Kaip popiežiaus atvykimui ruošiasi latviai ir estai?

 

Iki popiežiaus vizito Baltijos šalyse liko mažiau nei dvi savaitės. Kaip šiam istoriniam įvykiui sekasi ruoštis kaimynams latviams ir estams? Kokie pagrindiniai iššūkiai ir lūkesčiai? Koks susidomėjimas Pranciškaus apsilankymu visuomenėse, kur katalikai sudaro ne daugumą kaip Lietuvoje, o mažumą gyventojų?

Popiežius vyskupams iš misijų kraštų: ne šeimininkai, bet tėvai

 

Priėmęs maždaug šimtą vyskupų iš misijų kraštų, popiežius Pranciškus juos ragino būti maldos, skelbimo ir bendrystės žmonėmis, vengti supasaulėjimo ir klerikalizmo.

Susitikimu su Šventuoju Tėvu šeštadienio rytą baigėsi Tautų Evangelizavimo kongregacijos kasmet rengiami kursai, skirti neseniai paskirtiems ir konsekruotiems vyskupams misijų šalyse.

Popiežius sekmadienio vidudienį. Du stebuklai – Jėzus gydo kurčnebylį ir mus

 

„Efata!, atsiverk!“ – tai dvidešimt trečiojo eilinio sekmadienio Evangelijos raktažodžiai. Ištaręs šiuos žodžius, Jėzus pagydė kurčią nebylį, atvėrė jį kitiems ir pasauliui. Jėzus pagydė ne tik kūno negalią, ne tik sugrąžino klausą ir kalbą, bet taip pat padėjo šiam žmogui būti pilnaverčiu visuomenės nariu. Šie Jėzaus žodžiai turi pasiekti ir mus, turi atverti mūsų širdis kitų žmonių poreikiams.

Du popiežiai

 

Jono Malinausko laiškas „Naujojo Židinio-Aidų“ redaktoriui perpublikuojamas iš penktojo 2018 m. žurnalo numerio. 

Gerbiamas Redaktoriau,

jei manęs paklaustum, kuo ypatingas Pranciškaus pontifikatas, kuo jis labiausiai skiriasi nuo ankstesniųjų, atsakyčiau, kad pati akivaizdžiausia ypatybė yra ta, jog nuo pirmos šio pontifikato dienos Vatikane yra du popiežiai. Žinoma, Petro Įpėdinio funkcijas vykdo tik vienas – popiežius Pranciškus, bet ten pat, tame pačiame „Petro garde“ gyvena ir popiežius emeritas Benediktas. Nors tokią visiškai naują situaciją sukūrė Benedikto XVI sprendimas atsistatydinti, padėties šeimininku joje tenka būti Pranciškui.

Bažnyčia turi išklausyti išnaudojimo aukas

 

Nepilnamečių priežiūra ir apsauga nuo dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo tapo aukščiausiu Katalikų Bažnyčios prioritetu, ypač esant dideliems lūkesčiams, kad Bažnyčia patikimai ir tvirtai atsižvelgtų į nukentėjusius asmenis, jų šeimas ir bendruomenes ir į visus katalikus.

Prisiminta Motina Teresė

 

Vakar, rugsėjo 5-ąją, visame pasaulyje prisiminta prieš 21-erius metus mirusi Kalkutos Motina Teresė.

Albanų kilmės misionierė Gonxha Agnes Bojaxhiu (1910-199) būdama devyniolikos atvyko į į Indiją, du dešimtmečius tarnavo Loreto seserų kongregacijoje mokytojaudama, išsiskirdama artimo meile, uolumu, pasiaukojimu ir džiaugsmu. 1946 m. ji pradėjo apaštalauti Kalkutos vargšų kvartaluose. 36 metų vienuolės pradėtas darbas plėtėsi jos vadovautoje naujoje kongregacijoje, patvirtintoje vyskupijos 1950 metais ir Apaštalų Sosto 1965 metais. 

Seinų vyskupijai – 200 metų

 

Rugsėjo 1–2 d. vyko iškilmingas Seinų vyskupijos įsteigimo 200 metų jubiliejaus minėjimas. Pačiuose Seinuose vykusioje dviejų dienų programoje dalyvavo būrys svečių iš įvairių Lenkijos bei Lietuvos vietų.

Trakų Dievo Motinos atvaizdo karūnavimas: istorinis ir kulto kontekstas

 

Nors beveik kiekvienoje Lietuvos bažnyčioje yra Dievo Motinos atvaizdas, papuoštas metalo karūna, oficialus atvaizdų karūnavimas Lietuvoje buvo labai retas reiškinys. Trakų Dievo Motinos paveikslas yra pirmasis Lietuvoje, viešai ir iškilmingai karūnuotas vadinamomis Popiežiaus, o tiksliau – Šventojo Petro bazilikos Vatikane kapitulos skirtomis karūnomis.

Ar galime sau leisti abejoti popiežiumi?

 

Popiežius Pranciškus apkaltintas dangstęs seksualinio išnaudojimo skandale pagarsėjusį buvusį kardinolą Theodore  McCarricką. Nemažai daliai katalikų tai didelis smūgis, nespėjus atsigauti po ankstesnių skandalingų žinių. Prieš kelias savaites pasirodė Pensilvanijos didžiosios prisiekusiųjų žiuri ataskaita apie didelį skaičių dvasininkams pateiktų kaltinimų dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Anksčiau nuaidėjo skandalai dėl buvusio kardinolo McCaricko, kuris kaltinamas ne tik priekabiavimu prie seminaristų ir homoseksualių santykių su jais praktikavimu, bet ir mažamečių seksualiniu išnaudojimu. Nepaisant to, kad daliai vyskupų tai buvo žinoma, jis kopė karjeros laiptais – iki pat kardinolų.

V. Landsbergis: Jonas Paulius II labai gerai suprato Lietuvą

 

„Jonas Paulius II Lietuvos nepriklausomybės byloje atliko labai svarbų vaidmenį“, – konstatuoja buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Šv. Jonas Paulius II lygiai prieš 25 metus, 1993-iųjų rugsėjo 4-ąją, su ganytojišku vizitu atvyko į Lietuvą. Šia proga su prof. V. Landsbergiu kalbėjomės ne tik apie patį pontifiko vizitą, tačiau ir jo priešistorę.

Prieš 25 metus Jonas Paulius II atvyko į Lietuvą

 

Prieš 25 metus – 1993 m. rugsėjo 4, šeštadienio popietį, keletą minučių po 15 val., į Vilnių atvyko popiežius Jonas Paulius II. Pirmąją vizito dieną, po oficialaus pasisveikinimo oro uoste, Šventasis Tėvas aplankė Lietuvos prezidentą, Vilniaus katedroje susitiko su kunigais ir pašvęstaisiais; vakare Aušros Vartuose kalbėjo Rožinį.

Seminaristai: celibatas – ne ėjimas prieš gamtą, o dovana

 

Bažnyčios pamatus drebina seksualinio išnaudojimo skandalai: Vatikane apie seksualinę prievartą prakalbo vienuolės, o Pensilvanijoje apie 300 kunigų buvo apkaltinti vaikų seksualiniu išnaudojimu. Popiežius Pranciškus pasmerkė lytinį išnaudojimą ir jo dangstymą bei pareikalavo kaltininkų atsakomybės. Lietuvoje taip pat būta atvejų, kai buvo galima suabejoti Dievo tarnų morale ir pasišventimu – kelti klausimus, kaip Bažnyčia ir jos atstovai turi keistis, ar tikrai reikalingas celibatas, jei jo nesilaikoma, ir pan.

Popiežiaus Pranciškaus patarimai studentams

 

Popiežius Pranciškus pasižymi stebinančia įžvalga. Ar prisimenate, kaip jis rado ryšį tarp krikščionių ir ateistų? Arba kaip ką tik susituokusiems absolventams jis liepė nesijaudinti, „jei skraido indai“. Kartais jo patarimas skamba, lyg kalbėtum su mielu seneliu, o kitą kartą jis rėžia tiesiog iš peties. Daugiau nei dešimtmetį mes siūlėme patarimus studentams pirmakursiams knygoje „The Freshman Survival Guide“ (liet. Pirmakursių išlikimo vadovas), todėl mums buvo įdomu, ar naujiems studentams tiks nors vienas popiežiaus patarimas. Visiškai nekeista, kad atsakymas – tvirtas TAIP. Net jeigu popiežius juokaudamas sako esąs „iš akmens amžiaus“, jo patarimai jaunam žmogui stebėtinai aktualūs. Žemiau pateikiame septynis popiežiaus Pranciškaus patarimus pradedantiems kelionę koledže.

Pažinti Lietuvos vakarus per bažnyčias

 

Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Naujoji Salantų bažnyčia tapo tikru pagrindiniu miestelio simboliu. Jos didžiuliai bokštai, iškylantys į 70 metrų aukštį, iš tolo pasitinka ir rodo kelią į Salantus. Bažnyčia neogotikinė, puošniai dekoruota, kryžiaus plano, trijų navų su transeptu ir apside. Virš bažnyčios priekyje į viršų stiebiasi du bokštai su špiliais, o virš transepto kyšo bokštelis. Jos skliautai kryžminiai, interjerą puošia neogotikinio stiliaus suolai, klausyklos ir mediniai altoriai, kuriuos darė vietinis meistras.

Kaip parapijos galėtų priimti LGBT katalikus?

 

Vienas iš naujausių iššūkių katalikų parapijoms yra LGBT parapijiečių, taip pat ir šeimų, kurių gretose yra LGBT narių, priėmimas. Tačiau šis iššūkis taip pat yra gausus malonės, nes LGBT katalikai tiek ilgai jautėsi atskirti nuo Bažnyčios, kad bet kuri priėmimo patirtis dabar gali būti keičianti gyvenimą – gijimo akimirka, galinti paskatinti vėl lankytis Mišiose, sugrįžti į tikėjimą ar net padėti jiems vėl tikėti Dievą. 

6 faktai apie šv. Augustiną

 

Šv. Augustinas – vienas žymiausių šventųjų, vyskupas, teologas, Bažnyčios mokytojas, kurio kelias link Dievo buvo ne iš tiesiausių. Skaitykite 6 faktus, kuriuos svarbu žinoti apie šią asmenybę.

1. Jis gimė Šiaurės Afrikoje, Tagastės mieste (dabartinis Alžyras) 354 m.

Popiežius Pranciškus: Dievas visada laimi

 

Popiežius Pranciškus „Dievas yra jaunas“; iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido „Baltos lankos“, 2018.

„O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“ Tad Dievas yra tas, kuris visada atnaujina, nes Jis visuomet naujas: Dievas yra jaunas!“

Kunigo nuopuolis – asmeninė nelaimė ne tik aukai

 

Prisimename kai kuriuos Jėzaus mokinius (ne apaštalus), kurie, girdėdami Jo kietus žodžius (žr. Jn 6, 51), nesistengė jų giliau suvokti, ir, užuot Jį prašę plačiau paaiškinti, leidosi užvaldomi negatyvių emocijų, pasipiktino Juo (žr. Jn 6, 61) ir pasišalino... Papiktinimai nelygu papiktinimams. Visais laikais pasitaiko tokių individų, kuriems Nukryžiuotasis yra jų hedonistinio gyvenimo būdo prieštaravimo ženklas, ir jie a priori atmeta Jį, net nesusipažinę su Jo mokymu, kuris kiekvienam žmogui yra tinkamiausias gyvenimo kelrodis... Yra asmenų, kurie seka Kristumi, bet vėliau dėl įvairių priežasčių tampa Jam neištikimi, ir jų elgesys piktina aplinkinius. 

PBT vadovas Tveit: „Kurti taiką – šventas darbas”

 

Pasaulio Bažnyčių Tarybos generalinis sekretorius Dr. Olav Fykse Tveit, vadovavęs delegacijai į Kongo Demokratinę Respubliką, rugpjūčio 19 d. taikdariams skirtame ekumeniniame susitikime Kinšasoje, protestantų katedroje kalbėjo apie įpareigojančią užduotį – saugoti taiką, elgtis taip, kad taptume viena, nors ir esame skirtingi.

Tuoktuvių giesmininkų misija – šlovinti Viešpatį

 

Vasara – vestuvių metas. Vis dažniau bažnyčiose besituokiančios poros atkreipia dėmesį į muzikinę liturgijos dalį. Tampa vis svarbiau, kas, ką ir kaip pamaldose gros ir giedos. Ir ne veltui. Juk giedoti – tai dvigubai melstis. Apie šlovinimo svarbą santuokos liturgijoje „Magnificat“ kalbasi su šlovintojų grupės „Betliejaus smėlis“ vokaliste Agne Stankevičiene. Ji dvejus metus su pianiste Lina Galvydyte patarnauja giesmėmis Utenos jaunavedžiams.

Pasaulį pakeitę popiežių vizitai

 

Ruošdamiesi popiežiaus Pranciškaus apsilankymui Lietuvoje pažvelkime į keturis jo pirmtakų vizitus, kurie paliko ryškų pėdsaką pasaulio istorijoje.

Ar popiežiaus vizitas gali sutaikyti krikščionis?

1964 m. sausio 4 d. dieną New York Times rašė: „Šį rytą popiežius Paulius VI reaktyviniu lėktuvu išvyko reikšmingon piligrimystėn į Šventąją Žemę. Tarp precedento neturinčios kelionės tikslų yra numatyti apsilankymai vietose, kur Jėzus gyveno ir mokė, bei pokalbis su Ortodoksų Bažnyčios lyderiais.“ Vizito metu Šventojoje Žemėje tvyrojo politinė įtampa dėl  teritorinių nesutarimų tarp Palestinos ir Izraelio. Tiek prieš vizitą, tiek jo  metu buvo pabrėžiama, jog jis yra religinio pobūdžio ir atsisakoma išreikšti bet kokią politinę poziciją.

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė – dovana Bažnyčiai ir pasauliui

 

2018 m. liepos 22–31 dienomis Pasaulinė krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė (angl. CLC – Christian Life Community) susitiko „pasaulio krašte“, Buenos Airėse, popiežiaus Pranciškaus gimtojoje Argentinoje, kur, vadovaudamasi bendruomeniniu įžvalgumu, stengėsi įžvelgti tolesnes Bendruomenės kelionės kryptis. Asamblėjos tema – „Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė – dovana Bažnyčiai ir pasauliui“ kvietė mąstyti, kiek kepalėlių kiekvienas esame gavę ir galime pasidalinti su kitais.

Tarnauti, kur žmonės alksta prasmės ir Dievo

 

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje teikiant šventimus vyskupui Algirdui Jurevičiui.

Brangūs broliai vyskupiškoje ir kunigiškoje tarnystėje, mieli tikintieji, gerbiami svečiai, brangus mons. Algirdai,

ši diena yra džiugi Bažnyčiai Lietuvoje, ypač Kaune, nes ji gauna ganytoją, pašauktą tęsti apaštalų tarnystės ir rūpintis tikinčiaisiais. Dėkojame Šventajam Tėvui Pranciškui už šį paskyrimą ir meldžiamės už jį, laukdami atvykstančio į Lietuvą.

Powered by BaltiCode