Šv. Faustinos minėjimas bus švenčiamas visoje Bažnyčioje

Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtųjų metinių proga buvo paskelbtas Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas, kuriuo informuojama, jog popiežiaus Pranciškaus sprendimu Šv. Faustinos Kowalskos minėjimas, švenčiamas spalio 5 d., įrašomas į visos Bažnyčios liturginį kalendorių.

Kunigystės pasitikti

K. Rahner

Viešpatie Jėzau Kristau, Tėvo Sūnau, amžinasis Kunige!

Tu pašaukei mus į savo tarnybą. Tu pasakei: sek mane! Tu dovanoji mums savo kunigystę! Tavo siunčiami mes turėsime Tavo vardu ir Tavo galia nešti vaisių. Turėsime skelbti Tavo žodį, Tavo tiesos žodį, dalinti Tavo malones, Tavo auka aukotis, Tavo atleidimą ir gailestingumą, Tavo tvirtumą nešti baimingoms žmonių širdims.

Kaip šaulys ir išlikimo mokytojas parašė knygą apie tikėjimą

Karolina Bagdonė 

Ar kada galvojote, kad Katalikų Bažnyčioje nuobodu? O gal joje gali būti ir smagu? O jeigu dar ir būtų galima išmėginti tikėjimo tiesas gyvai? Šaulys, išlikimo ekstremaliose situacijose mokytojas, teologas, fantastas Gabrielius E. Klimenka sukūrė knygą jaunimui „Pakopa po pakopos“ (Magnificat leidiniai, 2020). Ją ne tik galima skaityti, bet ir piešti, braižyti, plėšyti, merkti į vandenį, ištepti druska ar purvu. O visa tai vien tam, kad jaunuoliai suprastų, jog tikėjimas – įdomus ir „savas“ dalykas.

Priartėjo „Laudato si’ savaitė“

Gegužės 24 d. sukanka penkeri metai nuo popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si‘“ paskelbimo. Sukakčiai skiriama pasaulinė maldos ir dėmesio popiežiaus enciklikoje iškeltai tematikai skatinimo kampanija gegužės 16–24 dienomis.

Kard. Ayuso: Pasaulis tenebūna toks pat, kaip prieš pandemiją

„Supratome, kad mūsų gyvenimas, mūsų bendruomenių gyvenimas negali būti atskirtas nuo kitų gyvenimo. Priklausome vieni nuo kitų.“ Taip kalbėjo kardinolas Miguel Angel Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, prieš porą dienų JTO vaizdo konferencijoje pristatydamas gegužės 14-osios maldos iniciatyvą.

Popiežius: melskimės už pandemijos pabaigą, taiką, atgailą ir atsivertimą

Popiežius Pranciškus trečiadienį, gegužės 13 d., bendrosios audiencijos metu kreipėsi į tikinčiuosius nuotoliniu būdu iš Apaštališkųjų rūmų. Audiencijos katechezėje Pranciškus pratęsė prieš savaitę pradėtą pokalbių apie maldą seriją, kalbėjo apie visuomet arti esantį Dievą, kuris ištikimai myli kiekvieną, yra kantrus ir švelnus kaip tėvas ir motina.

Antroji katechezė apie maldą: krikščionio malda

Malda būdinga visiems, kiekvienos religijos žmonėms ir, turbūt, visiems, kurie neišpažįsta jokios religijos. Malda užgimsta slapčiausioje žmogaus vietoje, širdyje, iš jos kyla ieškojimo ilgesys. Ieškojimas „To“, („Kažko“), ieškojimas Dievo. Krikščionio maldoje „To“ ieškojimas yra apreikštas: Jėzus mums apreiškė Dievą, sakė Pranciškus trečiadienį, katechezių apie maldą antrajame pašnekesyje. Šį kartą Pranciškus kalbėjo apie krikščionio maldą.

Gegužės mėnuo. Kulka Fatimos Dievo Motinos karūnoje

Gegužės mėnesio tradicija yra melstis į Mergelę Mariją namie, šeimoje, lankyti vyskupijų ir nacionalines Marijos šventoves. Mėnesio pradžioje buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus kvietimas Dievo tautai uoliai reikšti savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Gegužės mėnuo itin reikšmingas nacionalinei Portugalijos šventovei Fatimoje, puikiai žinomai visame pasaulyje. 2017 metais ją aplankė daugiau nei devyni milijonai piligrimų, du trečdaliai iš jų – ne portugalai.

Bažnyčia. Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 10)

Ketvirtadienį Lietuvos vyskupai nuotoliniame posėdyje tarėsi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Nutarta, kad nuo šiol ir sekmadieniais tikintieji gali dalyvauti Eucharistijos šventime, tiesa visi įspėjami laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

Penktasis Velykų sekmadienis

Kai širdis gūžiasi iš baimės, žvelgiame į savo Viešpatį, mirusį už mus, prisikėlusį ir amžinai gyvenantį su mumis… Ir tada ateina paguoda…

Apie Končitą ir jos tėvą Pranciškų

Končita – jauna ispanė iš Granados, Apaštalų Sosto pripažinta garbingąja. Dekretas paskelbtas šį trečiadienį, leidus popiežiui Pranciškui. Jos tėvas Pranciškus – redemptoristų kunigas – irgi susilaukė to paties pripažinimo. Ir tai įvyko tą pačią dieną. Nuo gegužės 6 dienos abu pripažinti Garbingais Dievo tarnais. Skelbdama dekretus, Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino, kad abu herojiškai liudijo krikščioniškas dorybes ir yra šventumo pavyzdžiai visiems.

Yra Malonumas, yra ir Džiaugsmas

Yra du gyvenimo palydovai: MALONUMAS ir DŽIAUGSMAS. Malonimas yra kūno laimė, o džiaugsmas – sielos.

Nepasitenkink vien tik malonumais, jie tavęs pepasotins. Tu esi liūdnas, kai esi draskomas malonumo alkio, kuo daugiau tuo mėgaujies, tuo labiau alksti, ir būsi dar liūdnesnis.

Dievas įsimylėjęs žmogų...

Senas žmogus žiūri į praeitį, vaikas – į ateitį: jis pilnas vilčių ir lūkesčių. Ir po tūkstančio neišpildytų pažadų vaikas dar tikės pažadais.

Taip daug buvo katastrofų, bet jo viltis nesulaužyta –

Jis laukia Naujųjų 7003-jų metų!

Trečiasis Velykų sekmadienis

Prisikėlusysis yra kartu su kiekvienu iš mūsų, jis eina drauge… Tik ar mes pakviesime Jį vakarienei, kad drauge su Juo laužytume Gyvybės Duoną?…

Pizzaballa: Jėzus pasilieka mokinių bendruomenėje

Milijonai žmonių per socialinius tinklus stebėjo Didžiojo tridienio ir Velykų apeigas Jeruzalėje. Šventosios Žemės kustodijos transliacijas sekė apie du milijonai žmonių per Facebooką, kiti 300 000 per Instagramą, dar 200 000 per Twitterį. Tai koronaviruso pandemijos, privertusios milijonus tikinčiųjų visame pasaulyje nuotoliniu būdu dalyvauti svarbiausiose liturginių metų apeigose rezultatas. Portalas custodia.org gavėnios ir Didžiosios savaitės laikotarpiu surengė specialias transliacijas iš svarbiausių išganymo istorijos vietovių.

Norvegijos liuteronų vadovas: pandemijos metu matykime Jėzų

Kovo 31 dieną iš Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinio sekretoriaus pareigų po daugiau kaip dešimties metų pasitraukęs Olav Fykste Tveit pradeda eiti naujas Norvegijos vyskupo primo pareigas. Šia proga jį pasveikino ir už krikščionių vienybės kūrimo pastangas padėkojo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas.

Mąstymas: „Dėl ko manęs nori?“

Nuo tos dienos, kai aš su savo tėvų mūsų namų kieme, beisbolas tapo mano gyvenimu. Žiūrėjau televizijos rungtynes, kuomet tik būdavau namuose; žaidžiau beisbolą, kuomet iš namų išeidavau; sekmadieniais išsitiesdavau ant kilimo kambaryje ir skaitydavau visus straipsnius apie beisbolą, kuriuos tik rasdavau laikraštyje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode