Venesueloje plečiasi visiškas skurdas

 

Venesuelos vyskupų konferencija pakvietė penktadienį, liepos 21 dieną pašvęsti maldai ir pasninkui, kad būtų išspręsta rimta nacionalinė krizė. Praėjusį sekmadienį per septynis milijonus žmonių dalyvavo vyriausybės nepripažintame ir juridiškai nesaistomame referendume prieš prezidento Maduro ketinimą sušaukti steigiamąją asamblėją. Absoliuti dauguma balsavusiųjų pasisakė prieš vyriausybės planus.

Kard. Parolin: šv. Pranciškus turi ką pasakyti ir mūsų laikų žmonėms

 

Asyžiuje Pranciškonų leidžiamas žurnalas „San Francesco“ (Šv. Pranciškus) paskelbė interviu su artimiausiuo popiežiaus Pranciškaus bendradarbiu – Vatikano Valstybės sekretoriumi kard. Pietro Parolinu. Pokalbio su kardinolu tema – prieš aštuonis šimtmečius Pranciškaus Asyžiečio pasirinktas neturto ir tarnavimo kelias, šio kelio pradžią žymintis Pranciškaus gestas – prabangių rūbų nusivilkimas, o taip pat neturto dvasios svarba visoje krikščionybės istorijoje ir dabartinėje Bažnyčioje, kuriai vadovauja popiežius, pasirinkęs Asyžiaus neturtėlio vardą.

Popiežius Pranciškus: Kokia mūsų širdies dirva?

 

Liepos mėnesį sustabdyti visi popiežiaus Pranciškaus viešosios veiklos įvykiai, nėra jokių audiencijų ir susitikimų, popiežius ilsisi savo namuose. Vienintelė išimtis – sekmadienio vidudienio maldos susitikimai. Liepos 16-osios vidudienį pasirodęs Vatikano Apaštališkųjų rūmų lange, popiežius Pranciškus vadovavo kartu su Šv. Petro aikštėje susirinkusiais tikinčiaisiais kalbėta Viešpaties Angelo malda ir komentavo sekmadienio Evangeliją.

Popiežius: Vienas sunkiausių dalykų – pripažinti savo pažeidžiamumą

Niekas pats savo jėgomis negali savęs išgelbėti; visiems mums reikia Dievo galybės, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmajame skaitinyje skambėjo šv. Pauliaus antrojo laiško korintiečiams žodžiai: „Šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo“.

Popiežius: skųstis draudžiama

 

 „Skųstis draudžiama“ toks užrašas atsirado ant popiežiaus Pranciškaus privataus buto durų, Vatikano Šv. Mortos svečių namuose, kur jis gyvena nuo pat jį išrinkusios 2013 m. kovo mėnesį vykusios konklavos.

Arkivysk. V. Paglia: Gyvenimo auka – kelias į šventumą

 

Paskelbęs motu proprio „Maiorem hac dilectionem“ ir šiuo dokumentu leisdamas, kad būtų galima pradėti beatifikacijos ir kanonizacijos bylą „oblatio vitae“ (gyvybės aukos) pagrindu, popiežius Pranciškus ne tik išsprendžia šventųjų skelbimo procesuose kartais atsirandančius nesklandumus, bet visų pirma Dievo tautai padeda geriau suprasti meilės įkvėptos aukos vertę. Taip mano Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas arkivysk. Vincenzo Paglia. Jo komentarą paskelbė šiaurės rytų Italijoje leidžiamas katalikų savaitraštis „Voce Isontina“.

Numatoma atnaujinti Aušros Vartus

 

Ateinančiais 2018 metais bus pradėti vieno iš įspūdingiausių paveldo objektų – Aušros Vartų – atnaujinimo darbai. Aušros Vartų koplyčia ir greta esanti Šv. Teresės bažnyčia po atnaujinimo taps dar patrauklesnė lankytojams. Kultūros paveldo departamentas yra pritaręs atnaujinimo darbams, o Kultūros ministerija patvirtino ES Struktūrinių fondų paramą šiam istoriniam objektui.

Pasirengimai PJD Panamoje. Pristatytas himnas

 

Nors iki 2019 m. sausio mėnesį Panamoje vyksiančių Pasaulio jaunimo dieną dar gana daug laiko, jau dabar tiksliai pagal iš anksto nustatytą programą vyksta pasirengimai šiam didžiajam pasaulio jaunimo susitikimui, kuriame šį kartą dalyvaus visų pirma Centrinės Amerikos jaunimas. Neseniai buvo patvirtintas būsimųjų Pasaulio jaunimo dienų logotipas – kryžius ir stilizuota širdis, sudaryta iš Panamos sąsmaukos ir Panamos kanalo kontūrų bei Dievo Motinos vardo raidės „M“. Taip pat pradėjo veikti būsimojo pasaulinio jaunimo susitikimo interneto portalas „panama2019.pa“. Jame pradedama skelbti oficiali informacija apie pasirengimus, o vėliau bus informuojama ir apie pačių Pasaulio jaunimo dienų vyksmą. Per šį portalą vyks taip pat registracija į Pasaulio jaunimo dienas. Portale numatoma skelbti informaciją ispanų, anglų, prancūzų, italų ir portugalų kalbomis.

Paminėtas „Jūros sekmadienis“

 

„Patikiu jūreivius, žvejus ir visus esančius sunkumuose, toli nuo namų, motiniškai Marijos, Jūros Žvaigždės, apsaugai“, sekmadienį Twitter socialiniame tinkle parašė popiežius Pranciškus, primindamas tą dieną minėtą „Jūros sekmadienį“. Toks minėjimas Bažnyčioje įsteigtas norint atkreipti dėmesį į daugybę žmonių, kurie gyvena ir dirba jūroje, į jų materialinius ir dvasinius poreikius ir į jų įnašą į daugelio šalių gerovę, žinant, kad jūra pergabenama dauguma dalykų ir daiktų, kuriais naudojamės.

Jėzus – tikroji atgaiva: atverkime Jo šviesai tamsiąsias gyvenimo zonas

 

Evangelijoje Jėzus sako: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28). Jėzus šiais žodžiais kreipiasi ne vien į kai kuriuos savo mokinius, o į visus, kurie yra gyvenimo išvarginti ar prispausti. Kas iš mūsų gali jaustis neliečiamas šio kvietimo? Viešpats žino, kad gyvenimas gali būti sunkus. Žino, kad daugelis dalykų gyvenime prislegia širdį: praeities žaizdos ir nusivylimai, neteisingumas, kurį reikia iškęsti dabartyje, netikrumas ir rūpesčiai dėl ateities.

Popiežius Pranciškus: moterų indėlis turi augti

 

Birželio 9-ąją baigėsi Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos kasmetinis suvažiavimas, kurio tema buvo apie „Moters vaidmenį ugdant visuotinei brolystei“. Kaip Vatikano radijui komentavo kardinolas Jean Louis Tauran, šios tarybos pirmininkas, krikščionybė ypatingai pabrėžė visų žmonių lygų orumą. Apaštalas Paulius rašė, kad Kristuje esame lygiaverčiai Jo Kūno nariai. Suvažiavime keturis pagrindinius pranešimus skaitė moterys.

Keturioliktasis eilinis sekmadienis

 

 „Aš romus ir nuolankios širdies“

Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“. (Mt 11, 25–30)

Vatikano diplomatas: senelių orumas yra toks pat, kaip ir kitų

 

Seneliai tarp mūsų neproporcingai kenčia nuo skurdo, blogos sveikatos, neįgalumo, socialinės izoliacijos, prievartos, apleidimo, piktnaudžiavimo, nuo deramo maisto, orios pastogės, kokybiškos sveikatos priežiūros, patikimų komunikacijos priemonių ir bendruomeninių ryšių trūkumo. Dažnai jiems tenka sunkiausia našta dėl gamtinių katastrofų, ginkluotų konfliktų ir finansinių krizių, - vardijo arkivyskupas Bernardino Auza, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO būstinėje Niujorke, dalyvaudamas seminare apie senėjimą ir apie senesnių žmonių indėlį į socialinį vystymąsi.

