Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia: Sinodas ir susitaikinimas su Lenkija

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios Sinode Romoje šiomis dienomis dalyvauja 50 vyskupų. Be vyskupų iš pačios Ukrainos, atvyko išeivijos bendruomenių ganytojai iš Kanados, Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Airijos, Prancūzijos, Olandijos, Vokietijos, Skandinavijos kraštų, Italijos, Lenkijos, Brazilijos, Argentinos, Australijos, taip pat Rusijos, Baltarusijos, Kazachstano, Rumunijos, Austrijos, Ispanijos graikų apeigų katalikų bendruomenių atstovai.

Popiežius: gerbkime kūriniją, melskimės už mūsų bendrus namus

Kasmet rugsėjo 1-ąją minima Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. Šiemet šią dieną taip pat prasidėjo iki spalio 4-osios truksiantis „kūrinijos laikas“ („laikas kūrinijai“), kuriuo tikintieji raginami melstis už gamtą, dalyvauti gamtosauginį jautrumą skatinančiose iniciatyvose, su didesniu ekologiniu jautrumu tvarkyti kasdienio gyvenimo reikalus.

Kaip Dievas veikia vidurio amžiaus krizėje?

Benediktinų vienuolis Anselmas Grünas, daugelio knygų autorius bei sielovadininkas, gyvenimo vidurį suvokia kaip iššūkį dvasiškai užaugti. Jis remiasi dviem autoriais: viduramžių vokiečių mistiku Johanesu Tauleriu (1300–1361), kuris viduramžio krizę apibūdina kaip dvasinio augimo galimybę, bei G. C. Jungu, kuris šį laikotarpį aiškina psichologiniu požiūriu. 

Pranciškus: brolystės ir taikos pasaulis yra galimas

Šventasis Tėvas pasidžiaugė žinia apie naujai įsikūrusį Vyriausiąjį komitetą dokumento apie žmogiškąją brolybę idėjoms paskleisti ir išreiškė viltį, kad kitos panašios iniciatyvos bus vykdomos visame pasaulyje. „Galima kartu su kitų religijų tikinčiaisiais ir geros valios vyrais bei moterimis dialogo ir vieni kitų pažinimo dvasioje sukurti brolystės ir taikos pasaulį“, – pareiškė pirmadienį popiežius Pranciškus.

Dievas yra reiklus, tačiau atviras visiems

„Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“, – kažkas paklausė Jėzaus, kai Jis mokydamas per miestelius ir kaimus keliavo link Jeruzalės (žr. Lk 13,22 – 30). Šį epizodą iš dienos liturginių skaitinių sekmadienio vidudienio susitikime šv. Petro aikštėje komentavo popiežius Pranciškus. Anot Pranciškaus, Viešpačiui užduotame klausime atsispindi dėmesys kiekybei. Kiek bus išgelbėta? Koks skaičius? O Jėzaus atsakymas ragina dėmesį nukreipti kitur – į savo atsakomybę dabarties metu: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.

Ankšti laisvės vartai

Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus homilija švenčiant Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje.

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį piligrimai tradiciškai žygiuoja į Šiluvą iš Tytuvėnų ir nuo Dubysos ir dėkoja Dievui už laisvės dovaną. Per sovietmetį šis rugpjūčio sekmadienis tapo kovos už laisvę sekmadieniu. Tikintieji žmonės, daugiausia Eucharistijos bičiulių sąjūdžio nariai ir jaunimas, be valdžios leidimo, kurio, suprantama, negalėjo gauti, žygiuodavo iš Tytuvėnų į Šiluvą. Ši taikinga eisena sovietinės valdžios atstovams kėlė baimę; jie mąstė, kad jei dabar žmonės be leidimo žygiuoja į Šiluvą, kas žino, gal rytoj panorės nepriklausomybės. Pasirodo, nuogąstauta nebuvo tuščiai. Kovo 11-ąją, nepaprašę Kremliaus leidimo, paskelbėme Lietuvos Nepriklausomybę ir jau 29-eri metai einame laisvės keliu.

Popiežius kalbėjo apie gaisrus Amazonijoje ir seminaristų ištikimybę

Sekmadienį popiežius, sukalbėjęs su maldininkais Vidudienio maldą, sveikino įvairias jų grupes įsakmiai padrąsindamas seminaristus iš Šiaurės Amerikos kurti pašaukimą ant dvasinio įsipareigojimo, ištikimybės Kristui, Evangelijai ir Bažnyčiai pamatų, kartu prašė melstis už Amazonijos regioną, išsakydamas gilų rūpestį dėl jame įsiplieskusių nesuvaldomų didžiulių miškų gaisrų.

Patriarchas Baltramiejus: būti laisviems įmanoma tik kartu su kitais laisvais žmonėmis

Turime suprasti, kad mes, žmonės, esame susieti tarpusavio santykiais ir esame vieni nuo kitų priklausomi, kad mūsų gyvenimas – tai dalijimasis, buvimas kartu, kad įmanoma būti tikrai laisviems tik kartu su kitais laisvais žmonėmis, sakė Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, kartu su kitais religiniais lyderiais ir politikais dalyvaujantis Vokietijos Lindau mieste rugpjūčio 20–23 vykstančiame „Religijų už taiką“ suvažiavime.

Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 – laikas kūrinijai

Jau prieš kelis mėnesius Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija paragino visus vyskupus, o per juos – visas katalikų bendruomenes, minėti „Laiką kūrinijai“ – penkias savaites nuo rusėjo 1-osios iki spalio 4-osios skirti sielovadinėms iniciatyvoms ir maldai už mūsų visų bendrus namus.

Arkivysk. Pizzaballa: nesame persekiojami, bet gyvenimas sunkus

Nėra pagrindo kalbėti apie persekiojimus, tačiau tikrai yra įvairių netiesioginių veiksmų, apribojimų ir diskriminacijos, dėl kurių krikščionių gyvenimas Šventojoje Žemėje nėra lengvas, Šventojo Sosto žinių tarnybai sakė jau kelerius metu Jeruzalės lotynų patriarchatui vadovaujantis italas pranciškonas arkivysk. Pierbattista Pizzaballa.

Apie nieko neveikimą, arba šv. Mortos pamoka

Produktyvumas yra būsena, kurios aš nuolat siekiu. Jei neatlieku kokios nors užduoties arba kaip nors aktyviai netobulinu savęs, jaučiu beveik fizinį negalavimą. Aš paprasčiausiai privalau pakilti nuo sofos ir mankštintis arba skaityti filosofinę knygą, apsimesdamas, kad suprantu, arba tvarkytis kieme.

Powered by BaltiCode