Pranciškus Rygos katalikų katedroje kreipėsi į senelius

 

Po ekumeninės maldos Rygos liuteronų katedroje popiežius persikėlė į už kelių šimtų metrų esančią šv. Jokūbo katalikų katedrą, lydimas, kaip ir visuose kituose susitikimuose, Rygos katalikų arkivyskupo Zbignevo Stankevičs. Šis tarė įvadinį žodį, trumpai pristatydamas popiežiui katedroje jo laukusius senelius, tiek pasauliečius, tiek dvasininkus ir vienuolius, vyrus ir moteris, kurie negalėjo nuvykti į šv. Mišias Agluonos šventovėje, į pagrindinį popiežiaus ir Latvijos katalikų susitikimą. Daugelis iš senelių, priminė ganytojas, patyrė ateistinio sovietinio režimo grasinimus ir persekiojimus., nepaisant to, įvairiais būdais tęsė tarnauti artimui. Ne vienas, pridūrė arkivyskupas, šiandien gyvena labai neturtingai.

Trys Pranciškaus žinios Lietuvai

 

Savaitgalį Lietuvoje viešėjęs popiežius Pranciškus pasakė kelias kalbas, viešas maldas, homiliją sekmadienio šv. Mišiose. Visi Šventojo Tėvo pasisakymai buvo tarpusavy susiję, orientuoti į kelias pagrindines temas. Kokios jos? Kokias žinias Lietuvos gyventojams perduoti norėjo 266-asis Romos vyskupas?

Ar Pranciškui pavyks pažadinti miegantį latvių milžiną

 

Rugsėjo 24 d. popiežius Pranciškus tęsia savo baltiškąjį vizitą, lankydamasis Latvijoje. Rygoje popiežius susitiks su prezidentu Raimondu Vējoniu, kalbės valdžios bei visuomenės atstovams, diplomatinio korpuso nariams. Pagerbs latvių didvyrius prie Laisvės paminklo, esančio miesto centre. Prieš išvykdamas į Agluoną, kur aukos Mišias, popiežius Rygos liuteronų katedroje dalyvaus ekumeniniame susitikime. Kaip žinome, Latvijoje gausiausia krikščionių bendruomenė yra liuteronai – jie sudaro beveik pusę visų Kristaus išpažinėjų bendruomenės. Katalikų ir ortodoksų gretos mažesnės – jų yra po 26 proc.

Popiežius ir jaunimas: neikite labirintu, eikite pirmyn

 

Priešpaskutinis popiežiaus susitikimas Vilniuje šeštadienį buvo pats gausiausias, pats triukšmingiausias, pats energingiausias – su tūkstančiais jaunuolių ir jaunų žmonių Katedros aikštėje. Kaip rašė organizatoriai, dar vasarą internetu išdalyta apie 30 tūkst. nemokamų kvietimų. Pagrindinė Vilniaus aikštė pradėjo pildytis jau keletą valandų prieš Pranciškaus atvykimą, čia įrengtoje scenoje jaunimo laukė turtinga muzikos ir pasirodymų programa.

Popiežius kontempliatyvioms vienuolėms: pasauliui jūs esate labai pavojingos

 

Man atrodo, kad tikrasis popiežiaus susitikimas su jaunimu vyko Kauno arkikatedroje. Mes, žurnalistai, įsiveržėme Akatisto maldos viduryje ir kunigams, seminaristams, vienuoliams ir vienuolėms vis dar giedant bizantinę maldą Mergelei Marijai, aplink jautėsi pakylėtas bruzdėjimas. Tai buvo ne išsiblaškęs, o džiugaus laukimo kupinas bruzdesys. Pagalvojau, kad būtent čia susirinko jaunos širdys, čia buvo susitelkusios vaikų akys.

Pranciškaus homilija, pasakyta šv. Mišiose Kauno Santakos parke

 

Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“ Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs“. (Mk 9, 30-37)

Kaip ruoštasi jaunimo susitikimui su popiežiumi

 

Vienas pagrindinių popiežiaus vizito Lietuvoje įvykių yra susitikimas su jaunimu Vilniaus katedros aikštėje. Kaip jam buvo ruoštasi? Kaip rengta programa, kas dalyvavo rengime, kaip parinkta liudijimų tematika ir pakviesti kalbėti jauni žmonės? Kiek pasirengimuose dalyvavo „institucinė“ Bažnyčia, o kiek pats jaunimas? Klausiame vyskupą Darių Trijonį, Lietuvos vyskupų konferencijoje atsakingą už jaunimo sielovadą.

Arkivysk. G. Grušas: neatsukime popiežiui nugaros

 

„Popiežiaus vizito pasirengimo darbai vyksta skandžiai, ūpas geras, atrodo, kad žmonės susirūpinę tik dėl orų“, – teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir atkreipia dėmesį į maldos galią. Seselės, kunigai ir tikintieji meldžiasi už gerus orus. Tačiau arkivyskupas pabrėžė, jog per orus gali būti drausminamas mūsų tikėjimas. Fatimoje saulės stebulą išvydo tie, kurie kelias valandas iškentėjo liūtyje. Pernai pal. Teofiliaus Matulionio relikvijas vežant į Vilniaus katedrą taip pat pliaupė lietus, bet kariams relikvijorių įnešant į Katedrą dangus užsivėrė. G. Grušas linki neprarasti vilties ir melsti gero oro, jei bus prastas – nepabijoti ateiti ir su skėčiu. Kaip sakė popiežius Jonas Paulius II prieš 25 metus lietuje merkiant susirinkusį jaunimą, tai yra malonių lietus.

Per naktį atvira bažnyčia – laukiantiems Popiežiaus Kaune

 

Lietuvai laukiant popiežiaus Pranciškaus, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia, esanti Rotušės aikštėje, bus atvira ir naktį. Atvykusieji galės užeiti bet kuriuo metu, nes nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio čia vyks nepertraukiamas maldos budėjimas. Šis laukimo laikas prasidės rugsėjo 21 d. 20 val. šv. Mišiomis su popiežiaus vizito savanoriais, jas aukos Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Po Mišių prasidės Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki rugsėjo 23 d. 4.30 val. ryto, kai visa programa persikels į Kauno Santakos parką.

Kaip ruoštasi Lietuvos jaunimo susitikimui su Šventuoju Tėvu? Vysk. Darius Trijonis

 

Vienas pagrindinių popiežiaus vizito Lietuvoje įvykių yra susitikimas su jaunimu Vilniaus katedros aikštėje. Kaip jam buvo ruoštasi? Kaip rengta programa, kas dalyvavo rengime, kaip parinkta liudijimų tematika ir pakviesti kalbėti jauni žmonės? Kiek pasirengimuose dalyvavo „institucinė“ Bažnyčia, o kiek pats jaunimas? Klausiame vyskupą Darių Trijonį, Lietuvos vyskupų konferencijoje atsakingą už jaunimo sielovadą.

Popiežius jaunimui: lytiškumas yra Dievo dovana, jokių tabu

 

Šios savaitės pradžioje popiežius Pranciškus priėmė jaunimo grupės iš Prancūzijos, iš Grenoblio-Vienos vyskupijos kvietimą susitikti. Susitikimas įvyko Vatikane, neformalioje aplinkoje, kalbantis, klausiant ir atsakant. Jauni prancūzų katalikai, nuo 14 iki 25 metų, uždavė Šventajam Tėvui daug klausimų apie tai, kaip elgtis su netikinčiais draugais, kaip gyventi visuomenėje, kuri tapo labiau sekuliaria nei krikščioniška, taip pat apie lytiškumą.

Svarbesnė už apaštalus

 

Šiandien gausu įvairiomis pasaulėžiūromis paremtų programų, seminarų, skirtų moterims, moteriškumui atskleisti, atrasti. Moterys su didele energija ir užsidegimu ieško savojo tapatumo ir vietos, savojo pašaukimo, misijos, panaudodamos tas savybes, kurios prigimtos. Jaučiame, kad yra kažkas daugiau nei išoriniai bruožai ir vaidmenys, kad kiekvienos savitumas, atsiskleidžiantis per įvairiausias savybes (tvirtumą, stiprybę, drąsą, švelnumą, jautrumą, įžvalgumą, rūpestingumą…) neapsiriboja vienu ar dviem įprastais vaidmenimis šeimoje, darbe ar Bažnyčioje.

Sekmadienio meditacija. Kas tau nutiko, kai mane sutikai?

Jėzus kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“ Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“. Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. (Iš Mk 8, 27–35)

Jėzus klausinėja saviškius, tarsi rengdamas nuomonių apklausą: ką sako žmonės apie mane? O žmonės sako, kad esi pranašas, vienas iš didžiausių!

Popiežius Sicilijos širdyje: gyvenimas ne prakeikimas

 

Anksti šeštadienio ryte popiežius išvyko iš Vatikano ir pradėjo savo kelionę į Siciliją, kurioje aplankė dvi vietoves. Pirmiausia Piazza Armerina miestelį pačiame salos centre, o po to Palermą, didžiausią salos miestą.

Trys vyskupijos bendruomenės bruožai

Susitikime su Piazza Armerina vyskupijos tikinčiaisiais popiežius Pranciškus kalbėjo apie sinodinę ir Žodžio Bažnyčią, apie eucharistinę bendruomenę ir, ypač, apie misionierišką meilę.  

Popiežius Pranciškus: turime tam padaryti galą

 

„Padėkite Bažnyčiai Airijoje padaryti galą šiai istorijai. Ir ką galvoju, kai kalbu apie galą? Ne paprastą puslapio užvertimą, bet vaistų, atitaisymo ieškojimą, viso to, kas būtina žaizdų gydymui ir gyvenimo sugražinimui žmonėms“, - šie popiežiaus Pranciškaus žodžiai buvo ištarti apaštalinėje nunciatūroje Dubline, susitikime su keliomis dešimtimis airių jėzuitų, rugpjūčio 25 dieną. Šio neformalaus susitikimo apibendrinimas ir išsakytos mintys buvo paskelbti rugsėjo 13 dieną jėzuitų žurnale „Civiltà Cattolica“.

Rimas Šapauskas apie popiežiaus Pranciškaus vizitą: ten ateis ir ateistai

 

Popiežius Pranciškus moko, kad blogybių nereikia slėpti. Šiam Bažnyčios vadovui tiesa svarbesnė nei įvaizdžio išlaikymas, diskusijoje „Aš ir popiežius“ sako kunigas Kęstutis Dvareckas. Televizijos laidų ir renginių vedėjas, aktorius Rimas Šapauskas teigia, kad šiandienės Bažnyčios žaizdos yra apnuogintos: „Todėl privalome priimti realybę tokią, kokia ji yra, – su nuodėmėmis, kartais nusišnekančiais kunigais ir katalikais, kurie nėra labai tikintys.“ 

Ko paklausčiau Pranciškaus

 

1. Apie Kūriniją ir jos šventumą. Duonvalgių neapykanta Kūrinijai, fundamentalus jos niekinimas ir naikinimas yra panašus į giliausią naktį, kai Žmogus buvo išduotas. Pati Kūrinija spjaudoma, atitekusi ar atiduota tolydiniam nuplakimui ir patyčiai, vedama į mirtį kančioje – ar tai nepanašu į Jėzaus kelią?

Kodėl žmonės adoruoja naktį

 

Adoracijos – atrodo daugeliui girdėtas, tačiau ne visiems itin gerai žinomas dalykas, asocijuojantis su Dievu ir Bažnyčia. Teologijos knygos bei žinynai pateikia visiems gerai suprantamą apibrėžimą: juose teigiama, kad adoracijos – tai Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente. Nuolat vykstančios naktinės adoracijos Lietuvoje nėra įprastas dalykas, dažniausiai adoruojantieji susirenka valandai ar dviem melstis ir taip pagerbti Dievą tyloje. Tačiau kaip iš tiesų viskas atrodo adoracijų naktyje iš arti? Kokių išgyvenimų patiria tikintieji nenutrūkstančiame adoracijų kelyje? 

Laukiant popiežiaus, Vilniaus „Caritas“ kviečia padėti vargstantiems

 

Lietuvoje laukiant popiežiaus Pranciškaus, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ visą mėnesį kviečia solidarizuotis su vargstančiais bei atlikti gailestingumo darbus.

Kaip pranešė Vilniaus arkivyskupija, nuo rugsėjo 13-osios iki spalio 14-osios bus rengiamos atvirų durų dienos, jų metu užsukti vilniečius kvies „Carito“ centrai – bus galima iš arti stebėti jų veiklą, atlikti konkretų gailestingumo darbą.

Powered by BaltiCode