Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Loreto jubiliejus: pašaukti aukštiems skrydžiams

Gruodžio 8 prasideda jubiliejiniai Loreto metai. Loreto Marijos šventovės šventąsias duris atidarys kardinolas Pietro Parolin. Jubiliejinių metų pradžios apeigas iš garsiosios Marijos šventovės centrinėje Italijoje transliuos Youtube kanalas. Pagal popiežiaus bulę, Šventieji metai Lorete tęsis iki 2020 gruodžio 10 dienos. Oreiviams, taip pat jaunimui ir šeimoms skirta Jubiliejinių metų programa antradienį pristatyta Vatikane.

Adventas: kai ima rasoti debesys

Ankstyviausių žinių apie naujuosius bažnytinius metus pradedantį liturginį laikotarpį – adventą – esama iš Galijos (dabartinės Prancūzijos) ir Ispanijos. Pirminė šio laikotarpio paskirtis buvusi parengti katechumenus priimti Krikšto sakramentą, kuris būdavo teikiamas per Kristaus Apsireiškimą (Tris Karalius) sausio 6 d. Romoje advento laikotarpis, įvestas tik VI amžiuje, iš pradžių trukdavo šešias savaites ir tik popiežiaus Grigaliaus Didžiojo pontifikato laikotarpiu (590–604 m.) sutrumpėjo iki keturių.

Patirti Adventą. Zacharijo tyla

(Lk 1, 5–25; Lk 1, 57–79)

Turbūt niekada nebuvai toks laimingas, Zacharijau, kaip tuos devynis tylos mėnesius iki meto, kol tavoji žmona pagimdė sūnų, kurį paėmęs pragydai šlovinimo giesme.

Budėti ir gyventi Dievo šviesoje (homilija)

 

 

Budėkite<...>. Būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24,42.44).Kodėl Jėzussavo klausytojus primygtinai ragino budėti? Jei šeimininkas nebudi, vagis gali išnešti tai, kas buvo uždirbta ir sukaupta. Tačiau jei žmogus nebudi, jis rizikuoja prarastidaugiau už didžiausius turtus – amžinąjį gyvenimą; be to, rizikuoja apgriauti ir savo laikinąjį gyvenimą.Dievo žodis kviečia budėti ir ruoštis Viešpaties atėjimui. Per Adventą lauksime ne pasaulio pabaigos, bet Jėzaus atėjimo į mūsų gyvenimą.

Visur ir visada prakartėlė kalba apie Dievo meilę

„Nuostabus prakartėles ženklas, toks brangus krikščionių tautai, visada žadina nuostabą ir žavesį. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį prilygsta paprastam ir džiugiam Dievo Sūnaus įsikūnijimo skelbimui. Prakartėlė yra gyvoji Evangelija, kuri gimsta iš Šventojo Rašto puslapių. Kai kontempliuojame Kalėdų sceną, esame kviečiami dvasiškai leistis į kelią, patraukti nuolankumo To, kuris tapo žmogumi, kad sutiktų kiekvieną žmogų. Ir suvokiame, jog Jis mus myli taip, kad prisijungia prie mūsų, kad ir mes galėtume prisijungti prie Jo“, – rašo popiežius Pranciškus apaštaliniame laiške, kurį gruodžio 1-ąją dieną, pirmąjį advento sekmadienį, paskelbė Grečo miestelyje, kuriame 1223 metais šv. Pranciškus Asyžietis įrengė savo pirmąją gyvą prakartėlę.

Pranciškus prakartėlės gimtinėje: Dievo ženklas mums

Gruodžio 1 dienos, pirmojo advento sekmadienio, popietę popiežius Pranciškus aplankė Grečo pranciškonų vienuolyną ir šventovę. Tai vieta, kurioje šv. Pranciškus Asyžietis įrengė savo pirmąją prakartėlę. Advento laikotarpio, skirto dvasiškai pasirengti šv. Kalėdoms, pradžioje popiežius Pranciškus pakvietė šeimų namuose ir kitose vietose įrengti prakartėles ir paskelbė laišką apie prakartėlės vertę bei prasmę.

Visi Serafiškojo Pranciškonų ordino šventieji

Šiandieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę. Jos metu prisimenami trijų šv. Pranciškaus įsteigtų Mažesniųjų brolių, Šv. Klaros neturtėlių seserų ir Trečiojo, Pasauliečių pranciškonų, ordinų šventieji ir palaimintieji. Visi šie vyrai ir moterys, vienuoliai ar pasauliečiai, buvo įkvėpti ir patraukti šv. Pranciškaus gyvenimo pavyzdžio. Šventei pasirinkta diena, kada popiežius Honorijus III 1223 m. lapkričio 29 dieną patvirtino šv. Pranciškaus Mažesniesiems broliams surašytą Regulą. Šią dieną minime šimtus šventųjų, kurių visų neįmanoma išskirti liturginiame metų kalendoriuje.

Paulius VI. Nuostabus prakartėlės mokymas

Gruodžio 1-ąją dieną, pirmąjį advento sekmadienį, popiežius Pranciškus privačiai aplankys Grečo (Greccio) pranciškonų vienuolyną ir šventovę – vietą, kurioje 1223 metais šv. Pranciškus Asyžietis įrengė savo pirmąją gyvą prakartėlę, bažnyčiose ir šeimose paplitusį šv. Kalėdų simbolį, ir paskelbs laišką apie prakartėlės prasmę. Apie prakartėlę jau kalbėjo jo pirmtakai. 1971 metų gruodžio 29 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Paulius VI kalbėjo apie šv. Kalėdų liturgijos ir prakartėlės pamaldumo dermę. Pirmoji pabrėžia Kristaus dieviškumą, liturgiškai įkūnija kristologiją. Antrasis pabrėžia Kristaus žmogiškumą, meilumą ir artumą, ypač vaikams, nuolankiesiems ir vargšams.

Trečiadienio audiencija. Kelionė Tailande ir Japonijoje

„Brangūs broliai ir seserys, vakar sugrįžau iš apaštalinės kelionės Tailande ir Japonijoje, tai dovana, už kurią dėkoju Viešpačiui“, – bendrojoje trečiadienio audiencijoje sakė popiežius Pranciškus. Jis padėkojo savo aplankytiems kraštams už jo priėmimą ir audiencijos dalyviams perteikė svarbiausias kelionės detales.

Honkongo kardinolas: turime būti taikdariai

„Taiką dovanoja mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir taika visų pirma turėtų būti vidinė“, – sakė kardinolas John Tong Hon, Honkongo katalikų vyskupijos apaštališkasis administratorius. Tokiais žodžiais jis komentavo jau keletą mėnesių trunkančią įtampą, didžiules manifestacijas ir gatvės susirėmimus Honkonge.

Nukryžiuotas Karalius

Paskutinį liturginių metų sekmadienį švenčiame Kristaus Karaliaus šventę; mūsų dėmesys kreipiamas į tą, apie kurį apaštalas Paulius rašo: „Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos pirmgimis, nes jame sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar tai sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės ar galybės,- visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi“ (Kol 1).

Mišios Nagasakyje. Atjauta ir gerumas kuria istoriją

Nagasakio mieste ir apylinkėse nuo seno buvo susitelkusi nemaža katalikų bendruomenė. Daug katalikų žuvo 1945 m. rugpjūčio tragedijos metu. Vyskupijos katedra buvo beveik pačiame atominės bombos sprogimo epicentre. Lankydamasi Nagasakyje su šios bendruomenės nariais popiežius šventė sekmadienio Mišias.

Popiežius Tailando politikams: mūsų visuomenėms reikia „svetingumo meistrų“

Atvykęs į Tailandą trečiadienio vidudienį vietos laiku, likusią pirmosios vizito dienos dalį popiežius ilsėjosi. Oficiali vizito programa prasidėjo ketvirtadienio rytą. Apie 9 val. vietos laiku (Lietuvos laiku – 4 val. ryto) popiežius atvyko į Tailando vyriausybės rūmus, pirmiausiai susitiko su premjeru ir po to, kreipdamasis į vyriausybės ir diplomatinio korpuso narius bei politinio ir visuomeninio gyvenimo atstovus, perskaitė pirmąją savo oficialią kalbą.

Kristus Karalius: pasaulį keičianti galybė

„Kartą per Kristaus Karaliaus iškilmę Mišiose klausydamas Šventojo Rašto ir homilijos staiga supratau šios šventės esmę: jeigu Kristus yra Karalius, Jam reikia tarnų. Pirmą kartą į galvą atėjo mintis, kad tikėjime neužtenka vien tik gauti, vartoti gerus ir gražius dalykus – dalyvauti konferencijose, girdėti pamokslus, priimti sakramentus. Dievas tikisi, kad aš tarnausiu. Šis momentas pakeitė mano gyvenimą. Supratau, kad Dievas gali ir nori man duoti savo dovanų, bet pirmiausia aš pats turiu būti pasirengęs duoti. Kuo daugiau esu pasirengęs duoti, tuo Dievas gali teikti daugiau“,– tokiais žodžiais dr. Valdas Mackela (1972–2017), kalbėdamas Atsinaujinimo dienoje, nusakė Šventosios Dvasios krikšto patirtį, perkeitusią jo gyvenimą. Šiandien kviečiame skaityti straipsnį apie Kristų Karalių, parengtą pagal šio teologo paskaitą, skaitytą Basųjų karmeličių bendruomenei Paštuvoje 2011 m.

Popiežius Tailande. Kokia šalis ir kokia visuomenė?

Tailando karalystė yra konstitucinė monarchija, kurioje gyvena per 69 milijonus asmenų. 90 procentų iš jų išpažįsta budizmą, kuris giliai paženklino krašto kultūrą ir istoriją. „VaticanNews“ teiravosi įvairių žmonių, su kokia šalimi ir kokia visuomene susitiks popiežius Pranciškus savo vizito Tailande metu.

Mergelė Marija – tikroji Dievo šventykla

Bažnyčia šiandien mini Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo šventę. Jos ištakos siekia VI amžių: 543 m. lapkričio 21 d. Romoje įvyko Naujosios Dievo Motinos bazilikos (pastatytos vietoje senosios Šventyklos) pašventinimo metinės, kurios ilgainiui buvo susietos su pasakojimu apie Mergelės gyvenimą Šventykloje.

Astijus Kungys OFM: išėję iš pogrindžio, gyvenome kaip pirmieji krikščionys

„Jau tapęs vienuoliu pranciškonu turėjau „aštuntuką“ žiguliuką. Bet kai šv. Pranciškaus reguloje perskaičiau, kad turime gyventi be jokio turto – tą pačią savaitę automobilį padovanojau sunkiai gyvenusiai jaunai šeimai. Taip ir pradėjom – be nieko, išdalinę viską, ką turėjom. Ir tai buvo nuostabu!“ – pranciškonų atgimimo pradžią Kretingoje prisimena dabartinis šios parapijos klebonas kun. Astijus KUNGYS OFM.

Popiežius: Jėzus eina su jaunuoliais

„Mes, jaunuoliai, esame šventoji žemė, Dievo dabartis“, skelbia XX Lotynų Amerikos jaunimo sielovados atsakingųjų nacionaliniu lygiu susitikimo Peru sostinėje Limoje šūkis. Lapkričio 18–23 dienomis vykstančio susitikimo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Agnė Asyžietė

Praėjus tik šešiolikai dienų, kai Klara Asyžietė su šv. Pranciškaus palaiminimu pradėjo pašvęstąjį gyvenimą, jos pavyzdžiu pasekė ir jaunesnioji sesuo Agnė. Jų tėvas, labai įsiutęs, su keletu giminaičių nuskubėjo į konventą. Jis jėga už plaukų tempė ją namo, bet staiga ji tapo nebepajudinama. Keli vyrai jėga nesugebėjo jos nutempti ir galiausiai paliko vienuolyne.

Pranciškus: jei susitikome Kristų, turime Juo dalytis su kitais

Tai pagrindinis evangelizavimo kelias, patikino popiežius Pranciškus susitikime su Parapijinių evangelizavimo ląstelių atstovais pirmadienį Vatikane. Parapijinės evangelizavimo ląstelės yra tarptautinė organizacija, pradėjusi veikti Milane prieš tris dešimtmečius ir gana greitai paplitusi visoje Italijoje ir kituose kraštuose. Popiežiškoji pasauliečių taryba pripažino Parapijinių evangelizavimo ląstelių (CPE) tarptautinės tarnybos organizaciją 2015 metais.

Žvilgsnis į pabaigą

                                                                                                                            Homilija

Žydai matė išpuoštą Jeruzalės šventovę ir miestą,apsuptą galinga siena. Šis vaizdas kėlė pasigerėjimą ir įsitikinimą, kad toks didingas statinys nesunaikinamas. Jėzus pasinaudojo šia proga kalbėti ne tik apie Jeruzalės šventyklos sugriovimą, bet ir apie būsimą pasaulio pabaigą.

Powered by BaltiCode