Reklama 2

Šv. Kalėdų nakties homilija: džiaugsmas, kuriuo dalinamės

Marija „pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje“ (Lk 2,7). Šiais paprastais, bet aiškiais žodžiais Lukas mus atveda į tos šventosios nakties širdį, - savo Kalėdų nakties homiliją šv. Petro bazilikoje pradėjo popiežius Pranciškus. – „Viskas, tą naktį, tapo vilties versme“.

Brangūs broliai ir seserys,

 

sveiki sulaukę šv. Kalėdų iškilmės! Tai nuostabus slėpinys kurį švenčiame: Dievas Tapo žmogumi. Dangaus ir žemės Viešpats tapo vienu iš mūsų. Išsipildė gražiausia žmonijos svajonė – regėti mus aplankiusį Dievą. Išsipildė ilgesys pakalbinti Kūrėją. Dievas prisiėmė žmogaus vargą, kad jį palengvintų, dar daugiau – kad jį perkeistų. Jis pakvietė žiūrėti į pasaulį Jo akimis – meilės žvilgsniu. Jis kvietė žmones pakeisti savo širdį ir žvelgti į kitą žmogų – su gailestingumu ir giedrumu. Dievas apsisprendė, kad mes apsispręstume. Jis pakvietė atrasti gyvenimo grožį paprastuose dalykuose ir būti jautriems vargšams.

„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi“ (Lk 1, 31)

 

Ketvirtasis  Advento sekmadienis mums primena Dievo nuolat daromus stebuklus žmogui, kai jo širdis ir gyvenimas atviri Dievo veikimui. Šį sekmadienį galime palyginti Zakarijo, šv. Jono Krikštytojo tėvo, istoriją ir Marijos panašų atvejį, kai angelas jiems kalbėjo Dievo lūpomis. Pirmu atveju senyvo amžiaus Zakarijas  buvo nubaustas nebylyste iki kūdikio gimimo, kad netikėjo, jog senatvėje susilauks palikuonio. Tikrai pasakytume keistas tas Dievo veikimas, kai Zakarijas, iš angelo prašydamas ženklo, nubaudžiamas nebylyste, o Marijai nieko neprašant suteikiamas ženklas – žinia apie Elzbietos sūnaus pradėjimą senatvėje. Marijos atveju nieko panašaus nenutiko, nes ji angelo žinią apie kūdikio gimimą iš Šv. Dvasios priėmė pasitikėdama Dievu, tik sumišusi susimąstė, kaip tai įvyks.

Kalėdų žinia iš Jeruzalės ir svarbiausi metų įvykiai

 

Tie Betliejaus žmonės, kurie kentė romėnų ir savo bendrataučio Erodo priespaudą, priklausė nuo sociopolitinės ekonomikos skirstymų ir atskirčių, susidūrė su skirtinga ekonomika: su Dievo Apvaizdos ekonomika. Piemenims apreikšta žinia bylojo apie naują tikrovę, kurioje galios ir autoriteto sąvokos buvo perkeistos Dievo įsikūnijimo. Piemenys tuoj pat atsiliepė į šią teofaniją ir nuėjo į „Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“. Pasaulis šiandien dar kartą susiduria su iššūkiu atsiliepti į angelų skelbimą, kuris prašo priimti dieviškąją ekonomiką, nešant džiaugsmą, viltį ir taiką ten, kur pasaulį drasko prievarta, neteisingumas ir godumas, rašoma šventų Kalėdų žinioje, kurią pasirašo trylika Jeruzalėje reziduojančių Bažnyčių patriarchų, arkivyskupų, vyskupų, savųjų bendruomenių galvų.

Bendroji audiencija. Išmokykime vaikus persižegnoti

 

Trečiadienio rytą vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams popiežius Pranciškus linkėjo, kad Kalėdų taika visus lydėtų gyvenimo kelyje, kad Kalėdų džiaugsmas pasiektų visas šeimas, o taip pat vienišus ir kenčiančius žmones. Tęsdamas katechezių ciklą apie Mišias, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie įžanginius liturginius momentus.

Jordanijos karaliaus vizitas Vatikane ir Jeruzalės klausimas

 

Gruodžio 6 dienos JAV prezidento Donaldo Trumpo pranešimas apie sprendimą pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine ir, kaip šio sprendimo pasekmę, perkelti ten JAV ambasadą, nebuvo staigmena – apie tai Trumpas buvo žadėjęs dar savo rinkimų kampanijoje, išpildant 1995 metų Kongreso sprendimą. Gruodžio 6 dienos pranešime Trumpas pridūrė, kad Jeruzalės padalijimas, sienos, valdymo kompetencija buvo ir bus palestiniečių ir žydų derybų objektas. Dar vėliau pridurta, kad ambasados iškėlimas gali užtrukti metus, tris, gal ir daugiau, kitaip tariant, faktinė situacija dar ilgai gali išlikti kokia buvus.

Popiežius: Vaisingumas yra Dievo palaima

Popiežius Pranciškus antradienio rytą per Mišias kvietė susimąstyti apie palikuonių palaimą: Dievas yra vaisingas, nori, kad ir mes būtume vaisingi, kad pasiaukotume kitiems, dalytumės su kitais, tiek materialiai, tiek dvasiškai. Šventasis Tėvas taip pat kvietė pažvelgti į laukiamo Kūdikio tuščią lopšį kaip į savo širdis, siekti, kad jos būtų gyvastingos, o ne kaip negyvi muziejiniai daiktai.

Popiežiaus teletiltas su Tokijo universiteto studentais

Likus savaitei iki šv. Kalėdų popiežius Pranciškus teletiltu susisiejo su Sofijos universiteto studentais Tokijuje, Japonijos sostinėje, juos sveikino ir atsakė į keletą klausimų. Į klausimą apie tai, kokius džiaugsmus patiria būdamas popiežiumi, Pranciškus atsakė – „būti su žmonėmis“. Ypač su vaikais, ligoniais, seneliais. Atsakydamas į klausimą apie Japoniją, popiežius sakė, atsimindamas savo iki šiol vienintelį vizitą šalyje prieš eilę metų, jog jaučia pagarbą japonų kultūrai ir darbštumui, bet taip pat matė perdėtą vartotojiškumą ir konkurencingumą.

Popiežius gimimo dieną šventė su vaikais

 

 „Vaikų džiaugsmas yra visų mūsų lobis“, sakė popiežius Pranciškus sekmadienį susitikęs su Vatikano Šv. Mortos pediatrinio dispanserio globojamais vaikais. Susitikimas, kuriame dalyvavo taip pat vaikų tėvai ir dispanserio savanoriai, vyko Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje. Vaikai sveikino popiežių jo gimimo dienos proga, deklamavo eilėraščius, šoko ir dainavo. Paskui į salę buvo įnešta specialiai šiai progai iškepta didžiulė, keturių metrų ilgio pica.

Popiežius sekmadienio vidudienį. Džiaukimės, melskimės, dėkokime

 

Trečiasis Advento sekmadienis vadinamas „Džiaugsmo sekmadieniu“. Šv. Paulius šios dienos antrajame skaitinyje ragina: „visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite“. Šie trys raginimas, šios trys laikysenos turi lydėti visą krikščionio gyvenimą. Tai ypatingai aktualu dabartiniu Advento metu, kai ruošiamės pasitikti į pasaulį ateinantį įsikūnijusį Dievą. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusiems piligrimams.

Pranciškaus susitikimas pasaulietinės ir katalikiškos žiniasklaidos atstovais

 

Šeštadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė dviem didelėms asociacijoms priklausančius žiniasklaidos darbuotojus Italijoje: Italijos periodinės spaudos sąjungos (USPI) ir Italijos katalikiškų savaitraščių federacijos narius (FISC). Šios organizacijos vienija per tris tūkstančius didesnių ir mažesnių leidinių, skelbiamų popieriniu, skaitmeniniu ar abiem pavidalais, informacinio, komercinio ar visuomeninio pobūdžio.

Šventųjų skelbimo kongregacijos instrukcija dėl relikvijų

Relikvijos gerbiamos ir skiriamas joms ypatingas dėmesys, nes prisikelsiantys palaimintųjų ir šventųjų kūnai žemėje buvo Šventosios Dvasios buveinės ir įrankiai šventumo, kurį Bažnyčia pripažino beatifikacijos ar kanonizacijos apeigomis, - sakoma šeštadienį Vatikane paskalbtoje Šventųjų skelbimo kongregacijos instrukcijoje „Relikvijos Bažnyčioje – tikrumas ir saugojimas“.

Popiežiaus gimimo dieną pradeda veikti naujas Vatikano žinių portalas

 

Popiežiui Pranciškui 81 metai. Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Kaip jis pats ne kartą yra pasakojęs, apsisprendimą siekti kunigystės nulėmė išpažintis. Vieną kartą visai netyčia jis užėjo į vieną Buenos Airių bažnyčią ir, pamatęs klausykloje laukiantį kunigą, atliko išpažintį. Nuo tos akimirkos jam buvo aišku, kad jis nori paaukoti gyvenimą kunigo tarnystei.

„Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą“ (Jn 1, 8)

 

Trečiasis Advento sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu, nes Mišios prasideda maldos žodžiais: „Gaudete in Domino semper“ – „Visada džiaukitės Viešpačiu“. Šį sekmadienį Advento vainike uždegama rožinė žvakė, kunigas velkasi rožinės spalvos arnotą.  Šitokiu būdu išreiškiamas didelis džiaugsmas,  artėjant Kūdikėlio Jėzaus užgimimo šventei. Šio sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai primena apie Jėzaus Kristaus buvusį, esamą ir laukiamą atėjimą, kaip pagrindinę tikinčio žmogaus priežastį džiaugtis ir nepaliaujamai būti Viešpaties artumoje.

Popiežius Pranciškus. Sukaktys ir Kalėdų programa

 

Trečiadienį sukako popiežiaus Pranciškaus kunigystės šventimų keturiasdešimt aštuntosios metinės. Jorge Mario Bergoglio įstojo į Jėzaus Draugiją 1958 metų kovo 11 dieną ir buvo įšventintas kunigu 1969 metų gruodžio 13 dieną. Būdamas kunigu jis davė amžinuosius įžadus 1973 metų balandžio 22 dieną. Tais pačiais metais buvo išrinktas Argentinos jėzuitų provincijos provincijolu. Trečiąjį Advento sekmadienį, Bažnyčioje vadinamą „džiūgavimo sekmadieniu“, gruodžio 17 dieną, popiežiui Pranciškui sukanka aštuoniasdešimt pirmieji metai.

Penkeri popiežių metai Twitter tinkle ir 43 milijonai sekėjų

 

Lygiai prieš penkerius metus, 2012 metų gruodžio 12-ąją,  popiežius Benediktas XVI pasiuntė pirmąją žinutę populiariame, trumpoms žinutėms skirtame socialiniame Twitter tinkle, kuri skambėjo taip: „Brangūs draugai, su džiaugsmu prisijungiu prie jūsų per Twitter. Ačiū už jūsų dosnų atsaką. Jus laiminu iš širdies“.

Žinia Ligonių dienai. Galime džiaugtis ilgos tarnystės ligoniams istorija

 

Jau dabar piligrimai ruošiasi vykti į Lurdą, į miestelį Prancūzijoje, Pirėnų kalnų papėdėje, 2018 vasario 11-ąją paminėti 160-ąsias metines nuo Dievo Motinos apsireiškimų paprastai mergaitei Bernadetai Soubirous. Nuo pat pradžių, Lurdui pradėjus tapti piligrimystės vieta, jis taip pat tapo daugelio išgijimų vieta, ten ištryško gydantis šaltinis. Virš 7200 žmonių yra paliudiję apie gautas malones, o 69 atvejais, po labai išsamių, kartais dešimtis metų trukusių tyrimų, šie išgijimai pripažinti mediciniškai nepaaiškinamais, o tikėjimo perspektyvoje - stebuklingais. 1992 metais šv. Jono Pauliaus II potvarkiu Lurdo Dievo Motinos liturginės šventės diena, vasario 11-oji, taip pat paskirta „Pasauline ligonio diena“, kuriai yra skiriama speciali žinia.

„Mažosios jaunimo dienos“ Durbane: Be sodinukų miškas išnyks

Sekmadienį Durbane pasibaigęs pietinės Afrikos jaunimo suvažiavimas buvo didelis pasisekimas, tvirtina kardinolas Wilfrid Napier, Durbano ganytojas. Keturi tūkstančiai jaunuolių iš penkių kraštų – Pietų Afrikos, Botsvanos, Svazilendo, Zimbabvės ir Mozambiko – gruodžio 6-10 dienomis dalyvavo pietinės Afrikos „Mažojoje jaunimo dienoje“. Pagrindinis suvažiavimo tikslas buvo pasirengti Vyskupų Sinodui jaunimo tema 2018 metais ir Pasaulinei jaunimo dienai Panamoje 2019 metais. Kardinolas, komentuodamas „Mažąją jaunimo dieną“, kvietė įsidėmėti, kad jaunimas yra Bažnyčios ateitis:

Popiežius aukos Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos Mišias

 

Papildytas Popiežiaus liturginis kalendorius. Šventasis Tėvas sausio 14 dieną, Antrąjį eilinį metų sekmadienį, aukos Mišias Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Popiežius Pranciškus Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai paskelbtoje žinioje paragino katalikus tikinčiuosius priimti, apginti ir integruoti nuo karų, persekiojimų, stichinių nelaimių ir vargo bėgančius žmones.

Ninevėje atšventinta pirma katalikų bažnyčia

 

Iš Ninevės siunčiama vilties ir pergalės žinia: „ISIS siekė ištrinti krikščionių pėdsakus, tačiau džihaistai pasitraukė, o mes sugrįžome“. Šiais žodžiais vyskupas Basharas Matti Warda kvietė savo tikinčiųjų bendruomenę džiūgauti, kad po ISIS išniekinimo sugrįžo į atstatytą ir atšventintą Tellskufo katalikų Šv. Jurgio bažnyčią. Bažnyčios atšventinimo apeigos įvyko Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, gruodžio 8-ąją. Pasak vyskupo, vėl atidaryta ir veikianti bažnyčia yra stipri paskata sugrįžti visiems krikščionims ne tik į Tellskufą, bet į visą Ninėvės lygumų regioną šiauriniame Irake.

Popiežius sekmadienio vidudienį. Tiesinkime gyvenimo kelius

Antrąjį Advento, pasirengimo Kalėdoms laikotarpio, sekmadienį liturgija kalba apie du šio laikotarpio aspektus – tai metas, kuriuo turime atpažinti savyje tuščias vietas, slėnius ir juos užpilti, o taip pat metas pašalinti iš savo gyvenimo visus nelygumus, ištiesinti kelią pas mus ateinančiam Viešpačiui. Taip popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį komentavo Mišių skaitinius.

Powered by BaltiCode