Pranciškaus kiemas: „Socialinės medijos yra naujas alfabetas, jį reikia įvaldyti“

 „Socialinės medijos yra naujas alfabetas, tačiau jį reikia įvaldyti“, - sakė Giuseppe Giulietti, Italijos nacionalinės žiniasklaidos federacijos pirmininkas, dalyvaudamas „Pranciškaus kieme“, kuris vyksta Asyžiuje rugsėjo 14 - 17 dienomis. Popiežius Pranciškus tampa „nepatogus“, nes „atskleidžia kitų prieštaravimus ir tylą“. Jis pajuokavo, kad popiežiaus Bergoglio komunikacijos būdai yra efektyvesni nei mūsų kasdieniai šaukiniai. Italijos nacionalinės žiniasklaidos federacijos pirmininko paraginimas žurnalistams: internetui reikia meistrų, reikia peržengti paviršutiniškumus ir banalybes, kitaip rizikuojate likti nesuprasti. Kaip reaguoti į „demokratijos krizę“, kuri ištikusi ne tik Italiją, bet visą Europą, ir kuri remiasi idėja, jog būti kartu neverta, individai varžosi tarpusavyje, o vėliau atvyksta stiprus žmogus ir priima sprendimus už visus? Pasak Giulietti, žurnalistas turi grįžti prie šaknų, prie savo uždavinio nušviesti tai, ko nesimato, nušviesti tamsą, suteikti balsą tam, kuris jo neturi, kuris neturi galimybės pasisakyti.

Dvidešimt ketvirtasis eilinis sekmadienis

 

Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“. „Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: 'Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu'. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: 'Atiduok skolą!' Puolęs ant kelių, draugas maldavo: 'Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu'. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: 'Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!' Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui“. (Mt 18, 21-35)

Savaitės apžvalga (rugsėjo 16 d.): Pasibaigė didieji Šilinių atlaidai

 

Savaitės apžvalga (rugsėjo 16 d.):  

Pasibaigė didieji Šilinių atlaidai, šiemet pažymėti Pal. Teofiliaus Matulionio metų akcentais. Praėjusį sekmadienį pagrindinė atlaidų diena buvo skirta maldai už lietuvius pasaulyje. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ homilijoje kvietė prašyti pal. Teofiliaus užtarimo ypač dėl atsakomybės suvokimo priimantiems sprendimus. Jis kvietė kurti teisingesnę ir šviesesnę Lietuvą, kad visi lietuviai, kad ir kur gyventų, jaustų atsakomybę už savo šalį. „Lietuva neturi kitų vaikų, tik mus, ir mes neturime kitos Tėvynės, tik Lietuvą“, – sakė arkivyskupas. Ganytojas priminė Lietuvos vyskupų raginimą melstis už taiką ir pastiprino šv. Jono Pauliaus II Šiluvoje ištartais žodžiais: Marija, taikos karalienė, saugojusi jus ilgais išmėginimų metais, nepaliks vienišų ir ateities kelyje“.

Audiencija keliaujantiems artistams

 

 „Jūsų gyvenimo ir darbo pašaukimas yra džiaugsmas!“ Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pasveikino Vatikane apsilankiusius Keliaujančių artistų asociacijos (Anesv) atstovus. Popiežius sakė suprantantis sunkumus, kuriuos patiria visi keliaujančio gyvenimo žmonės, tačiau drąsino tęsti keliaujančio gyvenimo tradiciją per dalijimąsi ir norą pažinti bei būti Dievui patinkančio ir iš jo pasklidusio džiaugsmo pasiuntiniais. „Jūsų yra „rankų darbo“ grožis, ne kaip didžiųjų pramogų galiūnų, kuris yra šiek tiek „sausas“ ir nelabai žmoniškas. Prisipažinsiu, kad renkuosi jūsų, skleidžiantį žavesį, grožį, kuris yra daugelio valandų kieto darbo vaisius. Karuselė nesiliauja žavėjusi, sukeldama smagų džiaugsmą, tiek mažiems, tiek dideliems. Priešais ją suaugę vėl atranda vaikystės džiaugsmą, tampa kaip vaikučiai: auga per grįžimą į vaikystės atsiminimų šaknis“. (Vatikano radijas)

Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“ (Mt 18, 22)

 

Rugsėjo mėnesio vidurio sekmadienio Evangelijos tema – pamokymai apaštalams apie atlaidumo dovaną ir malonę. Atleidimas, gailestingumas ir susitaikymas yra vienintelis kelias, kuris veda kiekvieną žmogų į gyvenimo patirtų žaizdų gijimą ir naujo žmogaus kūrimą. Kiekvienas iš mūsų patiriame šiame gyvenimo kelyje mažesnes arba didesnes nuoskaudas ir žaizdas. Kaip su savo gyvenimo skriaudomis susitvarko kiti?

Popiežius naujiems vyskupams: kaip išmokti atskirti Dievo gėrį

 

Ketvirtadienį  popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė virš šimto vyskupų iš daugiau nei trisdešimties kraštų, tarp kurių išsiskyrė Jungtinių Amerikos Valstijų ir Brazilijos vyskupų grupės, per dvi dešimtis iš kiekvienos šalies.

Šie vyskupai ką tik baigė tradicinius kursus, kurie yra rengiami Vatikane, stengiantis paruošti neseniai šventimus gavusius ganytojus darbui vyskupijose. Popiežius Pranciškus savo kalboje nagrinėjo vasaros kursų temą ir vieną iš pagrindinių vyskupo uždavinių – pasiūlyti savo kaimenei dvasinį ir sielovadinį atpažinimą arba dvasios skyrimą (discernimento). Nors mūsų laikmetis išsiskiria tendencija remtis tik savimi, skelbiant mokytojų eros pabaigą, tačiau vienatvėje likęs konkretus žmogus prašo pagalbos, susidūręs su dramatiškais klausimais.

Šv. Jonas XXIII paskelbtas Italijos karių globėju

Italijos Respublikos ginkluotosios pajėgos pavestos šv. Jono XXIII dangiškajai globai. Italijos karo ordinaras arkivysk. Santo Marciano antradienį iškilmingai įteikė Kariuomenės vyriausiojo štabo vadui generolui Danilo Errico Popiežiškąjį dekretą, skelbiantį šv. popiežių Joną XXIII Italijos kariuomenės globėju.

Popiežiaus potvarkiai kurijoje ir diplomatinėje tarnyboje

 

Popiežius Pranciškus pavedė Kunigų kongregacijos pasekretoriaus pareigas kun. Andrea Ripa iš Šiaurės Italijos Rimini vyskupijos. Bažnytinės ir civilinės santuokos teisės docentas dirbo Kunigų kongregacijoje pastaruosius ketverius metus.

Popiežius perkėlė Apaštališkąjį nuncijų Argentinoje Emil Paul Tscherrig, į Romą paskirdamas jį Šventojo Sosto Apaštališkuoju nuncijumi Italijoje ir San Marine. Ligi šiol buvęs Apaštališkasis nuncijus Libane arkivysk. Gabriele Giordano Caccia paskirtas nuncijumi Filipinuose. Į Boliviją Apaštalikuoju nuncijumi siunčiamas kun. Angelo Accattino, kurį popiežius paskyrė tituliniu arkivyskupu.

Pranciškus papildė kanonų straipsnį, liečiantį liturginių tekstų vertimus

 

Paskelbtas apaštalinis laiškas Motu proprio forma „Magnum Principium“, kuriuo popiežius papildo kanonų teisės 838 straipsnį, patikslindamas Šventojo Sosto ir pavienių vyskupų konferencijų kompetencijas, aiškiau įvardydamas vyskupų konferencijų teisę adaptuoti ir patvirtinti liturginius vertimus. Pakeitimai padaryti pasitarus su šiam klausimui suburta Vyskupų ir ekspertų komisija.

Popiežius: pašaukimas tikras, jei matome džiaugsmą pašauktojo veide

 

Paskutinis popiežiaus Pranciškaus vizito Medeljino mieste įvykis buvo šeštadienio pavakare sporto ir pramogų arenoje „La Macarena“ vykęs susitikimas su kunigais, seminaristais ir pašvęstaisiais. Išklausęs kunigo, klauzūroje gyvenančios sesers vienuolės ir seminaristo tėvų liudijimus, Pranciškus pasakė gana ilgą kalbą, kurioje komentavo Kristaus žodžius apie vynmedį ir šakeles. Tikras pašaukimas visada reiškia artimą ryšį su Kristumi, jo sekimą, vienijimąsi su juo. Tai galioja visiems pašaukimams Bažnyčioje, tačiau labiau už viską tai svarbu yra tiems, kurie vykdo tarnystes sielų išganymui.

Dvidešimt trečiasis eilinis sekmadienis

 

 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Popiežius Medeljine: mokinystė nėra taisyklės, yra judėjimas link Kristaus

 

Po nakties poilsio sostinėje, Pranciškus šeštadienio rytą (Lietuvos laiku - po pietų) atskrido į beveik tris milijonus gyventojų turintį Medeljino miestą. Čia vidaus skrydžių oro uoste pirmiausia aukojo Šventąsias Mišias, panašiai kaip Jonas Paulius II 1986 metais, Medeljino arkivyskupijos tikintiesiems. Šeštadienį buvo minimas kolumbiečio šventojo Petro Clavero liturginis minėjimas. Šis 17 amžiaus jėzuitas savo gyvenimą paaukojo tarnavimui iš Afrikos atgabentiems, kenčiantiems ir beteisiams vergams.

Popiežius Medeljine: mokinystė nėra taisyklės, yra judėjimas link Kristaus

 

Po nakties poilsio sostinėje, Pranciškus šeštadienio rytą (Lietuvos laiku - po pietų) atskrido į beveik tris milijonus gyventojų turintį Medeljino miestą. Čia vidaus skrydžių oro uoste pirmiausia aukojo Šventąsias Mišias, panašiai kaip Jonas Paulius II 1986 metais, Medeljino arkivyskupijos tikintiesiems. Šeštadienį buvo minimas kolumbiečio šventojo Petro Clavero liturginis minėjimas. Šis 17 amžiaus jėzuitas savo gyvenimą paaukojo tarnavimui iš Afrikos atgabentiems, kenčiantiems ir beteisiams vergams.

Tom Catena, daugybę gyvybių išgelbėjęs misionierius pasaulietis

 

 „Jis išgelbėjo šimtus gyvybių“ – gydytojo iš JAV Tomo Catena atveju tai nėra retorinis perlenkimas, bet ko gero priešingai. Gegužės 28 dieną „Auroros fundacija žmonijos žadinimui“ jam įteikė savo antrąją nominaciją: 100 000 dolerių premiją asmeniškai ir teisę paskirstyti milijoną dolerių savo nuožiūra humanitarinėms organizacijoms.

XXIII eilinis sekmadienis

 

 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Popiežius Kolumbijoje: nebijokite pasiūlyti ir prašyti atleidimo!

 

2002 metų pavasarį Bojara miestelio Kolumbijoje gyventojai, apie tūkstantį, nepaisant jų protestų, atsidūrė tarp kūjo ir priekalo. Dvi paramilitarinės ir nelegalios grupuotės, marksistinė FARC ir dešinioji AUC pareiškė, kad tai „jų“ teritorija. Netrukus užvirė kova: keli šimtai AUC kovotojai įsitvirtino skurdžiame miestelio centre, su nedideliais pastatais, neasfaltuotomis gatvėmis, o dukart daugiau FARC kovotojų miestelį apsupo. Per tris šimtus civilių prisiglaudė tarp nedidelės bažnyčios mūrų. Jei jie šiek tiek saugojo nuo kulkų, tai negalėjo suteikti jokios apsaugos nuo savadarbio ir skeveldrų prikimšto minosvaidžio sviedinio, kuriais FARC vadas liepė apšaudyti miestelį. Vienas iš jų pataikė į bažnyčia ir per akimirką žuvo 119 žmonių, dešimtadalis miestelio gyventojų, beveik antra tiek buvo sužeista.

Lietuvos vyskupai kviečia melstis už taiką

 

Brangūs Lietuvos tikintieji,

Rugsėjo 1-ąją Lietuvoje prasidėjo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai, per kuriuos taip pat švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Švč. Mergelės Marijos paveikslo Trakuose vainikavimo 300 metų sukaktis mums primins, kad Dievo Motina globoja mūsų Tėvynę nuo amžių.

Popiežius Lotynų Amerikos vyskupams: evangelizuokite su džiaugsmu ir aistra

Ketvirtadienį Kolumbijos sostinėje Bogotoje popiežius Pranciškus susitiko su šiame mieste centrinę būstinę turinčia Lotynų Amerikos episkopatų taryba (CELAM) – su 62 vyskupais, šiuo metu sudarančiais pastoraciją viso žemyno mastu koordinuojančią instituciją, atstovaujančiais visiems Lotynų Amerikos vyskupams, kurių yra apie pusantro tūkstančio.

Ką reiškia „taika“ Kolumbijoje ir kaip jai gali padėti popiežius?

 

Kad suprastume, ką reiškia Pranciškaus kelionės į Kolumbija siekis, paskatinimas taikai, kam kviečia kelionės šūkis „ženkime pirmą žingsnį“, pirmiausia turime prisiminti pilietinio karo Kolumbijoje kainą: 263 000 nužudytų, dažnai žiauriais būdais, 60 000 „desaparecidos“, kitaip tariant, dingusių be žinios, turbūt visam laikui. Galiausiai milijonai vidaus pabėgėlių, neskaičiuojant mažesnių neteisybių ir žiaurybių, patirtų per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusį konfliktą tarp Kolumbijos vyriausybės ir jos kariuomenės, ir tarp sukilėlių kontroliuojamų teritorijų, tarp dviejų didžiausių sukilėlių organizacijų, kurios abi puoselėjo marksistinę-revoliucinę ideologiją: FARC ir ELN. Galima pabandyti įsivaizduoti didžiulę abipusių nuoskaudų masę Kolumbijos visuomenėje. Nors teisėtumas buvo vyriausybinių pajėgų pusėje, daugybę kartų jos nariai susitepė rankas neteisėtomis žudynėmis. Iš kitos pusės, šiandien pripažinta, kad sukilėliai gavo didelę populiacijos paramą dėl objektyvaus socialinio neteisingumo, dėl išnaudojimo ir teisių pamynimo, ypač žemės ūkio srityje. 

Popiežius darbininkams: Guodžia, kad Jėzus atėjo dėl mūsų, nusidėjėlių

 

Popiežius Pranciškus penktadienį, liepos 7 d. rytą, aukojo šventąsias Mišias Vatikano darbininkams. Mišiose Vatikano stalių dirbtuvės patalpose dalyvavo apie šimtas amatininkų ir darbininkų, su popiežiumi koncelebravo šv. Onos parapijos klebonas augustinas t. Bruno Silvestini OSA ir Vatikano Techninių tarnybų skyriaus direktorius kun. Rafael Garcia.

„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“ (Mt 18, 15)

 

XXIII eilinio metų sekmadienio Evangelijos žinia – Dievo rūpestis žmonių tarpusavio santykių darna. Mes esame vienas prieš kitą atsakingi tiek fizinėje, tiek dvasinėje plotmėje mūsų šeimose, parapijose, bendruomenėse – esame lyg Dievo atvaizdas vienas kitam, o tai reiškia vienodai tiek patarimo, sudraudimo ir maldos tarpusavio pagalbą.

 

Popiežius: kaip Motina Teresė, padėkime kenčiantiems žmonėms

 

Rugsėjo 5-ąją sukako 20 metų nuo Kalkutos Motinos Teresės mirties. Šią dieną taip pat švenčiamas jos liturginis minėjimas. Šventosios artimo meilės apaštalės pavyzdį popiežius Pranciškus priminė Twitterio tinkle paskelbta žinute: „Kaip Motina Teresė, atverkime džiaugsmo ir vilties akiračius daugybei nusivylusių žmonių, trokštančių supratimo ir švelnumo“.

Ketvirtadienį prasideda Šiluvos atlaidai

 

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje bus švenčiami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Šiluvos piligriminę šventovę Dievo Motinos gimtadienio proga ir šiemet aplankys dešimtys tūkstančių piligrimų, nuo savo kasdienybės atitrūkdami į žmogui būtiną Dievo garbinimo aplinką, pasisemdami džiaugsmo ir vilties savo gyvenimo bei darbų atnaujinimui, melsdami Viešpaties gailestingumo kenčiantiems, nutolusiems, paklydusiems. Šiluvą šiemet aplankys ir ypatingas piligrimas – pal. Teofilius Matulionis, tapsiantis dar vienu mūsų maldų Šiluvoje užtarėju iš arti prisiliečiant prie čia atkeliavusių jo relikvijų. Tai galimybė darsyk išgyventi džiaugsmo tikrumą, kurį ne vienas lig šiol mena iš įspūdžių Vilniaus Katedros aikštėje birželio 25 dieną.

Iš Pranciškaus pratarmės knygai apie Motiną Teresę

Prieš metus, 2016 metų rugsėjo 4-ąją, šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus šventąja paskelbė Motiną Teresę. Ši kanonizacija įvyko Gailestingumo Jubiliejaus metais, Gailestingumo darbininkų ir savanorių dieną. Ir iš tiesų, sunku atrasti kitą gailestingumo darbininką, kaip Motina Teresė.

Jaunimo žygis į Trakus ir jubiliejinių atlaidų pradžia

Šeštadienį rugsėjo 2 d. gausus Vilniaus  arkivyskupijos jaunimo būrys tradiciškai keliavo pėsčiomis iš Aušros Vartų į Trakų šventovę, kuri garsėja stebuklingu Švč. Mergelės Marijos paveikslu. Šiemet minint 300 metų nuo Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnacijos, jaunimo žygis tik atvėrė visų metų piligrimystės kelius į šią šventovę. Keli šimtai jaunuolių, lydimi vyskupo Arūno Poniškaičio, dvasininkų ir vienuolių, vėl pasiryžo įveikti ilgą kelią, atnešdami savo padėką ir intencijas Švč. Mergelei Marijai. Pro Aušros Vartų koplyčios langą jaunus piligrimus palaimino arkysk. Gintaras Grušas  ir ragino nukreipti savo žvilgsnį į mus mylinčią Motiną, lydinčią mus per gyvenimą, išgirsti, ką Dievas kalbės per lydinčius kunigus ar draugus ir priimti gausias Dievo malones, reikalingas kelyje į Dievo karalystę.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Jei aukojamės kitiems – mūsų gyvenimas vaisingas

 

Viešpats mus ragina nebijoti kryžiaus, nevengti aukos; kaip Kristus savo kryžiaus auka mums padovanojo išganymą, taip ir mes turime aukotis brolių labui. Taip popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Evangeliją, vidudienį iš Vatikano Apaštališkųjų rūmų lango kreipdamasis į Šv. Petro aikštėje Viešpaties Angelo maldai susirinkusius tikinčiuosius.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia paskelbta bazilika

 

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia rugsėjo 3 d paskelbta bazilika. Šv. Mišių metu Trakuose Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perskaitė dekretą, kuriuo Trakų bažnyčią paskelbė bazilika. Šventasis Sostas suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus apsilankant šioje bazilikoje bet kurią dieną iki 2018 m. rugsėjo 8 d.

Powered by BaltiCode