Šv. Jonas Krikštytojas

Birželio 24-ąją Bažnyčia mini šv. Jono Krikštytojo gimimą. Greta Mergelės Marijos, Jonas yra vienintelis šventasis, kurio gimimą mini liturgija, tuo pabrėždama ypatingą ryšį, kuris jį sieja su Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpiniu.

Ekologinei krizei spręsti reikalingas visų atsivertimas

Ketvirtadienį Vatikane buvo pristatytas dokumentas „Keliaudami kartu rūpinamės bendrais namais“, paskelbtas popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si’“ penktųjų metinių proga. Dokumentą parengė netrukus po popiežiaus enciklikos paskelbimo 2015 m. įkurta Tarpžinybinė integralios ekologijos grupė, kurią sudaro kelių Šventojo Sosto dikasterijų, kai kurių Vyskupų konferencijų ir gamtosaugos problemomis užsiimančių katalikiškų organizacijų atstovai.

Šv. Antano pavyzdys jaunimui: viltimi įveikti neviltį

Šv. Antano šventė Paduvoje šiemet kitokia. Atsisakyta daugelio tradicinių renginių, tarp jų – procesijos iš vietos, kurioje Antanas mirė, iki jam dedikuotos bazilikos, kurioje palaidotas. Paduvos bazilikos rektorius miesto gyventojus kvietė birželio 13–ąją dalyvauti šventėje kitaip, kreipėsi ypač į jaunimą, kviesdamas šv. Antano pavyzdžiu aistringai ir kupiniems vilties kurti gyvenimą, tiesą ir teisingumą. Po pandemijos neužtenka užsitikrinti tik materialinę gerovę.

Devintinės. Eucharistija vargdienių tabernakulyje

Ketvirtadienį pagal Romos liturginį kalendorių švenčiamos Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – paprastai vietinių Bažnyčių nukeliamos į sekmadienį. Popiežius paprašė katalikų šiemet, kai dėl pandemijos nebus viešų renginių, tokių kaip tradicinė Devintinių procesija, kitaip gyventi „eucharistinį gyvenimą“. Popiežius kreipėsi trečiadienį per bendrąją audienciją.

Šventieji, kovoję prieš rasizmą

Žmonėms, kenčiantiems nuo rasizmo grėsmių, padrąsinimas gali būti šventųjų pavyzdys. Be šv. Juozapos Bakhitos, minimos visoje Bažnyčioje, yra ir kitų, mažiau žinomų, kurie tapo smurto, paniekos aukomis ar net buvo nužudyti dėl rasės.

Pranciškus „Ordo virginum“ narėms: padėkite Bažnyčiai gimdyti naują žmoniją

„Ordo virginum“, pašvęstųjų moterų-mergelių luomas, atnaujintas Katalikų Bažnyčioje po Vatikano antrojo susirinkimo, mini moterų konsekravimo apeigyno paskelbimo penkiasdešimtąsias metines. Šia proga parašytame laiške popiežius Pranciškus „Ordino virginum“ moteris paragino puoselėti seseriškumo malonę, kad saugodamos tikėjimą su visa Bažnyčia, Kristaus sužadėtine ir mergele, gimdytų ir ugdytų naują žmoniją.

Šv. Joana Arkietė. Nuo keistuolės iki Orleano mergelės

Gegužės 30 d. minime Joaną Arkietę (Jeanne d'Arc, Žaną D’Ark), Orleano mergelę. Dažnai ją prisimename iš paveikslų, kur ji vaizduojama ant žirgo, apsitaisiusi geležiniais šarvais, kurie, atrodo, tuoj sutraiškys liekną jos figūrą, arba pririštą prie stulpo, kurį pasiglemžia liepsna ir dūmai.

Trečiadienio katechezė. Teisiųjų malda pritraukia Dievo galybę

Gegužės 27 dienos katechezę popiežius Pranciškus skyrė teisiųjų maldai. Katechezė buvo pradėta 17 psalmės žodžiais: „Klausykis, Viešpatie, mano teisybės maldavimo, atsižvelk į mano šauksmą! Išgirsk mano maldą iš lūpų be vyliaus! Iš tavęs teateina man nuosprendis, nes tavo akys mato teisybę. Nors mėgintum mano širdį, tirtum mane naktį ir bandytum mane ugnimi, neteisybės manyje nerastum. (...) Tavo įstatymo keliu ėjo mano žingsniai, nuo jo mano kojos niekad nenuklydo (Ps 17, 1–3.5).“

Marijos mėnuo. La Vango šventovė Vietname

Gegužės mėnuo skiriamas gegužinėms pamaldoms ir rožinio kalbėjimui. Tai 18 amžiuje jėzuitų paskleista pamaldumo tradicija, kuri sujungė kai kurias ankstesnes pamaldumo formas ir pavasario simbolius, buvo pamėgta tikinčiųjų, įtvirtinta popiežių mokyme. 1945 metais popiežius Pijus XII paskutinę gegužės dieną skyrė Marijos, Dangaus Karalienės, šventei, tačiau vėliau ji nukelta į rugpjūčio mėnesį, šiandien vietoj jos švenčiama Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventė.

Karantinas kelias kaimo parapijas aptarnaujančių klebonų akivaizdoje

Apie karantino sąlygomis išgyventą Didžiąją savaitę, be žmonių bažnyčioje švęstas Šv. Velykas ir gyvenimą karantino sąlygomis nuotoliniu būdu kreipėmės į grupę visų vyskupijų klebonų, aptarnaujančių po kelias parapijas. Kol nebuvo karantino, sekmadieniais parapijiečiams aukoti šv. Mišių jie nuvažiuodavo po ne vieną dešimtį kilometrų. Į mūsų prašymą atsiliepė tik dalis minėtų kunigų, aptarnaujančių po kelias parapijas.

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Jėzus nepasitraukė į nepasiekiamas aukštybes ir nepasislėpė neįžengiamame visatos kampelyje, bet tapo dar artimesnis mums. Jei iki tol jis buvo su mokiniais, dabar Jis yra savo mokiniuose. Jis įžengė į kūrinijos esmę ir kartu mus visus veda aukštyn.

Popiežiaus žinia misionieriams

Giliausias „genetinis“ Bažnyčios misijos bruožas yra Šventosios Dvasios veikimas, o ne mūsų minčių ar ketinimų pasekmės. Šį bruožą suteikė ir visiems laikams perduoda Kristaus įžengimo į Dangų slėpinys, kartu su Šventosios Dvasios nužengimu per Sekmines. Šis bruožas misiją daro vaisingą ir ją apsaugoja nuo tariamo savarankiškumo, nuo pagundos į dangų įžengusį Kristaus kūną paversti klerikalinių galios sumanymų įkaitu, rašo popiežius žinioje Popiežiškųjų misijų darbų nariams – vyrams ir moterims misionieriams ir jų vyresniesiems.

Pandemijos socialinės pasekmės. Azijos ganytojų balsai

Singapūro arkivyskupas Williamas Goh Seng Chye kreipėsi į savo vyskupijos tikinčiuosius ir paprašė aukoti „Caritas“ ir kitoms bažnytinėms organizacijoms, kurios dėl kovo mėnesio pabaigoje įvesto karantino nesurenka tiek lėšų, kiek anksčiau, tačiau ir toliau stengiasi vykdyti įsipareigojimus bei karitatyvinę veiklą.

„Vedusieji į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžius“

Popiežiaus Pranciškaus bičiulis, Buenos Airių rabinas Abrahamas Skorka, šiuo metu taip pat dirbantis JAV Filadelfijos Šv. Juozapo universiteto žydų ir krikščionių santykių institute, šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtųjų metinių proga priminė, kaip labai jo mokymo ir gestų dėka pasikeitė katalikų ir judaizmo išpažinėjų santykiai.

Jonas Paulius II ir Aušros Vartų Gailestingumo Motina

1978 metais popiežiumi išrinktas Karolis Wojtyla savo tarnystę Romos vyskupijai ir Visuotinei Bažnyčiai pavedė Čenstakavos Dievo Motinai Marijai ir Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Marijai. Tai įvyko per naujojo popiežius tarnystės inauguracines Mišias. Jonas Paulius II homilijoje, pagarsėjusioje jo išsakytu kvietimu „nebijoti atverti durų Kristui“, sveikino pasaulio katalikus daugeliu kalbų, taip pat lietuviškai.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode