarnauti Dievui ir žmogui, nesitikint iš to jokios naudos. Toks pavyzdys – Dievo Motina Marija, einanti lankyti savo giminaitės Elžbietos. Ji tai darė be jokio išskaičiavimo ar asmeninės naudos, o iš meilės Dievui ir artimui. Taip pat pamokslininkas, kreipdamasis į būsimus diakonus, pabrėžė, jog būtina visada išlikti atviriems kitam, kad galėtum būti visada pasiruošęs patarnauti. Svarbu išmokti aukoti laiką ne tik savo poreikiams, bet dalintis juo su kitu, kuriam reikalinga pagalba ar parama. Apie tokį uolų dvasininką vyskupas papasakojo, prisimindamas savo patirtį pranciškonų vienuolyne. Ganytojas drąsino visus: ir kunigus, ir diakonus, ir pasauliečius būti tarnų dvasios ir džiugiai bei uoliai, nepavirtus į savanaudiškai mąstančius samdinius, skelbti Gerąją Evangelijos Žinią pasauliui.

Po visų iškilmių naujieji diakonai dėkojo juos šventinti sutikusiam Telšių vyskupijos vyskupui J. Borutai SJ, juos, Telšių vyskupijos vyskupo prašymu, pašventinusiam Panevėžio vyskupijos vyskupui L. Vodopjanovui OFM, tėviškių parapijų klebonams, Telšių kunigų seminarijos vadovams bei dėstytojams, savo artimiesiems ir visiems tikintiesiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie jų formacijos ir rengimuisi diakonystei, vėliau ir kunigystei.

Naujuosius diakonus sveikindamas vyskupas L. Vodopjanovas OFM įteikė ir paskyrimus bei atminimo dovanėles – abu diakonai Antanas Budreckas ir Donatas Litvinas nuo šiol darbuosis Telšių vyskupijos kurijoje.

Po iškilmių, atminimui su iškilmių dalyviais padarytos bendros nuotraukos, Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengta nuotaikinga, šventinė agapė, kurios metu sveikinti naujieji diakonai, vyko gražus, šiltas iškilmių dalyvių tarpusavio pabendravimas.

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode