Reklama 1

Kaip Dievas veikia vidurio amžiaus krizėje?

Benediktinų vienuolis Anselmas Grünas, daugelio knygų autorius bei sielovadininkas, gyvenimo vidurį suvokia kaip iššūkį dvasiškai užaugti. Jis remiasi dviem autoriais: viduramžių vokiečių mistiku Johanesu Tauleriu (1300–1361), kuris viduramžio krizę apibūdina kaip dvasinio augimo galimybę, bei G. C. Jungu, kuris šį laikotarpį aiškina psichologiniu požiūriu. 

Pranciškus: brolystės ir taikos pasaulis yra galimas

Šventasis Tėvas pasidžiaugė žinia apie naujai įsikūrusį Vyriausiąjį komitetą dokumento apie žmogiškąją brolybę idėjoms paskleisti ir išreiškė viltį, kad kitos panašios iniciatyvos bus vykdomos visame pasaulyje. „Galima kartu su kitų religijų tikinčiaisiais ir geros valios vyrais bei moterimis dialogo ir vieni kitų pažinimo dvasioje sukurti brolystės ir taikos pasaulį“, – pareiškė pirmadienį popiežius Pranciškus.

Dievas yra reiklus, tačiau atviras visiems

„Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“, – kažkas paklausė Jėzaus, kai Jis mokydamas per miestelius ir kaimus keliavo link Jeruzalės (žr. Lk 13,22 – 30). Šį epizodą iš dienos liturginių skaitinių sekmadienio vidudienio susitikime šv. Petro aikštėje komentavo popiežius Pranciškus. Anot Pranciškaus, Viešpačiui užduotame klausime atsispindi dėmesys kiekybei. Kiek bus išgelbėta? Koks skaičius? O Jėzaus atsakymas ragina dėmesį nukreipti kitur – į savo atsakomybę dabarties metu: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.

Ankšti laisvės vartai

Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus homilija švenčiant Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje.

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį piligrimai tradiciškai žygiuoja į Šiluvą iš Tytuvėnų ir nuo Dubysos ir dėkoja Dievui už laisvės dovaną. Per sovietmetį šis rugpjūčio sekmadienis tapo kovos už laisvę sekmadieniu. Tikintieji žmonės, daugiausia Eucharistijos bičiulių sąjūdžio nariai ir jaunimas, be valdžios leidimo, kurio, suprantama, negalėjo gauti, žygiuodavo iš Tytuvėnų į Šiluvą. Ši taikinga eisena sovietinės valdžios atstovams kėlė baimę; jie mąstė, kad jei dabar žmonės be leidimo žygiuoja į Šiluvą, kas žino, gal rytoj panorės nepriklausomybės. Pasirodo, nuogąstauta nebuvo tuščiai. Kovo 11-ąją, nepaprašę Kremliaus leidimo, paskelbėme Lietuvos Nepriklausomybę ir jau 29-eri metai einame laisvės keliu.

Popiežius kalbėjo apie gaisrus Amazonijoje ir seminaristų ištikimybę

Sekmadienį popiežius, sukalbėjęs su maldininkais Vidudienio maldą, sveikino įvairias jų grupes įsakmiai padrąsindamas seminaristus iš Šiaurės Amerikos kurti pašaukimą ant dvasinio įsipareigojimo, ištikimybės Kristui, Evangelijai ir Bažnyčiai pamatų, kartu prašė melstis už Amazonijos regioną, išsakydamas gilų rūpestį dėl jame įsiplieskusių nesuvaldomų didžiulių miškų gaisrų.

Patriarchas Baltramiejus: būti laisviems įmanoma tik kartu su kitais laisvais žmonėmis

Turime suprasti, kad mes, žmonės, esame susieti tarpusavio santykiais ir esame vieni nuo kitų priklausomi, kad mūsų gyvenimas – tai dalijimasis, buvimas kartu, kad įmanoma būti tikrai laisviems tik kartu su kitais laisvais žmonėmis, sakė Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, kartu su kitais religiniais lyderiais ir politikais dalyvaujantis Vokietijos Lindau mieste rugpjūčio 20–23 vykstančiame „Religijų už taiką“ suvažiavime.

Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 – laikas kūrinijai

Jau prieš kelis mėnesius Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija paragino visus vyskupus, o per juos – visas katalikų bendruomenes, minėti „Laiką kūrinijai“ – penkias savaites nuo rusėjo 1-osios iki spalio 4-osios skirti sielovadinėms iniciatyvoms ir maldai už mūsų visų bendrus namus.

Arkivysk. Pizzaballa: nesame persekiojami, bet gyvenimas sunkus

Nėra pagrindo kalbėti apie persekiojimus, tačiau tikrai yra įvairių netiesioginių veiksmų, apribojimų ir diskriminacijos, dėl kurių krikščionių gyvenimas Šventojoje Žemėje nėra lengvas, Šventojo Sosto žinių tarnybai sakė jau kelerius metu Jeruzalės lotynų patriarchatui vadovaujantis italas pranciškonas arkivysk. Pierbattista Pizzaballa.

Apie nieko neveikimą, arba šv. Mortos pamoka

Produktyvumas yra būsena, kurios aš nuolat siekiu. Jei neatlieku kokios nors užduoties arba kaip nors aktyviai netobulinu savęs, jaučiu beveik fizinį negalavimą. Aš paprasčiausiai privalau pakilti nuo sofos ir mankštintis arba skaityti filosofinę knygą, apsimesdamas, kad suprantu, arba tvarkytis kieme.

Ar krikščionybė suderinama su liberaliomis pažiūromis?

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro savanoriai vykdo iniciatyvą „Klausimų stiklainis“. Lankydami jaunimą mokykloje ir kalbėdamiesi apie žmogaus asmens vertę, kaskart į stiklainį surenka jiems kilusius klausimus apie tikėjimą, gyvenimą ir Bažnyčią. Pateikiame keletą atsakymų į jaunimo klausimus. Daugiau klausimų rasite čia

Draugystė kaip kasdienė duona

Kaip žmogaus gyvenimui reikalingas maistas, lygiai taip reikalingi ir draugai. Anglų kalbos žodis „companions“, kuris reiškia draugai, sudarytas iš dviejų lotyniškų žodžių: com reiškia su ir panis reiškia duona. Draugai maitina mūsų širdį, protą, sielą ir kūną. Tai žmonės, su kuriais galime švęsti dalijimąsi duona (Eucharistiją).

Minint Šv. Roką – apie gydytojo misiją mokantis meilės kalbos

Kasmet rugpjūčio 16-ąją minima Šv. Roko diena. Psalmė, kurią šiandieną girdime, iš tikrųjų yra ne iš Psalmių knygos, o iš pranašo Izaijo knygos. Kartais nežinome, kokiais žodžiais melstis. Tad žodžiai, kuriuos girdime iš psalmyno, iš pranašų, iš Biblijos knygos, padeda išreikšti savo jausmus Viešpačiui. Izaijo žodžiuose girdime, kas išreiškia pasitikėjimą Viešpačiu: „Aš juo pasitikiu ir esu be baimės, nes jis yra mano tvirtybė ir mano giesmė, – jis buvo gelbėtojas mano! Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų.“ Net kai bijome, abejojame, apima neviltis, patiriame sumaištį, esame kviečiami atsisukti į Viešpatį, kad pasisemtume stiprybės, paguodos, drąsos. Tai ne visada lengva, bet kuo daugiau tai darysime, tuo lengviau pasisemsime.

Vysk. A. Jurevičius: tarp mylinčių asmenų nėra baimės

Rugpjūčio 13-ąją, beveik Žolinės išvakarėse, Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje piligrimus ir „Marijos radijo“ klausytojus sveikino iškilmingoms šv. Mišioms vadovavęs arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Mišias koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir beveik dvi dešimtys kunigų.

Popiežius Žolinės vidudienį: kelkime akis į dangų

Švč. M. Marijos ėmimo į dangų iškilmės vidudienį, kaip kiekvieną šventadienį, popiežius ir į Šv. Petro aikštę susirinkę tikintieji kalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą. Trumpą katechezę Šventasis Tėvas pradėjo atkreipdamas dėmesį į du žodžius – „šlovinti“ ir „džiaugtis“ – kuriais prasideda šios dienos Evangelijoje girdėta Marijos malda.

Dievuje ilsėtis

 

Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dievuje ilsėti, Dievuje skendėti ir su Dievu vienybėje gyventi.

Vysk. J. Kauneckas: matoma neteisybė padarė kovotoju

 

 „Aplink mačiau neteisybę, žmonių supriešinimą (...). Nutariau pats mokytis ir mokyti kitus, kad žmonės tokie nepasidarytų. Aplinka padarė kovotoju“, – pasakoja Panevėžio vyskupas emeritas JONAS KAUNECKAS. Kalbamės apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios pogrindžio veiklą sovietmečiu, evangelizaciją suvaržymo sąlygomis ir drąsą bei įžūlumą veikti grasinimų akivaizdoje.

Powered by BaltiCode