Meilė nėra tas pats, ką pamatome filme

 

„Meilę pamatome darbuose, ne žodžiuose“. Popiežius Pranciškus lankydamasis vienoje Romos parapijoje sekmadienio popietę priminė Jėzaus raginimą: „pasilikite mano meilėje“. Mišių metu popiežius suteikė sutvirtinimo Sakramentą reta liga sergančiai mergaitei ir jos motinai.

Šventosios motinos

Švenčiant Motinos dieną verta prisiminti moteris, kurios yra dorybingo gyvenimo pavyzdžiai visiems tikintiesiems ir įkvepia siekti šventumo. Jos priėmė tiek motinystės džiaugsmus, tiek vargus. Tarp jų užtarėjų ras ir dirbančios, ir vienišos, ir daugiavaikės motinos.

Mūsų motina – mokytoja

 

Atpirkėjo Gimdytojos Mergelės Marijos elgesys gali pamokyti kiekvieną, sekantį Kristumi. Kai Jai apsireiškė angelas Gabrielius, Ji sutriko, nes dar niekas iš mirtingųjų nebuvo girdėjęs žodžių, iškeliančių išskirtinį žmogui suteiktų Viešpaties malonių grožį (plg. Lk 1, 28–29). Trumpas Marijos sumišimas nesutrukdė Jai pagalvoti, o ką reiškia tai, kas dabar vyksta? Išklausiusi visą šio Dievo pasiuntinio paaiškinimą, Ji padarė tokį sprendimą, kurio padarinių, pakeitusių žmonijos istorijos raidą, dar negalėjo suvokti...

Sekmadienį švęsk

Mūsų dienų pasaulyje sekmadienis įgavo daugiareikšmę prasmę ne tik religijos plotmėje, bet ir kultūrinėje, politinėje, ekonominėje. Šių laikų ekonominio efekto visuomenės žmogus dažnai išgyvena sekmadienį kaip dieną, laisvą nuo darbų, ir sekmadieninio poilsio samprata susiveda daugiausia į jausmą, kad tai diena, skirta atsikvėpti nuo savaitės rūpesčių, nuo darbo įtampos, nuo kasdienybės krūvio, žodžiu – tai mažos atostogos. Kyla noras tą poilsį išreikšti naujais būdais: diena, skirta sportui, turizmui, diskotekai ar panašiai! Sekmadienis tapo savaitgaliu.

„Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“ (Jn 15, 17)

Velykų VI sekmadienis sutampa su Motinos diena. Šio sekmadienio Evangelijoje gražiausiu būdu suskamba Jėzaus žodžiai apie meilę, kuri yra kiekvieno žmogaus gyvenimo laimės ir prasmės pagrindas. Tikros meilės ženklas yra troškimas gyventi Dievu, vadovaujantis Jo įsakymais. Dievo ir Motinos meilė lengvai atskiriama nuo kitų meilės pasireiškimo požymių ir rūšių. Tai besąlygiška, viską atleidžianti, nesavanaudiška, besiaukojanti artimui meilė. Ji yra tikriausias Dievo artumo ženklas mumyse.

Dialogas su Kinija: reikia kantrybės

 

Atsiranda vis naujų ženklų, leidžiančių manyti, kad Kinijos ir Šventojo Sosto santykiuose netolimoje ateityje turėtų įvykti rimtų pasikeitimų, nors – kaip pažymėta kovo 29 d. paskelbtame Spaudos salės komunikate – apie dvišalio susitarimo pasirašymą dar per anksti kalbėti.

Marijos mėnesio pradžia: Šventasis Tėvas vadovavo maldai už taiką

Katalikų pamaldumo tradicijoje Mergelei Marijai skirtą gegužės mėnesį popiežius Pranciškus pradėjo vizitu Dieviškosios Meilės Motinos šventovėje, šalia Romos, ir malda už taiką. Paprastai per tradicines gegužines pamaldas giedama Švč. M. Marijos litanija (vadinamoji Loreto litanija – pagal kitos garsios Marijai dedikuotos šventovės vardą), tačiau antradienio pavakare popiežiaus Pranciškaus vadovautose gegužinėse pamaldose buvo kalbami ir Rožinio skausmo slėpiniai. Šventasis Tėvas kartu su romiečiais prašė Dievo Motinos užtarimo visam nesantaikos kamuojamam pasauliui, o ypač Sirijai.

Vengrai turi naują palaimintąjį, kankinį Janosą Brennerį

Gegužės 1 dienos ryte kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, istoriniame Sombathėjaus mieste, vakarų Vengrijoje, beje, šv. Martyno Tūriečio gimtinėje, vadovavo beatifikacijos šventosioms Mišioms, kurių metu palaimintuoju paskelbtas kunigas Janos Brenner, kankiniu tapęs vos 25 metų amžiaus.

„Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“ (Jn 15, 5)

 

Penktasis Velykų, paskutinis, balandžio mėnesio sekmadienis primena mūsų pašaukimą – gyventi Kristumi, Jo Evangelija ir Jo žinia. Evangelijoje pagal Joną Jėzus vaizdingai palygina Dievo ir žmogaus santykį kaip vynmedžio ir šakelės. Žmogaus gyvenimo laimės formulė yra gyvenimas, sutelktas į artimą, o ne save. Esame laimingi, kai nešame dvasinį vaisių gerumu, paprastumu, gailestingumu, dosnumu ir šventumu.

Popiežiaus homilija. Meilė, tarnavimas, nuolankumas

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje Šv. Mortos namų koplyčioje priminė, kad Jėzus per paskutiniąją Vakarienę su Eucharistija mus moko meilės, o su kojų plovimu – tarnavimo. Be to Jėzus sako, kad tarnas niekuomet nėra viršesnis už jį siunčiantį šeimininką. Kaip mokiniai tą vakarą, taip „ir mes leiskime Viešpačiui pažvelgti į mus“ .

Šv. Adalbertas – baltams Kristų skelbęs kankinys

 

Balandžio 23-ąją kartu šv. Jurgiu Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo ir kankinį šv. Vaitiekų – Adalbertą, nužudytą per Jurgines 997 m. Kadangi šv. Jurgis yra vienas Lietuvos globėjų, Lietuvoje jo šventei skirtas pirmumas, o Adalberto – Vaitiekaus minėjimas nukeliamas į balandžio 24-ąją.

Popiežiaus homilija. Viešpats mums tepadeda atpažinti laiko ženklus

 

Antradienio Mišių skaitiniai kalba apie dvi skirtingas laikysenas, du skirtingus atsakus į Šventosios Dvasios veikimą. Pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų pasakoja kaip entuziastingai Kristaus žinia skelbiama Antiochijoje, kuri įtikėjusius imta vadinti „krikščionimis“. Evangelistas Jonas kalba apie kitokią laikyseną – Jeruzalės šventyklos lankytojai nenori priimti Dievo naujienų, priešinasi, yra užsidarę. „Aš jums pasakiau, tik jūs netikite” – priekaištauja jiems Jėzus.

Vokietija: ekumeninė savaitė už gyvybę. Vaikas be išlygų

 

Balandžio 21 dieną Vokietijoje baigiasi 24 kartą minėta savaitė už gyvybę. Savaitės tema – „Kūdikio troškimas. Trokštamas vaikas. Mūsų vaikas“, ją surengė Katalikų Bažnyčia ir Evangelikų Bažnyčia. Ši ekumeninė idėja gimė 1991 m. Vokietijos vyskupų konferencijos ir katalikų centrinio komiteto iniciatyva siekiant atsiliepti į tuo metu abortų įstatymo keliamus iššūkius. Vėliau temos keitėsi, jų spektras buvo labai įvairus - laikraštis „L’Osservatore Romano“ cituoja renginio pranešimą spaudai – nuo senatvės problemų iki negalios, bioetikos, šeimos klausimų. Šie metai – antrieji iš trejus metus truksiančio ciklo skirto kūdikio laukimui – 2017 m. kalbėta apie mediciną ir reprodukcines technikas, šiemet – nėštumo diagnostiką. Taip siekiama padrąsinti tėvus priimti savo vaiką be išlygų.

10 popiežiaus Pranciškaus citatų apie šventumą

 

„Gaudete et exsultate“ („Būkite linksmi ir džiūgaukite“) – balandžio pradžioje popiežiaus Pranciškaus paskelbtas apaštališkasis paraginimas. Tai laiškas kiekvienam žmogui apie jo kasdienybę, kurioje galima būti šventu ir džiaugtis. Apaštališkieji paraginimai drauge su enciklikomis yra pagrindiniai popiežių mokymo dokumentai. Kol kas į lietuvių kalbą naujasis Šventojo Tėvo paraginimas dar neišverstas. Kviečiame susipažinti su 10 svarbių jo citatų. 

Popiežiaus vardadienis. Šv. Jurgis – mūsų sąjungininkas kovoje su blogiu

 

Balandžio 23 d. Bažnyčia liturgijoje mini šv. Jurgį. Tai ir popiežiaus Pranciškaus – Jorge Mario (Jurgio Marijaus) Bergoglio – vardo diena. Nors popiežiaus vardadienis Vatikane yra oficiali šventė,  nedarbo diena, jokių šventinių renginių šią dieną nebuvo. Savo dangiškojo globėjo dieną popiežius paminėjo tik vienu gestu – padovanojo ledų Romos gatvėse gyvenantiems benamiams. Popiežiaus išmaldininkas ir Romos Caritas išdalino 3 tūkst. porcijų.

Popiežius: Kristaus skelbimas – ne teorija

 

Kristaus skelbimas, evangelizavimo misija, tai ne tik tam tikrų asmenų, bet visų Bažnyčios narių pareiga, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinį, pasakojantį kaip Šventoji Dvasia paskatino apaštalą Pilypą eiti prie kelio ir pakrikštyti sutiktą svetimšalį.

Popiežius: vienintelis gyvybės šeimininkas yra Dievas!

 

„Iš naujo noriu atkreipti dėmesį į Vincentą Lambertą ir mažąjį Alfie Evansą, norėčiau pakartoti ir stipriai pabrėžti, jog vienintelis gyvybės šeimininkas, nuo pradžios iki natūralios baigties, yra Dievas! Mūsų pareiga yra padaryti viską dėl gyvybės apsaugos. Tyloje mąstykime ir melskimės, kad būtų gerbiama visų žmonių gyvybė, ypač šių dviejų mūsų brolių. Melskimės tyloje“, pakvietė kitame kreipimesi popiežius Pranciškus. Abu šiuos ligonius, jų sudėtingas ir skausmingas situacijas, jis jau buvo paminėjęs ir sekmadienio vidudienio susitikime.

Popiežiaus homilija. Bažnyčiai reikia pranašų

 

„Jūs kietasprandžiai, pagonių širdimis ir ausimis! Jūs, kaip ir jūsų protėviai, visuomet priešinatės Šventajai Dvasiai. Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persekioję jūsų tėvai?“ – šiais žodžiais pirmasis kankinys Steponas kaltina tautos vadovus. Šiuo žodžius, skambėjusius antradienio Mišių pirmajame skaitinyje, komentavo popiežius Pranciškus Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių metu.

Popiežius: Pasišvęsdami vargstantiesiems būsime autentiški meilės apaštalai

Popiežius Pranciškus kviečia kuo didesniu pasišventimu paskutiniesiems ir labiausiai vargstantiems pasiekti visus žmogiškus ir egzistencinius paribius, kad būtume autentiški meilės apaštalai. Popiežius kreipėsi į Italijos Bažnyčios vyskupijų keturiasdešimtojo nacionalinio „Caritas“ suvažiavimo, susirinkusio pirmadienį Abano Terme, Paduvoje, dalyvius. Suvažiavime tema „Jaunatviška bendruomenė ta, kuri dalijasi“ dalyvauja 220 Italijos „Caritas„ padalinių, kuriems atstovauja per 600 vadovų ir darbuotojų.

Powered by BaltiCode