Paulius VI. Nuostabus prakartėlės mokymas

Gruodžio 1-ąją dieną, pirmąjį advento sekmadienį, popiežius Pranciškus privačiai aplankys Grečo (Greccio) pranciškonų vienuolyną ir šventovę – vietą, kurioje 1223 metais šv. Pranciškus Asyžietis įrengė savo pirmąją gyvą prakartėlę, bažnyčiose ir šeimose paplitusį šv. Kalėdų simbolį, ir paskelbs laišką apie prakartėlės prasmę. Apie prakartėlę jau kalbėjo jo pirmtakai. 1971 metų gruodžio 29 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Paulius VI kalbėjo apie šv. Kalėdų liturgijos ir prakartėlės pamaldumo dermę. Pirmoji pabrėžia Kristaus dieviškumą, liturgiškai įkūnija kristologiją. Antrasis pabrėžia Kristaus žmogiškumą, meilumą ir artumą, ypač vaikams, nuolankiesiems ir vargšams.

Trečiadienio audiencija. Kelionė Tailande ir Japonijoje

„Brangūs broliai ir seserys, vakar sugrįžau iš apaštalinės kelionės Tailande ir Japonijoje, tai dovana, už kurią dėkoju Viešpačiui“, – bendrojoje trečiadienio audiencijoje sakė popiežius Pranciškus. Jis padėkojo savo aplankytiems kraštams už jo priėmimą ir audiencijos dalyviams perteikė svarbiausias kelionės detales.

Honkongo kardinolas: turime būti taikdariai

„Taiką dovanoja mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir taika visų pirma turėtų būti vidinė“, – sakė kardinolas John Tong Hon, Honkongo katalikų vyskupijos apaštališkasis administratorius. Tokiais žodžiais jis komentavo jau keletą mėnesių trunkančią įtampą, didžiules manifestacijas ir gatvės susirėmimus Honkonge.

Nukryžiuotas Karalius

Paskutinį liturginių metų sekmadienį švenčiame Kristaus Karaliaus šventę; mūsų dėmesys kreipiamas į tą, apie kurį apaštalas Paulius rašo: „Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos pirmgimis, nes jame sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar tai sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės ar galybės,- visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi“ (Kol 1).

Mišios Nagasakyje. Atjauta ir gerumas kuria istoriją

Nagasakio mieste ir apylinkėse nuo seno buvo susitelkusi nemaža katalikų bendruomenė. Daug katalikų žuvo 1945 m. rugpjūčio tragedijos metu. Vyskupijos katedra buvo beveik pačiame atominės bombos sprogimo epicentre. Lankydamasi Nagasakyje su šios bendruomenės nariais popiežius šventė sekmadienio Mišias.

Popiežius Tailando politikams: mūsų visuomenėms reikia „svetingumo meistrų“

Atvykęs į Tailandą trečiadienio vidudienį vietos laiku, likusią pirmosios vizito dienos dalį popiežius ilsėjosi. Oficiali vizito programa prasidėjo ketvirtadienio rytą. Apie 9 val. vietos laiku (Lietuvos laiku – 4 val. ryto) popiežius atvyko į Tailando vyriausybės rūmus, pirmiausiai susitiko su premjeru ir po to, kreipdamasis į vyriausybės ir diplomatinio korpuso narius bei politinio ir visuomeninio gyvenimo atstovus, perskaitė pirmąją savo oficialią kalbą.

Kristus Karalius: pasaulį keičianti galybė

„Kartą per Kristaus Karaliaus iškilmę Mišiose klausydamas Šventojo Rašto ir homilijos staiga supratau šios šventės esmę: jeigu Kristus yra Karalius, Jam reikia tarnų. Pirmą kartą į galvą atėjo mintis, kad tikėjime neužtenka vien tik gauti, vartoti gerus ir gražius dalykus – dalyvauti konferencijose, girdėti pamokslus, priimti sakramentus. Dievas tikisi, kad aš tarnausiu. Šis momentas pakeitė mano gyvenimą. Supratau, kad Dievas gali ir nori man duoti savo dovanų, bet pirmiausia aš pats turiu būti pasirengęs duoti. Kuo daugiau esu pasirengęs duoti, tuo Dievas gali teikti daugiau“,– tokiais žodžiais dr. Valdas Mackela (1972–2017), kalbėdamas Atsinaujinimo dienoje, nusakė Šventosios Dvasios krikšto patirtį, perkeitusią jo gyvenimą. Šiandien kviečiame skaityti straipsnį apie Kristų Karalių, parengtą pagal šio teologo paskaitą, skaitytą Basųjų karmeličių bendruomenei Paštuvoje 2011 m.

Popiežius Tailande. Kokia šalis ir kokia visuomenė?

Tailando karalystė yra konstitucinė monarchija, kurioje gyvena per 69 milijonus asmenų. 90 procentų iš jų išpažįsta budizmą, kuris giliai paženklino krašto kultūrą ir istoriją. „VaticanNews“ teiravosi įvairių žmonių, su kokia šalimi ir kokia visuomene susitiks popiežius Pranciškus savo vizito Tailande metu.

Mergelė Marija – tikroji Dievo šventykla

Bažnyčia šiandien mini Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo šventę. Jos ištakos siekia VI amžių: 543 m. lapkričio 21 d. Romoje įvyko Naujosios Dievo Motinos bazilikos (pastatytos vietoje senosios Šventyklos) pašventinimo metinės, kurios ilgainiui buvo susietos su pasakojimu apie Mergelės gyvenimą Šventykloje.

Astijus Kungys OFM: išėję iš pogrindžio, gyvenome kaip pirmieji krikščionys

„Jau tapęs vienuoliu pranciškonu turėjau „aštuntuką“ žiguliuką. Bet kai šv. Pranciškaus reguloje perskaičiau, kad turime gyventi be jokio turto – tą pačią savaitę automobilį padovanojau sunkiai gyvenusiai jaunai šeimai. Taip ir pradėjom – be nieko, išdalinę viską, ką turėjom. Ir tai buvo nuostabu!“ – pranciškonų atgimimo pradžią Kretingoje prisimena dabartinis šios parapijos klebonas kun. Astijus KUNGYS OFM.

Popiežius: Jėzus eina su jaunuoliais

„Mes, jaunuoliai, esame šventoji žemė, Dievo dabartis“, skelbia XX Lotynų Amerikos jaunimo sielovados atsakingųjų nacionaliniu lygiu susitikimo Peru sostinėje Limoje šūkis. Lapkričio 18–23 dienomis vykstančio susitikimo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Agnė Asyžietė

Praėjus tik šešiolikai dienų, kai Klara Asyžietė su šv. Pranciškaus palaiminimu pradėjo pašvęstąjį gyvenimą, jos pavyzdžiu pasekė ir jaunesnioji sesuo Agnė. Jų tėvas, labai įsiutęs, su keletu giminaičių nuskubėjo į konventą. Jis jėga už plaukų tempė ją namo, bet staiga ji tapo nebepajudinama. Keli vyrai jėga nesugebėjo jos nutempti ir galiausiai paliko vienuolyne.

Pranciškus: jei susitikome Kristų, turime Juo dalytis su kitais

Tai pagrindinis evangelizavimo kelias, patikino popiežius Pranciškus susitikime su Parapijinių evangelizavimo ląstelių atstovais pirmadienį Vatikane. Parapijinės evangelizavimo ląstelės yra tarptautinė organizacija, pradėjusi veikti Milane prieš tris dešimtmečius ir gana greitai paplitusi visoje Italijoje ir kituose kraštuose. Popiežiškoji pasauliečių taryba pripažino Parapijinių evangelizavimo ląstelių (CPE) tarptautinės tarnybos organizaciją 2015 metais.

Žvilgsnis į pabaigą

                                                                                                                            Homilija

Žydai matė išpuoštą Jeruzalės šventovę ir miestą,apsuptą galinga siena. Šis vaizdas kėlė pasigerėjimą ir įsitikinimą, kad toks didingas statinys nesunaikinamas. Jėzus pasinaudojo šia proga kalbėti ne tik apie Jeruzalės šventyklos sugriovimą, bet ir apie būsimą pasaulio pabaigą.

Popiežius Pranciškus: velnias mums pavydi ir dėl to nori mus pražudyti

Velnias nori pražudyti žmogų, nes jam pavydi Dievo meilės, dėl kurios Dievo Sūnus tapo žmogumi, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Antradienio pirmasis skaitinys iš Išminties knygos skelbia: „Žmogų ne mirčiai gi Dievas sutvėrė – jį savo esybės paveikslu padarė. Per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda“ (Išm 2, 23–24). Velnias bando mūsų širdyse pasėti pavydo sėklą. Nuo pat žmogaus istorijos pradžios, nuo pat Kaino ir Abelio, pavydas yra viso kito blogio šaknis.

