Popiežiaus Pranciškus vyskupystės sidabrinis jubiliejus

 

Antradienį popiežius Pranciškus šventė vyskupystės sidabrinį jubiliejų. Jorge Mario Bergoglio buvo konsekruotas Buenos Airų vyskupu pagalbininku 1992 metų birželio 27 dieną, gaudamas Auca vyskupo titulą. Po penkerių metų Argentinos sostinės vyskupas augziliaras buvo paskirtas Buenos Airių vyskupu koadiutoriumi ir kaip koadiutorius paveldėjo Buenos Airių arkivyskupo sostą 1998 metais, dar po trijų, 2001 buvo paskirtas kardinolu. Romoje  2013 metais buvo išrinktas Romos vyskupu, kuris pagal pareigas taip pat yra visos katalikų Bažnyčios popiežius, ir pasivadino Pranciškaus vardu. Dvidešimt penktąsias vyskupystės metines popiežius šventė Mišių aukoje, kurią koncelebravo Pauliaus koplyčioje su Romoje reziduojančiais kardinolais, kurių didžioji dauguma yra arba praeityje buvo Romos kurijos vadovai.

Popiežiaus vyskupystės 25 metinės

 

Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą, kaip įprasta, aukojo Šv. Mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje. Jos buvo paskutiniosios prieš vasaros laikotarpį, kai gerokai sumažėja popiežiaus veikla, įvyksta kur kas mažiau popiežiaus privačių audiencijų. Tačiau jau kitą dieną, antradienį, popiežius aukos ypatingas šventąsias Mišias Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčioje. Popiežius Pauliaus koplyčioje vadovaus visų Romoje gyvenančių kardinolų mišioms savo vyskupystės sukakties proga. Antradienį, birželio 27 dieną sukanka popiežiaus konsekravimo dvidešimt penktosios metinės. Popiežius Pranciškus buvo konsekruotas Buenos Airių vyskupu augziliaru 1992 metų birželio 27 dieną. (Vatikano radijas)

Popiežius: nereikia horoskopų, einame Dievo staigmenų keliu!

 

Popiežius Pranciškus pirmadienio rytmečio mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje komentavo pirmąjį skaitinį pasakojantį apie Abraomo iškeliavimą iš gimtinės, pagal Viešpats prašymą. Krikščionis, kuris nepasijudina, nėra tikras krikščionis. Tikras krikščionis ne tas, kuris nusėda vietoje, o tas kuris pasitiki Dievu ir leidžia jam vadovauti ėjimui Dievo staigmenų keliu, pasakė popiežius Pranciškus.

Pijusė ar mitra, alba ar arnotas?

 

Kokia yra liturginių drabužių reikšmė per religines apeigas? Ką reiškia spalvos ir simbolika, naudojamos krikščioniškoje liturgijoje? Norintiems pagilinti savo žinias apie tai siūlome tekstą, parengtą pagal kun. Mozės Mitkevičiaus paskaitą, skaitytą Bažnytinio paveldo muziejuje.

Popiežius plaukikams: sportuoti kartu brolybės dvasioje

 

Šeštadienio vidudienį popiežius audiencijoje priėmė Italijos plaukimo federacijos narius ir atletus, dalyvaujančius Romoje vykstančiose varžybose „Sette Colli“ (Septynios kalvos). Šios dienos džiaugsmingos jums ir sportininkams, aistruoliams, kurie jumis seka, nes sportas irgi yra šventė. Šventė, kuri liudija vis reikalingesnes vertybes mūsų visuomenėje, kuri apibūdinama kaip „taki“, neturinti tvirtų atramos taškų. Jūs sportuojate vandenyje, tačiau tai nėra „skysta“, priešingai, tai labai „tvirta“, reikalauja nuolatinio įsipareigojimo ir ryžtingos dvasios, - kalbėjo popiežius susirinkusiems.

Dvyliktasis eilinis sekmadienis

 

 „Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.

Pranciškus: Kristaus prisikėlimas yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas

 

Popiežius šeštadienį audiencijoje priėmė vienuolinės Prisikėlusio Viešpaties Jėzaus Kristaus  kongregacijos kapitulos narius. Kongregacijos vienuoliai broliai, diakonai ir kunigai pagrindinį apaštalavimo dėmesį skiria katalikiškam ugdymui, darbuojasi daugiau kaip dešimtyje kraštų, daugiausiai Europoje ir Šiaurės Amerikoje, kuriasi Afrikoje. Ordino pradžia susijusi su Paryžiuje devynioliktajame amžiuje įsikūrusia gausia emigrantų iš Lietuvos ir Lenkijos kolonija. Naujos kongregacijos branduolį sudarė trys vyrai, kurie vedami Dievo tarno Bogdano Janskio, nuoširdžiai atsidėjo nuo tėvynės atskirtų tautiečių migrantų apaštalavimui.

Dviejų popiežių vyskupystės jubiliejai

 

Sekmadienį, gegužės 28 dieną sukanka devyniasdešimtmečio popiežiaus emerito Benedikto XVI vyskupystės keturiasdešimtosios metinės. Joseph Ratzinger buvo konsekruotas Miuncheno-Freizingo arkivyskupu metropolitu 1977 metų gegužės 28 dieną. Konsekravimo apeigoms Miuncheno katedroje vadovavo Viurcburgo vyskupas Josef Stangl. Apeigose asistavo dar du vyskupai, Regensburgo ordinaras Rudolf Graber ir naujojo arkivyskupo augzilijaras vyskupas Ernst Tewes.

Šventojo Tėvo homilija: „I care“

 

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytmečio Mišiose šv. Mortos namų koplyčioje prisiminė savo piligrimystę antradienį, ypač antrąją kelionės stotį, jį nuvedusią į Centrinę Italiją, kur pasimeldęs prie Florencijos arkivyskupijos kunigo Lorenzo Milani kapo, prisiminė jo kunigiškos tarnystės vargšams ir atstumtiesiems pavyzdį, kartu pagerbdamas ištikimo, tačiau nesuprasto kunigo atminimą.

Popiežius – Bažnyčia turi būti kuriama autentiškai

 

Birželio 22 dieną metinį susitikimą užbaigė Rytų Bažnyčias remiantis komitetas ROACO, kurio dalyvius priėmė popiežius Pranciškus. Vieną dieną komitetas skyrė Bažnyčių Artimuosiuose Rytuose padėties aptarimui, po to bažnytinės situacijos analizei Šventojoje Žemėje. Kita suvažiavimo diena, birželio 21-oji, buvo skirta pradinei seminaristų ir nuolatinei kunigų formacijai. Suvažiavimas užsibaigė ketvirtadienio audiencija pas popiežių Pranciškų.

„O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite!” (Mt 10,30)

 

Paskutinio birželio mėnesio sekmadienio Evangelija mums primena Tiesumo ir Drąsos dorybę, be kurios Bažnyčia būtų tik tuščia iškaba, jau seniai nukabinta iš žmonių ir pasaulio gyvenimo dvasinių namų. Jėzus primena, kad krikščionis gyvenime turi vengti bet kokių įmantrumų, keistumų. Jo išskirtinė savybė (arba jeigu leistume sau pasakyti šiuolaikiškai) - krikščionio Brandas yra Paprastumas.

Viltis ir šventieji. Nesame vieni krikščioniškame gyvenime

 

Bendrosios trečiadienio audiencijos pradžioje buvo perskaityta trumpa ištrauka iš laiško Žydams: „Broliai, Dievas geresniuosius dalykus buvo numatęs mums, kad jie ne be mūsų pasiektų tobulumą. Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų“.

Popiežius: pasauliui reikia susitikimo kultūros

Puoselėti atsidavimą ir sportiškumo vertybes už aikštelės ribų. Taip ragino popiežius Pranciškus Amerikietiško futbolo garbės muziejaus narius ir vadovus, kuriuos priėmė trečiadienį prieš bendrąją audienciją Vatikane. Priminęs, kad jis pats labai domisi futbolu, popiežius pabrėžė, jog ypač jaunimui reikia pavyzdžių, kurie padėtų jiems atskleisti savo geriausias savybes, kad galėtų pradėti naudoti Viešpaties dovanotus talentus.

Pranciškus: paaugliai nori „savarankiškumo“? Padėkime jiems, bet teisingai

 

 „Tegu mano žodžiai būna tarsi apšilimo etapas sporte“, prieš prasidedant tikram žaidimui ar varžyboms, palygino popiežius Pranciškus, pirmadienio vakare atidarydamas Romos vyskupijos suvažiavimą. Šio suvažiavimo tema – pagalba tėvams auginant paauglius vaikus, paauglių palydėjimas mokykloje, šeimoje, socialiniuose tinkluose, santykiuose tarp kartų, šeimų sunkumuose. Savo įžvalgas Šventasis Tėvas padalijo į šešias dalis.

Paulina Paulauskaitė: LJD himnas – tai vienybė tarp Dievo ir žmogaus

 

Su Paulina pirmąkart šnektelėjome trumpai, kai LJD komunikacijos komanda rengė trumpą vaizdo interviu. Tąkart sutarėme, kad į popierinį interviu ji atsakys raštu. Labai kukli, paprasta ir kupina džiaugsmo mergina dalinasi savo įspūdžiais apie muziką, kūrybą, tikėjimą ir Jaunimo dienas. LJD himno įraše skamba būtebt jos balsas. Susipažinkim!

Pranciškus: Eucharistija yra atminties sakramentas

 

Sekmadienio vakaro Corpus Domini - Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės šv. Mišių, aukotų popiežiškojoje šv. Jono Laterane bazilikoje, homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, kad Eucharistija yra atminties sakramentas, o atmintis, atsiminimas yra esminė asmeninio ir bendruomeninio tikėjimo dalis.

Popiežius: Vienas sunkiausių dalykų – pripažinti savo pažeidžiamumą

 

Niekas pats savo jėgomis negali savęs išgelbėti; visiems mums reikia Dievo galybės, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmajame skaitinyje skambėjo šv. Pauliaus antrojo laiško korintiečiams žodžiai: „Šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo“.

Maskvos arkivysk. Paolo Pezzi: „katalikų egzistavimas Rusijoje jau yra pripažįstamas“

 

Birželio 6–8 d. Vilniuje vyko vienos iš keturių Rusijoje veikiančių katalikų vyskupijų atstovų susitikimas. Renginyje dalyvavo kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai, atsakingi už įvairias sielovados ir tarnystės sritis. Apie susitikimo tikslą bei katalikų situaciją Rusijoje Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje kalbėjomės su italu Maskvos arkivyskupu Paolo Pezzi, F.S.C.B.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Trejybė – Dievo tapatybės slėpinys

 

Jau prieš savaitę, Sekminių iškilmės dieną, pasibaigė Velykų liturginis metas. Taip pat ir sekmadienio vidudieniais, po velykiniu metu skambėjusios „Regina Caeli“ antifonos, vėl sugrįžta prie tradicinės „Viešpaties Angelo“ maldos. Sveikindamas sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, popiežius Pranciškus jiems kalbėjo apie šią dieną liturgijoje švęstą Švenčiausiosios Trejybės slėpinį.

Powered by BaltiCode