Septintas Dievo įsakymas: „Nevok“

 

Nevogsi (Iš 20,15; Įst 5,19)

Nevok (Mt 19,18)

Luko Evangelijoje sakoma: “Jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų (...). Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį” (Mt 19, 17-19). Apaštalas Paulius savo ruožtu įspėja: “Nei vagys, nei gobšai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės” (1 Kor 6,10). Taigi, septintas Dekalogo įsakymas priklauso tiems įsakams, kurie yra neišvengiami, norint laimėti amžinąjį gyvenimą.

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!” (Mt 11, 28)

 

Liepos mėnesio antro sekmadienio Evangelija atveria mums dangaus karalystės slėpinių paslaptis. O Jėzaus paslapčių esmė kaip niekad svarbi šiandienos pasaulyje: kuo žmogus mažiau žino, tuo labiau yra laimingas. O tai reiškia, kad kuo mažiau žmogus renka į save šio pasaulio šiukšlių (ilgos valandos prie televizijų ekranų ir kompiuterių) tuo labiau turtingas tampa savo vidumi.

Vidudienio malda: kuo arčiau Jėzaus, tuo arčiau Dievo tautos

 

Vidudienio maldos susitikime, šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus komentavo dienos skaitinį iš Evangelijos Matą, pasakojantį apie Jėzaus pamokymus apaštalams, kuriuos pirmą kartą siuntė į misiją Judėjos ir Galilėjos kaimuose. Anot popiežiaus, Jėzus nurodė du dalykus, kurie yra esminiai jo mokinio ir misionieriaus gyvenime. Pirma, ryšys su Jėzumi yra stipresnis už kitus ryšius. Antra, misionierius perteikia ne save patį, bet Jėzų, o per tai ir dangiškojo Tėvo meilę. Šie du dalykai yra tarpusavyje susiję, nes kuo labiau Jėzus yra mokinio širdyje ir gyvenime, tuo labiau mokinyje šviečia Jo buvimas.

XIII eilinis sekmadienis

Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl mnęs – atras ją“.

Popiežius Pranciškus: vėžio prevencija turėtų būti taikoma visiems

 

Skleisti informaciją apie vėžio prevenciją ir skatinti savanorystę, kuri rūpintųsi onkologiniais ligoniais. Tai Italijos kovos prieš vėžį asociacijos misija ir užduotis, sakė popiežius Pranciškus, susitikęs su 150 šios institucijos narių. Popiežius išreiškė troškimą, kad vėžio prevencija taptų prieinama visiems visuomenėje, kuri turėtų būti labiau įtraukianti.

Popiežius Pranciškus: bendradarbiauti nereiškia laukti, kol padarys kitas

 

Penktadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė per du šimtus asmenų, kurie priklauso Italų – Lotynų Amerikos organizacijai, mininčiai 50 metų sukaktį. Popiežiui tai tapo proga pasidalinti keliomis mintimis apie savo gimtąjį žemyną, į kurį jis netrukus grįš: jau yra patvirtintos dvi būsimos kelionės į Kolumbiją, rugsėjo mėnesį, ir į Peru bei Čilę, 2018 sausio mėnesį.

Petrinių ir Paulinių iškilmė Romoje su Pranciškumi

 

Popiežius Pranciškus, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus liturginės iškilmės Mišiose palaimino naujųjų ganytojų palijus. Naujieji arkivyskupai metropolitai, iš viso 36, koncelebravo šv. Mišias su Romos vyskupu, Šv. Petro Sosto įpėdiniu Pranciškumi, kuris po Mišių kiekvienam asmeniškai įteikė Gerąjį ganytoją simbolizuojančią palijaus juostą.

„Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“ (Mt 10, 42)

 

Liepos mėnesio pirmojo sekmadienio Evangelija mums primena svetingumo svarbą ir reikšmę krikščioniško gyvenimo kelyje. Svetingumas yra gyvas Dievo buvimo ženklas mumyse. Krikščioniškas svetingumas yra daugiau negu mums įprastas (neretai  apsimestinis ar net veidmainiškas) svetingumas. Jis kviečia mus rodyti meilę ir užuojautą tam, iš kurio mažiausiai tikimės sulaukti dėkingumo ir supratimo.

Powered by BaltiCode