Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

Mieli broliai ir seserys,

Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.

Mišios šalyje neatšaukiamos

Plintant koronavirusui šv. Mišios šalyje neatšaukiamos, penktadienį pranešė arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Nėra numatyta šiuo metu nutraukti šv. Mišių, ypač tuose bažnytkaimiuose dažniausiai susirenka mažesnė grupė žmonių. Priminimas, kad žmonės nesusiburtų į vieną mažą ratą, bet būtų tarpas tarp jų. Priminimas ir kunigams ir parapijiečiams vėdinti bažnyčias. Mišios visur bus aukojamos“, – spaudos konferencijoje Vilniaus katedroje sakė katalikų dvasininkas.

Trečiadienio katechezė: alkstame ir trokštame Dievo

Kovo 11 dienos trečiadienio katechezėje popiežius Pranciškus komentavo ketvirtąjį palaiminimą: „Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti (Mt 5, 6)“. Dėl prevencinių priemonių, skirtų koronaviruso sutramdymui, susitikimas su tikinčiaisiais buvo atšauktas, o Šventojo Tėvo katechezė buvo tiesiogiai transliuojama „Vatican News“ ir kitais kanalais.

Popiežiaus trečiadienio bendroji audiencija – nuotoliniu būdu

Kovo 11 d., trečiadienio, bendroji audiencija įvyks nuotoliniu būdu: tikintieji kviečiami klausytis ir stebėti popiežiaus bendrosios audiencijos katechezės per „Vatican News“ transliaciją. Šventojo Sosto spaudos salė antradienį pranešė, kad, pradedant antradieniu, kovo 10 d., Šv. Petro bazilika ir Šv. Petro aikštė uždaromos grupių ir turistų vizitams iki balandžio 3 d.

Žvelk giliau... ...arčiau... (Mąstymas)

Kai priartėsite prie gyvenimo pabaigos, vienintelis reikšmingas dalykas bus toji meilė, kurią davėte ir gavote. Kelionėje į kitą pasaulį vienintelis dalykas, kurį jūs pasiimsite su savimi, bus meilė; ir vienintelė, kurią paliksite šiame pasaulyje, taip pat bus meilė. Nieko daugiau.

Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas

1984 m. kovo 4 d. popiežius šv. Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje aukojo šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties Mišias. Lietuvos globėjo šventės proga skelbiame tą dieną sakytą homiliją, kurios paskutinę dalį popiežius perskaitė lietuvių kalba.

Pijus XII apie Lietuvą: katalikybės šiaurinis avanpostas

Prieš 80 metų popiežius Pijus XII paskyrė naują apaštališkąjį nuncijų Lietuvos Respublikoje. Arkivyskupo Luigi Centozo paskyrimas, kaip ir keletą mėnesių anksčiau naujo Lietuvos pasiuntinio Stasio Girdvainio paskyrimas Vatikane turėjo ženklinti naują Šventojo Sosto ir Lietuvos santykių pradžią. Tačiau tai nebuvo lemta: bendras santykių gerinimo pastangas sugriovė karas ir okupacijos.

Gavėnia. Penkios savaitės – penki projektai

Krikščionių, ypač persekiojamų, gerove besirūpinanti tarptautinė labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ pakvietė paremti labdaringus gavėnios projektus, iš viso penkis. Kiekvienas iš jų skirtas nūdienos Bažnyčios vargstantiesiems ir kenčiantiesiems atminti, už juos melstis, konkrečiai padėti. Kiekvienas projektas pavestas tikėjimo kankinio užtarimui.

Mirė Vytautas Vaičiūnas, Vilkaviškio vyskupijos garbės kanauninkas

A†A kunigas Vytautas Vaičiūnas (1930 – 1988 – 2020). Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija: miręs kunigas pašarvotas Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Šventosios Mišios už mirusį dvasininką bus aukojamos kovo 2 d. 12 val. Po jų kan. Vytautas Vaičiūnas bus palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Popiežius: kaip pašalinti kartumą iš kunigo gyvenimo?

Kaip kasmet gavėnios pradžioje, ketvirtadienio rytą Romos Laterano Šv. Jono bazilikoje įvyko vyskupijos kunigų susitikimas. Į susitikimą turėjo atvykti ir Šventasis Tėvas, kartu su kunigais jis turėjo dalyvauti atgailos pamaldose, pasakyti jiems kalbą. Popiežiui negalėjus atvykti, susitikimo metu buvo perskaitytas kunigams skirtos jo kalbos tekstas.

Gavėnia – atsiplėškime nuo mobiliųjų telefonų, skaitykime Evangeliją

Popiežius Pelenų trečiadienio katechezėje kvietė tikinčiuosius per ateinančias keturiasdešimt dienų iki gavėnios pabaigos eiti su Jėzumi į dvasinę dykumą, savo širdies tyloje įsiklausyti į Dievo balsą. Malda, pasninkas, gailestingumo darbai: štai gavėnios dykumos kelias, sakė popiežius trečiadienio bendrosios audiencijos metu kviesdamas išjungti televizorių ir atsiversti Evangeliją, atsiplėšti nuo mobiliųjų telefonų ir atsiversti Evangeliją.

Pasninkas nėra vien tik valgis

„Krikščionybės didybė yra ta, kad ji ieško ne dieviškų vaistų nuo kančios, o dieviškojo jos reikalingumo.“ 

Simone Weil

Po triukšmingų ir sočių Užgavėnių prasideda keturiasdešimt dienų (iki šv. Velykų) truksiantis Gavėnios laikas. Kas gi yra Gavėnia ir ką ji gali duoti mūsų gyvenimui? Gavėnios metu Bažnyčia mini: 40 dienų visuotinio tvano; 40 metų Izraelitų kelionės į pažadėtąją žemę; 40 dienų, kurias Mozė praleido ant Sinajaus kalno, kur gavo iš Jahvės 10 įsakymų.

Mintimis apie Gavėnią ir pasninką jos metu dalinasi Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras, Tauragės krašto skautų dvasios vadas kun. rel. m. mgr. br. Antanas Mačius OFM.

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga

Vasario 26-ąją – Pelenų trečiadienį – prasideda gavėnia. Pirmadienį buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų gavėnios proga. Jos tema – šv. Pauliaus raginimas: „Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor 5, 20)“.

Milano arkivyskupas: nekelkime panikos

Laikykimės visų vietinės valdžios nurodymų, tačiau prašome nekelti nepagrįstos panikos, sakė Vatikano radijui Milano arkivyskupas Mario Delpini, komentuodamas dėl koronaviruso grėsmės keliuose Šiaurės Italijos regionuose įvestas prevencijos priemones.

Trečiadienio katechezė: romumas nėra bailumas

Vasario 19 dieną popiežius Pranciškus pratęsė katechezių ciklą apie aštuonis palaiminimus ir šio trečiadienio audiencijoje kalbėjo apie trečiąjį palaiminimą. Katechezės pradžioje buvo perskaityti šie 37 psalmės žodžiai: „Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, gyvensi krašte ir būsi saugus. Susilaikyk nuo įniršio, atsisakyk pykčio – neapmaudauk, – tai tik į pikta veda. Juk nedorėliai bus pakirsti, bet tie, kurie laukia Viešpaties, paveldės žemę. Dar valandėlė, ir nedorėlio nebebus – žvalgysies po vietą, kur jis buvo, jis bus dingęs. Bet kuklieji paveldės žemę, gėrėsis gausia gerove“ (Ps 37, 3.8–11)

Šv. Antano vienuolystės 800 metų jubiliejus

Antanas Paduvietis, vienas iš žinomiausių Vakarų krikščionybės šventųjų, davė vienuolinis įžadus prieš 800 metų. Kilmingas pasaulietis Fernando tapo pranciškonų mažesniuoju broliu Antanu. Lisabonoje gimęs Bažnyčios mokytojas šv. Antanas Paduvietis savo gimtinėje žinomas kitu nei kitur pasaulyje vardu. Visoje Portugalijoje jis vadinamas Antanu Lisaboniečiu, nors gyvendamas šiaurinėje Italijoje jis buvo vadinamas Antanu Forliečiu.

Kun. S. Stumbra: „Kunigystės pašaukimas sunkus tada, kai jis nereikalingas“

„Beveik 17 metų esu kunigas – džiaugiuosi, kad tai netapo „darbu“, netapo „hobiu“ – džiaugiuosi, kad man kunigystė yra gyvenimas“, – kalba Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, relig. ir muz. m. mgr., soc. m. dr. kun. Saulius Stumbra. Anot jo, svarbiausia nepamiršti pagrindinio uždavinio – tarnauti Bažnyčiai, ruošiant ateities kunigus. Kun. S. Stumbra buvo vienas pirmųjų Telšių kunigų seminarijos seminaristų, o nuo 2018-ųjų tapo jos rektoriumi. Apie studijavimą seminarijoje rektorius atsiliepia šiltai: „Klierikavimo metus prisimenu labai šviesiai – mes degėme idealizmu – gal todėl buvo ne taip svarbu, kad gyvenimo sąlygos nekokios ir maistas prėskas – degėme troškimu būti kunigai.“

JAV vyskupai: būtina visiškai atsisakyti branduolinio ginklo

JAV vyskupai pakartojo savo prieš beveik tris dešimtmečius paskelbtą kreipimąsi dėl branduolinio ginklo, primindami valstybių moralinę pareigą ženkliai sumažinti turimus arsenalus, kad būtų galima jų visiškai atsisakyti. Kreipdamiesi į visas branduolinį ginklą turinčias valstybes, pirmiausia į savo krašto vyriausybę, JAV katalikų vyskupai padėkojo popiežiui Pranciškui už tai, kad jis primena branduolinio nusiginklavimo būtinumą.Vyskupai penktadienį Vyskupų konferencijos tarptautinio teisingumo ir taikos komisijos pareiškimu kreipėsi į JAV vyriausybę, ją kviesdami atnaujinti savo įsipareigojimą „kurti pasaulio taiką ir teisingumą, paremtą ne branduolinio sunaikinimo baime ar grasinimu, bet teisingumu ir žmonijos solidarumu“.

Kardinolas M. Czerny: reikia daugiau drąsos ir kūrybingumo

Užbaigdamas pernai spalio mėnesį vykusį Amazonijai skirtą Sinodą popiežius pažadėjo iki metų pabaigos paskelbti jo darbus apibendrinantį posinodinį paraginimą. Šventasis Tėvas pažadą ištesėjo, nes jau praėjusių metų gruodžio 27 dieną dokumentas buvo atiduotas galutinei peržiūrai ir netrukus pradėta jį versti į kitas kalbas, sakė Vatikano radijui kardinolas Michael Czerny, buvęs pernai vykusio Sinodo ypatingasis sekretorius. Jis taip pat dalyvavo trečiadienio rytą vykusiame popiežiaus apaštališkojo paraginimo „Querida Amazonia“ pristatyme.

Pasitikėk manimi ir...

Jėzaus sieloms: Kodėl jūs susipainiojate nerimaudami? Leiskite, kad aš pasirūpinčiau jūsų reikalais, ir viskas nurims. Iš tiesų jums sakau, kad kiekvieno tikro, aklo, visiško man atsidavusio akto efektas būna toks, kurio trokštame, ir tai išsprendžia visas spygliuotas situacijas.

Man atsiduoti – tai nereiškia nertis iš kailio, susijaudinti ir nusivilti, o po to tik į mane kreiptis nerimastinga malda, kad aš jumis sekčiau, pakeičiant nerimavimą į maldą. Atsiduoti reiškia: užverti tyliai sielos akis, nukreipiant mintis nuo kamuojančių dalykų, sugrįžti prie manęs iš naujo, kad tokiu būdu tik vienas aš veikčiau, sakydami: tuo pasirūpink Tu. Atsidavimui esminiai priešingas yra susirūpinimas, nerimavimas ir noras galvoti apie fakto pasekmes.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode