Popiežius sekmadienio vidudienį: Su Jėzumi įveiksime gyvenimo audras

 

Sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, kreipdamasis į romiečius ir piligrimus, susirinkusius į Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie audringu ežeru plaukusius apaštalus, apie jų išgąstį ir apie Jėzų, kuris juos ramina atėjęs vandens paviršiumi. „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“, tarė Jėzui apaštalas Petras. „Eik!“, atsakė jam Jėzus. Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi, bet pamatęs vėjo smarkumą, jis išsigando ir pradėjo skęsti. Tuojau Jėzus ištiesė jam ranką ir išgelbėjo.

Popiežius prašo sustabdyti eutanazijos vykdymą

 

Popiežius Pranciškus įsakė Belgijos katalikų Artimo meilės brolių kongregacijai sustabdyti eutanazijos vykdymą savo psichiatrinėse ligoninėse, praneša iš Londono tarptautinė žinių agentūra „Associated Press“. Šventojo Sosto spaudos salė ketvirtadienį patvirtino, kad popiežius tikrai įsakė „Artimo meilės broliams“ („Broeders van Liede“) sustabdyti eutanazijos vykdymą jos administruojamose psichiatrinėse ligoninėse.

„Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“ (Mt 14, 27)

 

Eilinių metų  devynioliktojo sekmadienio Evangelija mums primena Jėzaus ėjimo vandeniu stebuklą. Jėzus ne stebuklais rūpinosi pasitikrinti savo reitingus mokinių akivaizdoje, bet veikiau Jis patikrino mokinių tikėjimą. Šio sekmadienio Evangelijos žinia aiški – tikėjimas įgalina mus gyventi visavertį dvasinį gyvenimą. Be tikėjimo mūsų gyvenimas skęsta  audrose ir bangų šėlsme.

Popiežius: Žudynės Nigerijos bažnyčioje – gėdingas nusikaltimas

 „Trokštu, kad liautųsi bet kokia neapykantos ar prievartos forma ir kad niekados daugiau nesikartotų tokie gėdingi nusikaltimai kulto vietose, į kurias tikintieji susirenka melstis“. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus užbaigė trečiadienio bendrąją audienciją pažymėdamas, kad jį giliai įskaudino žudynės, įvykusios praėjusį sekmadienį vienoje Nigerijos bažnyčioje, kurioje buvo nužudyti nekalti žmonės.

Pranciškus: Jėzaus širdis gailestinga

 

Trečiadienio rytą įvyko antroji po vasaros laikotarpio pertraukos Popiežiaus bendroji audiencija; šį kartą dėl aukštos oro temperatūros ji vietoj įprastos vietos šv. Petro aikštėje surengta kur kas vėsesnėje audiencijų salėje. Maldininkams skaitytoje katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus Gailestingąją širdį ir jo galią atleisti nuodėmes. Popiežius prisiminė biblinę Jėzaus mokymo sceną apie atgailaujančią nusidėjėlę.

Popiežius: Dėkokime Dievui už šv. Dominyką

 

Rugpjūčio 8 d. liturginis kalendorius minėjo šv. Dominyką Guzmaną, Pamokslininkų ordino, paprastai vadinamo dominikonais, įkūrėją. Šia proga popiežius Pranciškus trumpa žinute kreipėsi į savo sekėjus Twitterio tinkle: „Šiandien šloviname Tėvą už darbus, kuriuos nuveikė šv. Dominykas, tarnaudamas Evangelijai, skelbdamas ją žodžiu ir gyvenimu“.

Popiežius sekmadienio vidudienį: vasarą pailsėkime, bet neužmirškime kenčiančiųjų

Nors Romoje šiomis dienomis karšta – temperatūra pakyla iki 36-37 laipsnių – sekmadienio vidudienį kalbėti kartu su popiežiumi „Viešpaties Angelo“ maldą į Šv. Petro aikštę, Vatikano žandarmerijos duomenimis, buvo susirinkę apie 10 tūkst. žmonių. Jiems sakytoje kalboje, Pranciškus komentavo sekmadienį liturgijoje minėtą Viešpaties Atsimainymą ant Taboro kalno.

„Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa“ (Mt 17, 2)

 

      Viešpaties Atsimainymo sekmadienis mums primena Jėzaus neblėstančią šlovę ne tik Jo gyvenimo pavyzdžiu dulkėtoje Galilėjos krašto žmonių kasdienybėje, bet ir artimiausių mokinių akivaizdoje. Jėzaus veidas ir drabužiai suspindi akinama šviesa, kuri šviečia, bet nedegina tų, kurie ieško atsakymų į amžinojo gyvenimo klausimus. 

Aštuntasis Dievo įsakymas: Nekalbėk netiesos

 

Aštuntasis įsakymas draudžia iškreipti tiesą bendraujant su kitais žmonėmis. Ta moralinė nuostata išplaukia iš šventosios tautos pašaukimo liudyti Dievą, kuris yra tiesa ir nori tiesos. Nusižengti tiesai – tai žodžiais ar darbais atsisakyti pareigos būti tiesiam moraline prasme, tai didelė sandoros pamatus apimanti neištikimybė Dievui. Senasis Testamentas tvirtina: „Dievas yra visokios tiesos šaltinis. Jo žodis yra tiesa.“

Žinia Pasaulinei turizmo dienai: „Darnus turizmas, plėtros įrankis“

 

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija pirmą kartą paskelbė žinią Jungtinių Tautų paskelbtos Pasaulinės turizmo dienos proga. Pasaulinė turizmo diena minima kasmet rugsėjo 27 dieną. 2017 metai be to JT Generalinės asamblėjos paskelbti Darniojo turizmo skatinimo metais. Todėl ir Pasaulinė turizmo organizacija 2017 metų Pasaulinei turizmo dienai parinko temą „Darnus turizmas: plėtros įrankis“.

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikštas – gyvenimo su viltimi pradžia

 

Po daugiau kaip mėnesio pertraukos, trečiadienio rytą vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane sutikęs kelis tūkstančius piligrimų, popiežius tęsė birželio pabaigoje nutrūkusį katechezių ciklą apie krikščioniškąją viltį. Šį kartą Pranciškus kalbėjo apie krikštą – „duris“, pro kurias įžengiame į viltį.

Popiežius vokiečių futbolo komandai: Būkite gerumo ir taikos atletai

 

Trečiadienį prieš bendrąją audiencija popiežius Pranciškus susitiko su daugiau kaip šimto metų istoriją turinčio Vokietijos futbolo klubo Borussia Mönchengladbach žaidėjais. Sveikindamas juos, popiežius paminėjo šios komandos ryšius su Vatikano darbuotojų sporto asociacija, su jos nariais jau ne kartą Romoje ir Vokietijoje sužaistas draugiškas varžybas, taip pat asmeninius žaidėjų tarpusavio ryšius. Popiežius taip pat pagyrė vokiečių klubo rodomą dėmesį buvusiems žaidėjams, jų šeimoms, taip pat nuo seno vykdomą humanitarinę veiklą. Raginu jus ir toliau būti „gerumo ir taikos atletais“, nes dabartiniam pasauliui to labai reikia, - sakė Pranciškus ir trumpą sveikinimą užbaigė palaiminimu žaidėjams ir jų šeimoms. (Vatikano radijas)

Popiežiaus raginimas jaunimui kurti „vienybės kultūrą“

 

 „Marija, Švenčiausioji Dievo Motina, yra vilties ženklas jaunimui, nes žino, kokius iššūkius turėsite priimti“. Taip tvirtina popiežius Pranciškus žinioje brazilų jaunimui, kurį paragino uoliai puoselėti misionieriškumo dvasią. Pranciškus laišku pasveikino jaunimą, dalyvavusį projekte „Rota (maršrutas) 300“, kuriuo buvo šventiškai paminėtas Aparesidos Marijos atvaizdo atradimo Paraiba do Sul upėje trijų šimtų metų jubiliejus. Jaunimo šventės uždarymas įvyko liepos 29 dieną, Aparesidos Marijos šventovėje.

Pranciškus: Jėzaus užvaldyti atsidėkime artimo tarnystei

 

Liepos 31dieną minėta šv. Ignaco Lojolos, Jėzuitų Draugijos įkūrėjo, liturginė šventė. Baskas (šiaurės Ispanija) Ignacas Lojola gimė 1491 m., Lojoloje, davė vienuolinius įžadus 1534 m., Paryžiuje, įkūrė katalikų vienuolių ordiną 1540 m., jam vadovavo iki mirties Romoje 1556 metų liepos 31 dieną. Po pusės amžiaus paskelbtas palaimintuoju, 1609 m. liepos 27 d., ir kanonizuotas 1622 m. kovo 12 d.

Septynioliktasis eilinis sekmadienis

 

 

Jėzus bylojo minioms: „Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“. (Mt 13,44-46)

Baigėsi šv. t. Pijaus metai

 

Penktadienį San Džiovani Rotonde, Apulijoje, iškilmingai baigėsi šv. Pijaus metai. Iškilmės Mišioms, dalyvaujant gausiai tikinčiųjų miniai, vadovavo kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Jubiliejinių metų šventimu paminėtas kapucino t. Pijaus iš Petrelčinos įsikūrimo San Džiovani Rotondo kapucinų vienuolyne šimtmetis. T. Pijus (Francesco Forgione), atvyko į San Džiovani Rotondą 1916 metų liepos 28 dieną ir nuo tada ten pasiliko visą likusį gyvenimą, daugiau kaip penkiasdešimt metų, iki mirties. Šv. t. Pijus iš Petrelčinos, gimęs 1887 ir miręs 1968 metais, kanonizuotas Jono Pauliaus II 2002 metais, yra vienas iš žinomiausių kapucinų vienuolių. Šventasis daug kuo stulbino savo amžininkus – stigmomis, ateities numatymu, išgydymais. Buvo nepaprastas nuodėmklausys, atvertęs daug širdžių.

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu” (Mt 13,44)

 

      Liepos mėnesio paskutinio sekmadienio Evangelijoje Jėzus dangaus karalystę lygina su dirvoje paslėptu lobiu ir brangiu perlu. Šiais palyginimais Jėzus primena amžino gyvenimo viltį, kuri taip dažnai mums yra lyg paslėptas lobis, lyg brangiausias perlas. Šio pasaulio ir šio gyvenimo džiaugsmai niekada neturi užgožti svarbiausio – Jėzaus, kuris yra kiekvienam iš mūsų vienintelis „kelias, tiesa ir gyvenimas“ ( Jn 14, 6). Šv. Petras Auksažodis (380–450 po Kr.) yra pasakęs: „Kas linksminasi su šėtonu, nekaraliaus su Kristumi.“ Argi ne panašus šis pastebėjimas į paties Jėzaus išsakytą mintį: „kas nerenka su manimi, tas barsto.“ (Lk 11, 23)

Šventieji Ona ir Joakimas – Jėzaus seneliai

 

Liepos 26-ąją liturginis kalendorius minėjo Jėzaus senelius, Švč. M. Marijos tėvus – šventuosius Joakimą ir Oną. Senelių – tikėjimo ir humaniškumo paveldo saugotojų vaidmenį, popiežius Pranciškus priminė šia proga Twitterio tinkle paskelbta žinute: „Kokie svarbūs seneliai šeimos gyvenime! Jie perduoda kiekvienai visuomenei esmiškai svarbų humaniškumo ir tikėjimo paveldą“.

Menininkai trokšta dialoguoti su Bažnyčia

 

 „Mums jūsų reikia!“ – Italijos menininkai, atsiliepdami į šį pal. popiežiaus Pauliaus VI raginimą menininkams, pakartotą popiežiaus Benedikto XVI ir Pranciškaus, pranešė, jog vardan meno ypatingo ryšio su Bažnyčia surengs menininkų susitikimą Asyžiuje, per garsiuosius Porciunkulės atlaidus, rugpjūčio 2 dieną.

Jacques’as Hamelis – pavyzdingas kunigas, nes paprastas

 

Trečiadienį, liepos 26-ąją, sukanka vieneri metai nuo kunigo Jacques’o Hamelio nužudymo. 86 metų kunigas buvo islamistų fanatikų nužudytas prie altoriaus Ruano arkivyskupijos Saint-Etienne-du-Rouvray parapijos bažnyčioje. Sukakties proga, Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“ paskelbė pokalbį su Ruano arkivyskupu Dominque‘u Lebrunu.

Kad migracija būtų laimėjimas visiems

 

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sekretorius Michael Czerny SJ, atsakingas už Migrantų ir Pabėgėlių sekciją, liepos 24 – 25 dienomis dalyvauja diskusijose apie migrantus ir tvarią plėtrą, kuri vyksta Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke.

Popiežius: Jėzus mus moko neskirstyti žmonių į gerus ir blogus

Dievo kantrybė – taip, pasak popiežius Pranciškaus, dviem žodžiais galime apibūdinti žinią, kurią Kristus mums skelbia šešioliktojo eilinio sekmadienio Evangelijoje skambėjusiu palyginimu apie kviečius ir rauges (Mt 13,24-31). Šį palyginimą popiežius komentavo kalbėdamas maldininkams ir turistams, sekmadienio vidudienį susirinkusiems į Šv. Petro aikštę kalbėti „Viešpaties  Angelo“ maldos.

Penktoji Pranciškaus pontifikato vasara. Ar popiežius atostogauja?

 

Kaip ir kitais metais, visą liepos mėnesį popiežiaus veikla sumažinta iki minimumo. Nėra jokių audiencijų, nevyksta jokių susitikimų – išskyrus tik sekmadienio vidudienio maldą. Skirtingai negu pirmtakai, kurie liepos mėnesį išvykdavo porai savaičių į kalnus, o visą vasarą praleisdavo vasaros rezidencijoje, Castelgandolfo rūmuose, Pranciškus atostogauja namuose. Popiežiaus darbotvarkėje nėra jokių iš anksto numatytų įvykių, daugiau laiko jis gali skirti maldai, skaitymui, atsipalaidavimui, o taip pat darbui su dokumentais, pasitarimams su bendradarbiais ir ekspertais.

„Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus.” (Mt 13, 35)

 

XVI metų sekmadienio Evangelijoje Jėzus toliau kalba palyginimais apie Dievo karalystę žemėje. Palyginime apie šeimininką, kuris visų nuostabai geroje žemėje užtinka priešo pasėtų raugių, mums yra nuoroda į Gailestingąjį Dievą, kuris taip dažnai su didžiu kantrumu laukia iš kiekvieno iš mūsų tikrų atsivertimo vaisių. Šis palyginimas galbūt atsako į mūsų gyvenimo pastebėjimų klausimus, kodėl blogis kartais taip ilgai gali būti šalia gėrio, kodėl Dievo rūstybė nėra tokia greita bausti, kaip tai norėtųsi žmogui. Turime maldos dėka ir artimo meilės darbu išlaikyti gyva viltį, blogį paversti gėriu.

Venesuelos vyskupai tautiečius ragina būti krašto ateities kūrėjais

 

Venesuelos episkopatas paskelbė liepos 21-ąją Maldos ir pasninko diena už laisvę, teisingumą ir taiką Venesueloje. „Maldos ir pasninko dienos tikslas – prašyti Dievą, kad palaimintų venesualiečių pastangas laiduoti brolišką sambūvį šalyje“, praneša Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“. Venesuelos vyskupų konferencija priminė, kad jau daugelį kartų parapijose ir vyskupijose buvo surengtos panašios akcijos, kuriose tūkstančiai žmonių paliudijo tikėjimą procesijose, maldos vigilijose, Rožinio maldoje prašydami Dievą, kad krašto gyvenimui kritišku momentu palaikytų visus jo gyventojus. Vyskupai pakvietė tikinčiuosius „neleisti atimti viltį, leidžiančią su Dievo pagalba padaryti įmanoma tai, kas atrodo neįmanoma, perduoti viltį ir būti šio istorinio momento ir krašto ateities kūrėjais“.

Benediktas XVI: Pagilinti meilę šv. Jonui Pauliui II

 

Popiežius emeritas Benediktas Jono Pauliaus II muziejui Vadovicuose, Lenkijoje, padovanojo savo pirmtaką menančių daiktų. Šveicarų katalikų naujienų portalo žiniomis, Benediktas XVI padovanojo lenko popiežiaus jam padovanotus kelis vyskupiškus žiedus, laiškus, nuotrauką. Vadovicų šv. Jono Pauliaus II muziejus įrengtas name, kuriame gimė buvęs Krokuvos, o paskui ir Romos vyskupas ir popiežius šv. Karolis Wojtyla – Jonas Paulius II.

Powered by BaltiCode