SSC

Popiežiaus bendroji audiencija. Tikinčioji šeima – namų Bažnyčia

Prieš trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusią bendrąją audienciją popiežius trumpam užsuko į Vatikano audiencijų salę ir pasveikino joje laukusius sergančius ir neįgalius žmones, su jais sukalbėjo „Sveika, Marija“ ir juos palaimino. Aikštėje buvusiems piligrimams popiežius tęsė katechezę apie Apaštalų darbus. Šį kartą buvo kalbama apie šv. Pauliaus bendradarbius – sutuoktinius Akvilą ir Priskilę.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Didakas iš Alkalos

Didakas gimė 1400 metais Andalūzijoje, dievobaimingoje ir neturtingoje šeimoje. Būdamas labai jaunas įstojo į Trečiąjį šv. Pranciškaus ordiną. Pirmuoju jo dvasiniu mokytoju buvo vienuolis atsiskyrėlis, gyvenęs Šv. Mikalojaus varpinėje, gimtajame mieste. Šv. Didakas visur lydėdavo savo mokytoją rinkdamas aukas. Taip pat jie kartu rinko malkas ir šakas, kurias vėliau išdalindavo vargšams. Po kurio laiko, trokšdamas didesnio pasišventimo, Didakas persikėlė į Kordobą, kur pasiprašė priimamas į pranciškonų ordiną ir ten davė įžadus kaip pasaulietis broliukas. Tokie asmenys duodavo tik dalinius įžadus, negalėjo būti šventikais ir dirbdavo fizinį darbą.

Popiežius: turime pripažinti ekonomikos moralinį matmenį

Popiežius Pranciškus lapkričio 11 dienos audiencijoje priėmė Inkliuzinio kapitalizmo tarybos narius. Dešimtmečio pradžioje, po didžiosios 2007–2008 metų finansinės krizės, apie inkliuzinį – visus apimantį arba įtraukiantį – kapitalizmą pradėjo kalbėti ne vien ekonomistai, bet ir kai kurių didžiųjų bendrovių atstovai, kurie pripažino, jog dabartinė ekonominė sistema ir jos principai turi būti reformuoti. Su garsiosios finansininkų dinastijos atstovės Lynn Forester de Rothschild parama Londone įsteigta Inkliuzinio kapitalizmo taryba yra nevyriausybinė organizacija, tarp kurios narių yra žinomi investuotojai, bendrovių savininkai ar vadovai. Organizacija deklaruoja tikslą siekti kapitalizmo, kuris neapsiriboja nauda kapitalo savininkams, bet teikia ją ir platesniajai visuomenei.

Šv. Kankinių Baltramiejus: pavyzdingas ganytojas

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus priminė, jog lapkričio 9 dieną Ispanijos mieste Granadoje palaimintąja paskelbta Marija Emilija Riquelme y Zayas, vienuolijos steigėja, ir iš anksto pasveikino šventės dalyvius Portugalijoje, istorinėje Bragos katedroje. Čia sekmadienio popietę kardinolas Angelo Becciu vadovavo padėkoms Mišioms už XVI amžiaus Bragos arkivyskupo dominikono Baltramiejaus Fernandeso ekvipolentinę kanonizaciją (popiežiaus sprendimą leisti visoje Bažnyčioje gerbti jį kaip šventąjį). 1514–1590 metais gyvenęs šventasis dažnai vadinamas Kankinių Baltramiejumi.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas

Palaimintasis Jonas Dunsas Škotas buvo žymiausias XIV a. pradžios dėstytojas Kembridžo, Oksfordo ir Paryžiaus universitetuose. Jis ne tik turėjo vieną skvarbiausių protų pasaulio istorijoje, bet taip pat buvo nuolankus mažesnysis brolis ir šv. Pranciškaus sekėjas.

Gimė 1266 metais Škotijoje, airių šeimoje, pirmąjį išsilavinimą gavo iš savo dėdės pranciškono, tėvo Elijo Dunso. 1291 metų kovo 17 dieną Dunsas Škotas buvo įšventintas kunigu. Vėliau jis aštuonerius metus tęsė studijas Paryžiaus ir Oksfordo universitetuose, o 1301 m. pradėjo pats dėstyti Kembridže, o kitąmet ir Sorbone, Paryžiuje.

Popiežius jėzuitams: visuomet ginkite stokojančiuosius

Jėzaus draugijos Socialinio ir ekologinio teisingumo sekretoriatas mini trisdešimtuosius metus. Sukakties proga Romoje šiomis dienomis surengtas antrasis sekretoriato suvažiavimas, kurio dalyvius, apie du šimtus jėzuitų socialinio, ekologinio teisingumo ekspertų iš visų pasaulio, audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus knyga – interviu užbaigiant misijų mėnesį

Šių metų spalis buvo paskelbtas ypatinguoju misijų mėnesiu. Šia proga Vatikano leidyklą kartu su italų Šv. Paulius leidykla išleido knygą – italo žurnalisto Gianni Valente ilgą interviu su popiežiumi Pranciškumi „Be Jo mes nieko negalime. Pokalbis apie buvimą misionieriumi dabartiniame pasaulyje“.

Popiežius paragino gyvenimą suderinti su Jėzaus troškimais

Popiežius Pranciškus pirmadienio priešpietį aukojo šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje už kardinolus ir vyskupus, mirusius nuo praėjusių metų Vėlinių. Popiežius su tikinčiaisiais meldėsi už trylika kardinolų ir 147 vyskupus. Tarp jų – gegužės 17 dieną miręs Egaros titulinis vyskupas pranciškonas Paulius Baltakis, buvęs atsakingas už užsienyje gyvenančių lietuvių katalikų sielovadą.

Lietuvos vyskupai: organų donorystė – meilė ir dosnumas

Daugeliu progų maldoje prisimename tuos, kurie savo pasirinkimais ir darbais liudija pagarbą Dievo mums suteiktai ypatingai – gyvybės – dovanai. Viena iš nuostabių galimybių prisidėti prie gyvybės puoselėjimo yra transplantacija ir donorystė, leidžianti dovanoti gyvenimą kitam asmeniui.

Labiausiai saugoma Bažnyčios paslaptis

Šalyse, kur tiriami nepilnamečių seksualinio išnaudojimo bei tokių nusikaltimų dangstymo atvejai Katalikų Bažnyčioje, daug pastangų dedama, siekiant įgyvendinti priemones, kurios turėtų užkirstų kelią išnaudojimui bei jo dangstymui ateityje. Nemažai tokių priemonių įgyvendina ir pati Katalikų Bažnyčia (pvz., kanonų teisės pakeitimai, informacijos rinkimas bei sisteminimas, mokymai dvasininkams ar dirbantiems bažnytinėse institucijose ir pan.). Valstybinės institucijos taip pat ieško būdų, kaip užkirsti kelią seksualiniams nusikaltimams Bažnyčioje. Tik, deja, numatant apsaugos mechanizmus, ne visada atsižvelgiama į čia galiojančius įstatymus, t. y. kanonus, ir dėl to, tikėtina, kad priemonės ne tik neveiks, bet gali iš esmės pažeisti religijos teises.

Zachiejaus pamoka

31 eilinio sekmadienio homilija

Evangelistas Lukas yra aprašęs (Lk 19,1-10) netikėtą Jėzaus susitikimą su muitininku Zachieju. Jėzus per Jerichą keliavo į Jeruzalę ir jį lydėjo daug žmonių. Ne visi galėjo prieiti ir išarčiau pamatyti Galilėjos Mokytoją. Muitininkui Zachiejui rūpėjo pamatyti Jėzų, apie kurį, tikriausiai, buvo daug ką girdėjęs, bet situacija rodėsi beviltiška: žmonių buvo daug, o jis pats žemo ūgio. Švystelėjo mintis įsilipti į šilkmedį, pro kurį praeis Jėzus. Vyro pastanga buvo tiesiog apvainikuota: jis ne tik pamatė Jėzų, bet ir sulaukė jo kaip svečio savo namuose. Jėzus paliepė: „Zachiejau, greitai lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“.

Popiežius: kas vengia mirties temos, tas pats jau pradėjęs mirti

Popiežius Pranciškus pasiuntė video žinią Meksikoje savaitės pradžioje vykusiam tarptautiniam jaunimo susitikimui, kurį surengė mokyklų tinklas Scholas occurrentes. Jam priklauso tūkstančiai valstybinių, privačių ir konfesinių mokyklų ir ugdymo institucijų daugelyje šalių. Susitikime dalyvavo 250 jaunimo atstovų iš viso pasaulio.

Milžiniška minia šventųjų

Visų šventųjų šventės homilija

Lapkričio mėn. 1 – ąją dieną katalikiškas pasaulis švenčia Visų šventųjų iškilmę. Katalikų Bažnyčioje šalia Jėzaus Kristaus ir Švč. M. Marijos kulto labai svarbią vietą užima šventųjų kultas. Šventųjų nestatome vienoje eilėje su Jėzumi, bet juos gerbiame, kaip žmones, leidusius Evangelijai nušviesti jų gyvenimą ir atsiliepusius į kvietimą: „Būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.

Fariziejus ir muitininkas

  Jėzaus pasakojimas apie fariziejų ir muitininką suteikia galimybę pamąstyti, kaip mes save vertiname ir kaip mus vertina Dievas.

Fariziejus apie save buvo geriausios nuomonės, kadangi priklausė tautos elitui: buvo išsilavinęs, žinojo Šventąjį Raštą, be to reguliariai pasninkavo, lankė šventyklą ir sąžiningai jai skirdavo dešimtinę. Jis išdidžiai žvelgė į šalia besimeldžiantį muitininką, kuris, kaip fariziejui atrodė, buvo vertas didžiausios paniekos.

Ką jėzuitai Lietuvoje nuveikė per 450 m.

Šią dieną, prieš 450 metų, prasidėjo jėzuitų misija Lietuvoje. Ta proga siūlome prisiminti istoriko Liudo Jovaišos tekstą apie svarbiausius jėzuitų darbus mūsų šalyje.

Pirmasis jėzuitas Lietuvos sostinę Vilnių pasiekė dar 1555 m. spalio 28 dieną. Tačiau senas Ignaco Lojolos bendražygis ispanas Alfonsas Salmeronas čia neištvėrė nė dviejų mėnesių ir netrukus savo bičiuliui ir vyresniajam pranešė: „durys, į kurias beldžiame, pernelyg stipriai uždarytos, kad būtų galima pasiekti kokių nors vaisių“.

Sinodo uždarymo Mišios. Prašykime malonės girdėti vargstančiųjų balsą

Sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje buvo aukojamos Amazonijai skirto Vyskupų sinodo uždarymo Mišios. Kartu su popiežiumi koncelebravo Sinodo tėvai – daugiau kaip pusantro šimto vyskupų. Homilijoje popiežius kalbėjo apie tris personažus, kuriuos mini šios dienos Žodžio liturgijos skaitiniai, ir apie tris maldos būdus – vargšo maldą, apie kurią kalbama pirmajame skaitinyje, ir fariziejaus bei muitininko maldas, apie kurias Jėzus kalba Evangelijoje.

Katalikai ir sikhai: brolystė – taikos kelias religijoms ir tautoms

Religijoms kaip niekad svarbu atsisakyti įtarimų, nepasitikėjimo, neapykantos ir smurto tamsos ir išeiti į brolystės, draugystės ir bendrystės šviesą. To trokšta Katalikų Bažnyčia, siekdama kurti nuoširdaus bendradarbiavimo ir draugystės ryšius su visų religijų atstovais, pasakė kardinolas Ayuso Guixot sveikindamas sikhų religijos atstovus, Romoje spalio 22 dieną dalyvavusius tarpreliginiame suvažiavime sikhizmo steigėjo Sri Guru Nanka Dev Ji gimimo 550 metų sukakties proga. Suvažiavimo dalyviai praėjusį trečiadienį dalyvavo popiežiaus bendrojoje audiencijoje, jos metu įvyko sikhų religijos lyderių susitikimas su Pranciškumi.

Šv. Benediktas Nursietis – Europos dvasinės vienybės globėjas

Bažnyčia nuo seniausių laikų pripažįsta ypatingus šv. Benedikto Nursiečio ir jo brolių benediktinų nuopelnus plečiant ir tvirtinant krikščionišką tikėjimą, tapusį Europos žemyno vienybės dvasiniu pamatu. Šv. Benediktas Nursietis – taikos pasiuntinys, vienybės ugdytojas, civilizacijos mokytojas, Kristaus religijos skelbėjas ir monastinio gyvenimo Vakaruose kūrėjas. Taip Benediktą Nursietį pavadino Paulius VI, 1964 metais skelbdamas jį pirmuoju ir pagrindiniu Europos globėju.

Pakrikštyti ir siunčiami

Misijų sekmadienis kviečia mus pamąstyti apie savo krikščioniškąją tapatybę: kas mes esame ir kąturime veikti.

Esame ne tik savo tėvų, bet ir Dievo vaikai. Dievas per tėvus mums padovanojogyvenimą. Apdovanojęs protu ir laisva valia pakvietė mus viešpatauti kūrinijai ir paskui per visą amžinybę gyventi jo šviesoje. Deja, žmogus leidosi būti piktosios dvasios suvedžiotas:panašus į dievus, žinantis gera ir bloga.

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišių homilija arkikatedroje

Šventųjų Mišių Dievo žodis (Rom 4, 13–18) mūsų dėmesį kreipia į tikėjimo dovaną ir kaip tikėjimo pavyzdį rodo Abraomą, kuris patikėjo Dievu, kai nebuvo jokios vilties. Dievas buvo pažadėjęs Abraomui, kad iš jo kils didelė ainija, kurios nebus galima suskaičiuoti, tačiau netrukus paprašė, kad paaukotų savo viengimį sūnų Izaoką. Koks stiprus turėjo būti Abraomo tikėjimas, kad pasitikėtų Dievu, kai jam paliepė paaukoti vienintelį sūnų.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode