Popiežius: Geri darbai be meilės nieko neverti

 „Tu gali nuveikti daug gerų dalykų, gali laikytis visų įsakymų, bet jei tai darysi be meilės, visi tie darbai bus nieko neverti“, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį komentuodamas  Evangelijoje girdėtus Jėzaus žodžius apie Dievo ir artimo meilės įsakymą.

Popiežius: Europa turi būti vieninga ir darni tautų bendruomenė

 

Šeštadienio vakarą popiežius Pranciškus susitiko su Katalikų Bažnyčios Europos Sąjungos šalyse atstovais ir politikais, dalyvavusiais dvi dienas Vatikane vykusioje konferencijoje – dialoge „(Re)thinking Europe – (Per)mąstyti Europą. Krikščionių indėlis į Europos projekto ateitį“. Tarp daugiau kaip trijų šimtų konferencijos dalyvių buvo ir septyni Lietuvos atstovai – vyskupai, politikai ir diplomatai.

Trisdešimtasis eilinis sekmadienis

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“. (Mt 22, 34-40)

Pašvęstieji pasaulyje - tarsi siela kūne

Pašvęstieji tebūna pranašiški, labai konkrečiai liudijantys Viešpaties Jėzaus Prisikėlimą. Tai palinkėjo popiežius Pranciškus laiške Pašvęstų pasauliečių institutų atstovams, dalyvaujantiems suvažiavime Romoje spalio 28-29 dienomis. Italijos Pašvęstų pasauliečių institutų suvažiavimą, skirtą Apaštališkosios konstitucijos „Provida Mater Ecclesia“ septyniasdešimtosios metinėms, globoja Šventojo Sosto Pašvęstojo gyvenimo kongregacija.

Popiežius: neužmirškime Gailestingumo jubiliejaus

 

Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios tarybos naujajam evangelizavimui skatinti narius, šiomis dienomis susirinkusius į savo kasmetinę plenarinę asamblėją. Šiai tarybai buvo patikėtas neseniai visoje Bažnyčioje švęsto Gailestingumo jubiliejaus organizavimas, dėl to ir popiežius penktadienio audiencijos metu sakytą savo kalbą pradėjo nuo jubiliejaus.

Popiežiaus homilija. Jėzus atnešė ugnį, kad kovotume

Jėzus mus ragina keisti gyvenimą, atsiversti, niekada nesitaikyti su blogiu, bet su juo kovoti. Taip, pasak popiežiaus Pranciškaus, reikėtų suprasti ketvirtadienio Mišių Evangelijoje skambėjusius Jėzaus žodžius: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų“. Jėzus atnešė į pasaulį permainų ugnį; jis nori, kad žmogus pasikeistų, - sakė popiežius Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„(Per)galvoti Europą“: krikščionys turi ką pasiūlyti Europos projektui

Europos istorija yra glaudžiai susijusi su krikščionybe. Ne vien ta prasme, kad krikščionybė, ypač katalikų Bažnyčios pavidalu, čia gyvavo, bet ir ta prasme, kad kūrė patį Europos veidą, formą ir turinį. Kai kurie istorikai netgi drąsiai tvirtina, kad tai popiežiai, pradedant nuo V ir VI amžiaus sandūroje gyvenusio Grigaliaus Didžiojo, „išrado“ Vakarų Europą.

Popiežiaus homilija. Prašykime malonės įeiti į Kristaus slėpinį

 

Labai svarbu būti geru krikščioniu, dalyvauti Mišiose, daryti gerus darbus, melstis, auklėti vaikus, tačiau dar svarbiau – įeiti į Kristaus slėpinį, priimti malonę, kuri nuo mūsų nepriklauso, būti priimtiems į mylinčio Viešpaties glėbį, susidurti su ta meile, iš kurios jis už mus mirė ir mums dovanoja savo atleidimą. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje, kurioje komentavo šios dienos skaitinį iš šv. Pauliaus laiško romiečiams. Tai gana sudėtingas tekstas, iš šalies žiūrint – netgi painus. Taip yra dėl to, kad iš tiesų neįmanoma žodžiais paaiškinti Kristaus slėpinio. Mes žinome, kad Viešpats pas mus ateina savo Žodyje ir Mišių aukoje, tačiau paties žinojimo negana, žodžių negana, bet reikia įeiti į patį slėpinį.

Spalio 22 Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena

 

Spalio 22 d. Portugalijoje Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Trejybės bazilikoje dalyvavo daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių. Minint Mergelės Marijos apsireiškimo piemenėliams Fatimoje 100 metų sukaktį, Lietuvos vyskupai pakvietė Lietuvos tikinčiuosius drauge švęsti šią sukaktį.

Popiežius: Mokslas tetarnauja integraliai žmogaus plėtrai

 

Popiežių Vatikane aplankė Tel Avivo universiteto rektoriaus vadovaujama delegacija. Kreipdamasis į delegacijos narius, kuriems pirmadienį suteikė privačią audienciją, popiežius Pranciškus pasidžiaugė dedamomis pastangomis formuoti naująsias kartas, kurios – sakė popiežius - atstovauja dabarčiai, tačiau kartu yra visuomenės ateitis. Švietimas yra vienas iš svarbiausių ir sudėtingiausių uždavinių, nes siekia formuoti visą žmogaus asmenį.

Vatikanas ir Didžiojo sprogimo teorija

 

Šventasis Sostas ir Kazachstanas šiemet mini diplomatinių santykių dvidešimt penktąsias metines. Astanos užsienio reikalų ministerija sukakties proga paskelbtoje notoje pasidžiaugė dvišalių santykių per ketvirtį amžiaus sukurtas palankias sąlygas laipsniškam abipusio dialogo pagerinimui politiniu, humanitariniu ir moksliniu lygmeniu. Dviejų valstybių bendravimas stiprina taiką ir stabilumą, kaip ir tarpreliginį dialogą, kuris užima ypatingą vietą Šventojo Sosto ir Kazachstano bendradarbiavimo darbotvarkėje, sakoma notoje, kurią pranešime iš Romos pacitavo “Fides”, neoficialus Tautų evangelizavimo kongregacijos naujienų portalas.

Apie Jėzaus išmokytą maldą, kurią ne visi moka

Ne visi moka „Tėve mūsų“ maldą ištisai, kartais prisimena tik kelis maldos žodžius. Kunigas Marco Pozza, televizijos laidų vedėjas Italijoje, atvirai prisipažino, kad jis taip buvo įpratęs kartoti Viešpaties maldą, kad ištuštėjo turinys, jam „Tėve mūsų“ malda daugiau nebesakė nieko.

„Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22, 21)

 

Misijų sekmadienio Evangelijos tema primena kiekvieno iš mūsų pareigą Dievui ir Tėvynei. Dievo malonės dėka esame žemės ir dangaus piliečiai. Jėzaus oponentų klasta dar kartą virsta pamokančiu evangeliniu išminties perlu, kuris primena mūsų pareigą ne tik kasdieniams žemiškiems įsipareigojimams, bet, kas svarbiau, niekada nepamiršti mūsų dvasinių pareigų ir saitų dabarčiai ir amžinybei.

Vyskupas nominatas atsisveikino su Telšių vyskupijos bendruomene

2017 m. spalio mėn.15 dieną su tikinčiaisiais atsisveikino į Vilnių šios arkivyskupijos arkivyskupo metropolito augziliaru paskirtas, iki šiol ėjęs Telšių vyskupijos Katedros administratoriaus pareigas, vyskupas nominatas kun. Darius Trijonis. Jis tą sekmadienį aukojo 12 val. Šv. Mišias ir sausakimšoje tikinčiųjų Katedroje sakė pamokslą. Kalbėjo apie Dievo planą savo gyvenime, dalinosi patirtimis iš kunigiškojo kelio bei apie daugiau nei dvejus metus darbą šioje, gimtojoje parapijoje. Po Šv. Mišių gausus būrys tikinčiųjų – iš Telšių, Gargždų, Plikių, Slengių, kur jis yra kunigavęs, parapijų, įvairių įstaigų, organizacijų atstovai sveikino gruodžio 16 dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyskupo šventimus gausiantį vyskupą nominatą kunigą Darių Trijonį ir linkėjo gausios Dievo palaimos bei ištvermės sunkiose ir atsakingose naujose pareigose Bažnyčioje.

Pranciškus mokiniams: jau dabar mokykitės būti laisvi

 

Ketvirtadienio vidudienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė per 80 Lione esančios privačios katalikiškos mokyklos „Institution des Chartreux“ mokinių ir juos lydinčių suaugusiųjų. Ši mokykla pasižymi tuo, kad jos formacijoje daug dėmesio skiriama tiek tiksliesiems mokslams, tiek ekonomikos ir prekybos disciplinoms. Daug ją užbaigusių mokinių vėliau tampa studentais prestižiniuose universitetuose.

Popiežiaus homilija. Neužtrenkime durų norintiems įeiti

 

Viešpats tesuteikia mums malonę visada atsiminti, kad jis ne dėl mūsų nuopelnų, bet vien iš meilės mums dovanoja išganymą, tačiau tuo pat metu iš mūsų jis laukia gailestingumo darbų, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos Evangelijoje Jėzus kaltina fariziejus ir Rašto aiškintojus veidmainiavimu. Jie stato paminklus pranašams, kuriuos jų pačių tėvai žudė. „Vargas jums, Įstatymo mokytojai! – sakė Jėzus - Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte“.

Popiežius: Tęsti religijų bendradarbiavimą už taiką

 

Visi geros valios žmonės pašaukti darbuotis vardan taikos širdimi, protu ir rankomis. Religijų vaidmuo taikos kūrime ypatingas ir nepamainomas. Jos negali likti nešališkomis ar abejingomis taikai. Religijų tarnystė taikai brangi, nes religijos savo prigimtimi yra skirtos ugdyti taiką, kurdamos teisingumą, brolystę, skelbdamos nusiginklavimą ir beišrūpindamos kūrinija. Todėl stenkimės ir toliau eiti tarpreliginio bendradarbiavimo keliu, kuris leidžia priešintis smurtiniams konfliktams, plėsti darnų vystymąsi, saugoti žemę, pasakė popiežius Pranciškus, trečiadienį Vatikane Pasaulinės Religijų už taiką konferencijos delegacijai.

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščioniška viltis ir mirties slėpinys

 

Šiandien mes gyvename su amžino gyvenimo viltimi, tačiau tai kas šiandien yra viltis, vieną dieną taps tikrove – amžinu gyvenimu. Kiekvieną iš mūsų Jėzus paims už rankos ir tars: „Sakau tau, kelkis“. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos katechezėje apie krikščionišką viltį mirties neišvengiamybės akivaizdoje.

Evangelistas Lukas – menininkų globėjas

 „Menininkai teskleidžia tikėjimo grožį, teskelbia Dievo kūrinijos didybę ir jo begalinę meilę visiems“ – sakoma Twitterio tinkle paskelbtoje popiežiaus Pranciškaus žinutėje. Popiežius primena, kad šią dieną, spalio 18-ąją, Bažnyčia liturgijoje mini menininkų globėją evangelistą šv. Luką.

Powered by BaltiCode