Popiežiaus bendroji audiencija. Tikinčioji šeima – namų Bažnyčia

Prieš trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusią bendrąją audienciją popiežius trumpam užsuko į Vatikano audiencijų salę ir pasveikino joje laukusius sergančius ir neįgalius žmones, su jais sukalbėjo „Sveika, Marija“ ir juos palaimino. Aikštėje buvusiems piligrimams popiežius tęsė katechezę apie Apaštalų darbus. Šį kartą buvo kalbama apie šv. Pauliaus bendradarbius – sutuoktinius Akvilą ir Priskilę.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Didakas iš Alkalos

Didakas gimė 1400 metais Andalūzijoje, dievobaimingoje ir neturtingoje šeimoje. Būdamas labai jaunas įstojo į Trečiąjį šv. Pranciškaus ordiną. Pirmuoju jo dvasiniu mokytoju buvo vienuolis atsiskyrėlis, gyvenęs Šv. Mikalojaus varpinėje, gimtajame mieste. Šv. Didakas visur lydėdavo savo mokytoją rinkdamas aukas. Taip pat jie kartu rinko malkas ir šakas, kurias vėliau išdalindavo vargšams. Po kurio laiko, trokšdamas didesnio pasišventimo, Didakas persikėlė į Kordobą, kur pasiprašė priimamas į pranciškonų ordiną ir ten davė įžadus kaip pasaulietis broliukas. Tokie asmenys duodavo tik dalinius įžadus, negalėjo būti šventikais ir dirbdavo fizinį darbą.

Popiežius: turime pripažinti ekonomikos moralinį matmenį

Popiežius Pranciškus lapkričio 11 dienos audiencijoje priėmė Inkliuzinio kapitalizmo tarybos narius. Dešimtmečio pradžioje, po didžiosios 2007–2008 metų finansinės krizės, apie inkliuzinį – visus apimantį arba įtraukiantį – kapitalizmą pradėjo kalbėti ne vien ekonomistai, bet ir kai kurių didžiųjų bendrovių atstovai, kurie pripažino, jog dabartinė ekonominė sistema ir jos principai turi būti reformuoti. Su garsiosios finansininkų dinastijos atstovės Lynn Forester de Rothschild parama Londone įsteigta Inkliuzinio kapitalizmo taryba yra nevyriausybinė organizacija, tarp kurios narių yra žinomi investuotojai, bendrovių savininkai ar vadovai. Organizacija deklaruoja tikslą siekti kapitalizmo, kuris neapsiriboja nauda kapitalo savininkams, bet teikia ją ir platesniajai visuomenei.

Šv. Kankinių Baltramiejus: pavyzdingas ganytojas

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus priminė, jog lapkričio 9 dieną Ispanijos mieste Granadoje palaimintąja paskelbta Marija Emilija Riquelme y Zayas, vienuolijos steigėja, ir iš anksto pasveikino šventės dalyvius Portugalijoje, istorinėje Bragos katedroje. Čia sekmadienio popietę kardinolas Angelo Becciu vadovavo padėkoms Mišioms už XVI amžiaus Bragos arkivyskupo dominikono Baltramiejaus Fernandeso ekvipolentinę kanonizaciją (popiežiaus sprendimą leisti visoje Bažnyčioje gerbti jį kaip šventąjį). 1514–1590 metais gyvenęs šventasis dažnai vadinamas Kankinių Baltramiejumi.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas

Palaimintasis Jonas Dunsas Škotas buvo žymiausias XIV a. pradžios dėstytojas Kembridžo, Oksfordo ir Paryžiaus universitetuose. Jis ne tik turėjo vieną skvarbiausių protų pasaulio istorijoje, bet taip pat buvo nuolankus mažesnysis brolis ir šv. Pranciškaus sekėjas.

Gimė 1266 metais Škotijoje, airių šeimoje, pirmąjį išsilavinimą gavo iš savo dėdės pranciškono, tėvo Elijo Dunso. 1291 metų kovo 17 dieną Dunsas Škotas buvo įšventintas kunigu. Vėliau jis aštuonerius metus tęsė studijas Paryžiaus ir Oksfordo universitetuose, o 1301 m. pradėjo pats dėstyti Kembridže, o kitąmet ir Sorbone, Paryžiuje.

Popiežius jėzuitams: visuomet ginkite stokojančiuosius

Jėzaus draugijos Socialinio ir ekologinio teisingumo sekretoriatas mini trisdešimtuosius metus. Sukakties proga Romoje šiomis dienomis surengtas antrasis sekretoriato suvažiavimas, kurio dalyvius, apie du šimtus jėzuitų socialinio, ekologinio teisingumo ekspertų iš visų pasaulio, audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode