Šv. Pauliaus VI žinia Lietuvai: likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!

1970 metų liepos 8 dieną popiežius šv. Paulius VI pasiuntė drąsinančią ir guodžiančią žinią lietuviams: „Likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!“. Jis kreipėsį į Lietuvių koplyčios Vatikane šventinimo iškilmės dalyvius, kurie su kitais piligrimais tą dieną dalyvavo popiežiaus trečiadienio bendrojoje audiencijoje Šv. Petro bazilikoje. Paulius VI lietuviams užtikrino savo ir Šventojo Sosto „artumą tiek skausmuose, tiek džiaugsmuose“.

Savaitgalį Žemaičių Kalvarijoje melstasi už artimo meilės darbus darančiuosius ir šeimas

Šeštadienio mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo ir pamokslavo Liepojos vyskupijos vyskupas, Latvijos vyskupų konferencijos primininkas vyskupas Viktors Stulpins bei nemažas iš įvairių Lietuvos parapijų atvykusių kunigų būrys Sekmadienį mišioms vadovavo ir jose pamokslavo apaštalinis nuncijus Lietuvoje ir Baltijos šalyse arkivyskupas Petar Antun Rajič. Jis kvietė atnaujinti savo pažadus Dievui išlikti Jam ištikimais.

Pašventintas būsimos Vydmantų bažnyčios kertinis akmuo

Birutė Šneideraitienė

Birželio 28 d. vyko Vydmantų Dievo Gailestingumo bažnyčios pamatų ir kertinio akmens šventinimo, kapsulės ateities kartoms įleidimo iškilmė. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir kiti dvasininkai. Iškilmėse grojo Palangos orkestras, giedojo Klaipėdos miesto Atsinaujinimo dienų choras „Jėga“.

Po šv. Mišių ir šventinimo apeigų parodyta meninė programa ir pabendrauta agapėje.

Dievas stebisi

(Albino Liučiani – pop. Jonas Paulius I, laiškas Šarliui Peguy)

Mielas Peguy,

man visada patiko Tavo ugningumas, Tavo sugebėjimas patraukti žmones ir juos vesti. Nemažiau traukia ir Tavo literatūrinis talentas: čia Tu karčiai ironiškas, čia vėl Tu ugningai puoli savo meto žmonių klaidas. Tavo kūryboje yra nuostabiai poetiškai pavykusių vietų, nors teologiškai jos ir nėra taip tikslios.

Liepos 1-ąją atidaromas Jokūbo kelias

Tiksliau – atidaromas „El Camino de Santiago“ piligrimystės pagrindinis tikslas – apaštalo šv. Jokūbo katedra, kurioje yra apaštalo kapas Kompostelos Santjage, Ispanijos šiaurės vakaruose. Katedra tris mėnesius buvo uždaryta dėl koronaviruso pandemijos.

Šv. Jonas Krikštytojas

Birželio 24-ąją Bažnyčia mini šv. Jono Krikštytojo gimimą. Greta Mergelės Marijos, Jonas yra vienintelis šventasis, kurio gimimą mini liturgija, tuo pabrėždama ypatingą ryšį, kuris jį sieja su Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpiniu.

Ekologinei krizei spręsti reikalingas visų atsivertimas

Ketvirtadienį Vatikane buvo pristatytas dokumentas „Keliaudami kartu rūpinamės bendrais namais“, paskelbtas popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si’“ penktųjų metinių proga. Dokumentą parengė netrukus po popiežiaus enciklikos paskelbimo 2015 m. įkurta Tarpžinybinė integralios ekologijos grupė, kurią sudaro kelių Šventojo Sosto dikasterijų, kai kurių Vyskupų konferencijų ir gamtosaugos problemomis užsiimančių katalikiškų organizacijų atstovai.

Šv. Antano pavyzdys jaunimui: viltimi įveikti neviltį

Šv. Antano šventė Paduvoje šiemet kitokia. Atsisakyta daugelio tradicinių renginių, tarp jų – procesijos iš vietos, kurioje Antanas mirė, iki jam dedikuotos bazilikos, kurioje palaidotas. Paduvos bazilikos rektorius miesto gyventojus kvietė birželio 13–ąją dalyvauti šventėje kitaip, kreipėsi ypač į jaunimą, kviesdamas šv. Antano pavyzdžiu aistringai ir kupiniems vilties kurti gyvenimą, tiesą ir teisingumą. Po pandemijos neužtenka užsitikrinti tik materialinę gerovę.

Devintinės. Eucharistija vargdienių tabernakulyje

Ketvirtadienį pagal Romos liturginį kalendorių švenčiamos Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – paprastai vietinių Bažnyčių nukeliamos į sekmadienį. Popiežius paprašė katalikų šiemet, kai dėl pandemijos nebus viešų renginių, tokių kaip tradicinė Devintinių procesija, kitaip gyventi „eucharistinį gyvenimą“. Popiežius kreipėsi trečiadienį per bendrąją audienciją.

Šventieji, kovoję prieš rasizmą

Žmonėms, kenčiantiems nuo rasizmo grėsmių, padrąsinimas gali būti šventųjų pavyzdys. Be šv. Juozapos Bakhitos, minimos visoje Bažnyčioje, yra ir kitų, mažiau žinomų, kurie tapo smurto, paniekos aukomis ar net buvo nužudyti dėl rasės.

Pranciškus „Ordo virginum“ narėms: padėkite Bažnyčiai gimdyti naują žmoniją

„Ordo virginum“, pašvęstųjų moterų-mergelių luomas, atnaujintas Katalikų Bažnyčioje po Vatikano antrojo susirinkimo, mini moterų konsekravimo apeigyno paskelbimo penkiasdešimtąsias metines. Šia proga parašytame laiške popiežius Pranciškus „Ordino virginum“ moteris paragino puoselėti seseriškumo malonę, kad saugodamos tikėjimą su visa Bažnyčia, Kristaus sužadėtine ir mergele, gimdytų ir ugdytų naują žmoniją.

Šv. Joana Arkietė. Nuo keistuolės iki Orleano mergelės

Gegužės 30 d. minime Joaną Arkietę (Jeanne d'Arc, Žaną D’Ark), Orleano mergelę. Dažnai ją prisimename iš paveikslų, kur ji vaizduojama ant žirgo, apsitaisiusi geležiniais šarvais, kurie, atrodo, tuoj sutraiškys liekną jos figūrą, arba pririštą prie stulpo, kurį pasiglemžia liepsna ir dūmai.

Trečiadienio katechezė. Teisiųjų malda pritraukia Dievo galybę

Gegužės 27 dienos katechezę popiežius Pranciškus skyrė teisiųjų maldai. Katechezė buvo pradėta 17 psalmės žodžiais: „Klausykis, Viešpatie, mano teisybės maldavimo, atsižvelk į mano šauksmą! Išgirsk mano maldą iš lūpų be vyliaus! Iš tavęs teateina man nuosprendis, nes tavo akys mato teisybę. Nors mėgintum mano širdį, tirtum mane naktį ir bandytum mane ugnimi, neteisybės manyje nerastum. (...) Tavo įstatymo keliu ėjo mano žingsniai, nuo jo mano kojos niekad nenuklydo (Ps 17, 1–3.5).“

Marijos mėnuo. La Vango šventovė Vietname

Gegužės mėnuo skiriamas gegužinėms pamaldoms ir rožinio kalbėjimui. Tai 18 amžiuje jėzuitų paskleista pamaldumo tradicija, kuri sujungė kai kurias ankstesnes pamaldumo formas ir pavasario simbolius, buvo pamėgta tikinčiųjų, įtvirtinta popiežių mokyme. 1945 metais popiežius Pijus XII paskutinę gegužės dieną skyrė Marijos, Dangaus Karalienės, šventei, tačiau vėliau ji nukelta į rugpjūčio mėnesį, šiandien vietoj jos švenčiama Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventė.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode