Trečiadienio katechezė. Teisiųjų malda pritraukia Dievo galybę

Gegužės 27 dienos katechezę popiežius Pranciškus skyrė teisiųjų maldai. Katechezė buvo pradėta 17 psalmės žodžiais: „Klausykis, Viešpatie, mano teisybės maldavimo, atsižvelk į mano šauksmą! Išgirsk mano maldą iš lūpų be vyliaus! Iš tavęs teateina man nuosprendis, nes tavo akys mato teisybę. Nors mėgintum mano širdį, tirtum mane naktį ir bandytum mane ugnimi, neteisybės manyje nerastum. (...) Tavo įstatymo keliu ėjo mano žingsniai, nuo jo mano kojos niekad nenuklydo (Ps 17, 1–3.5).“

Marijos mėnuo. La Vango šventovė Vietname

Gegužės mėnuo skiriamas gegužinėms pamaldoms ir rožinio kalbėjimui. Tai 18 amžiuje jėzuitų paskleista pamaldumo tradicija, kuri sujungė kai kurias ankstesnes pamaldumo formas ir pavasario simbolius, buvo pamėgta tikinčiųjų, įtvirtinta popiežių mokyme. 1945 metais popiežius Pijus XII paskutinę gegužės dieną skyrė Marijos, Dangaus Karalienės, šventei, tačiau vėliau ji nukelta į rugpjūčio mėnesį, šiandien vietoj jos švenčiama Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventė.

Karantinas kelias kaimo parapijas aptarnaujančių klebonų akivaizdoje

Apie karantino sąlygomis išgyventą Didžiąją savaitę, be žmonių bažnyčioje švęstas Šv. Velykas ir gyvenimą karantino sąlygomis nuotoliniu būdu kreipėmės į grupę visų vyskupijų klebonų, aptarnaujančių po kelias parapijas. Kol nebuvo karantino, sekmadieniais parapijiečiams aukoti šv. Mišių jie nuvažiuodavo po ne vieną dešimtį kilometrų. Į mūsų prašymą atsiliepė tik dalis minėtų kunigų, aptarnaujančių po kelias parapijas.

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Jėzus nepasitraukė į nepasiekiamas aukštybes ir nepasislėpė neįžengiamame visatos kampelyje, bet tapo dar artimesnis mums. Jei iki tol jis buvo su mokiniais, dabar Jis yra savo mokiniuose. Jis įžengė į kūrinijos esmę ir kartu mus visus veda aukštyn.

Popiežiaus žinia misionieriams

Giliausias „genetinis“ Bažnyčios misijos bruožas yra Šventosios Dvasios veikimas, o ne mūsų minčių ar ketinimų pasekmės. Šį bruožą suteikė ir visiems laikams perduoda Kristaus įžengimo į Dangų slėpinys, kartu su Šventosios Dvasios nužengimu per Sekmines. Šis bruožas misiją daro vaisingą ir ją apsaugoja nuo tariamo savarankiškumo, nuo pagundos į dangų įžengusį Kristaus kūną paversti klerikalinių galios sumanymų įkaitu, rašo popiežius žinioje Popiežiškųjų misijų darbų nariams – vyrams ir moterims misionieriams ir jų vyresniesiems.

Pandemijos socialinės pasekmės. Azijos ganytojų balsai

Singapūro arkivyskupas Williamas Goh Seng Chye kreipėsi į savo vyskupijos tikinčiuosius ir paprašė aukoti „Caritas“ ir kitoms bažnytinėms organizacijoms, kurios dėl kovo mėnesio pabaigoje įvesto karantino nesurenka tiek lėšų, kiek anksčiau, tačiau ir toliau stengiasi vykdyti įsipareigojimus bei karitatyvinę veiklą.

„Vedusieji į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžius“

Popiežiaus Pranciškaus bičiulis, Buenos Airių rabinas Abrahamas Skorka, šiuo metu taip pat dirbantis JAV Filadelfijos Šv. Juozapo universiteto žydų ir krikščionių santykių institute, šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtųjų metinių proga priminė, kaip labai jo mokymo ir gestų dėka pasikeitė katalikų ir judaizmo išpažinėjų santykiai.

Jonas Paulius II ir Aušros Vartų Gailestingumo Motina

1978 metais popiežiumi išrinktas Karolis Wojtyla savo tarnystę Romos vyskupijai ir Visuotinei Bažnyčiai pavedė Čenstakavos Dievo Motinai Marijai ir Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Marijai. Tai įvyko per naujojo popiežius tarnystės inauguracines Mišias. Jonas Paulius II homilijoje, pagarsėjusioje jo išsakytu kvietimu „nebijoti atverti durų Kristui“, sveikino pasaulio katalikus daugeliu kalbų, taip pat lietuviškai.

Šv. Faustinos minėjimas bus švenčiamas visoje Bažnyčioje

Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtųjų metinių proga buvo paskelbtas Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas, kuriuo informuojama, jog popiežiaus Pranciškaus sprendimu Šv. Faustinos Kowalskos minėjimas, švenčiamas spalio 5 d., įrašomas į visos Bažnyčios liturginį kalendorių.

Kunigystės pasitikti

K. Rahner

Viešpatie Jėzau Kristau, Tėvo Sūnau, amžinasis Kunige!

Tu pašaukei mus į savo tarnybą. Tu pasakei: sek mane! Tu dovanoji mums savo kunigystę! Tavo siunčiami mes turėsime Tavo vardu ir Tavo galia nešti vaisių. Turėsime skelbti Tavo žodį, Tavo tiesos žodį, dalinti Tavo malones, Tavo auka aukotis, Tavo atleidimą ir gailestingumą, Tavo tvirtumą nešti baimingoms žmonių širdims.

Kaip šaulys ir išlikimo mokytojas parašė knygą apie tikėjimą

Karolina Bagdonė 

Ar kada galvojote, kad Katalikų Bažnyčioje nuobodu? O gal joje gali būti ir smagu? O jeigu dar ir būtų galima išmėginti tikėjimo tiesas gyvai? Šaulys, išlikimo ekstremaliose situacijose mokytojas, teologas, fantastas Gabrielius E. Klimenka sukūrė knygą jaunimui „Pakopa po pakopos“ (Magnificat leidiniai, 2020). Ją ne tik galima skaityti, bet ir piešti, braižyti, plėšyti, merkti į vandenį, ištepti druska ar purvu. O visa tai vien tam, kad jaunuoliai suprastų, jog tikėjimas – įdomus ir „savas“ dalykas.

Priartėjo „Laudato si’ savaitė“

Gegužės 24 d. sukanka penkeri metai nuo popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si‘“ paskelbimo. Sukakčiai skiriama pasaulinė maldos ir dėmesio popiežiaus enciklikoje iškeltai tematikai skatinimo kampanija gegužės 16–24 dienomis.

Kard. Ayuso: Pasaulis tenebūna toks pat, kaip prieš pandemiją

„Supratome, kad mūsų gyvenimas, mūsų bendruomenių gyvenimas negali būti atskirtas nuo kitų gyvenimo. Priklausome vieni nuo kitų.“ Taip kalbėjo kardinolas Miguel Angel Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, prieš porą dienų JTO vaizdo konferencijoje pristatydamas gegužės 14-osios maldos iniciatyvą.

Popiežius: melskimės už pandemijos pabaigą, taiką, atgailą ir atsivertimą

Popiežius Pranciškus trečiadienį, gegužės 13 d., bendrosios audiencijos metu kreipėsi į tikinčiuosius nuotoliniu būdu iš Apaštališkųjų rūmų. Audiencijos katechezėje Pranciškus pratęsė prieš savaitę pradėtą pokalbių apie maldą seriją, kalbėjo apie visuomet arti esantį Dievą, kuris ištikimai myli kiekvieną, yra kantrus ir švelnus kaip tėvas ir motina.

Antroji katechezė apie maldą: krikščionio malda

Malda būdinga visiems, kiekvienos religijos žmonėms ir, turbūt, visiems, kurie neišpažįsta jokios religijos. Malda užgimsta slapčiausioje žmogaus vietoje, širdyje, iš jos kyla ieškojimo ilgesys. Ieškojimas „To“, („Kažko“), ieškojimas Dievo. Krikščionio maldoje „To“ ieškojimas yra apreikštas: Jėzus mums apreiškė Dievą, sakė Pranciškus trečiadienį, katechezių apie maldą antrajame pašnekesyje. Šį kartą Pranciškus kalbėjo apie krikščionio maldą.

Gegužės mėnuo. Kulka Fatimos Dievo Motinos karūnoje

Gegužės mėnesio tradicija yra melstis į Mergelę Mariją namie, šeimoje, lankyti vyskupijų ir nacionalines Marijos šventoves. Mėnesio pradžioje buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus kvietimas Dievo tautai uoliai reikšti savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Gegužės mėnuo itin reikšmingas nacionalinei Portugalijos šventovei Fatimoje, puikiai žinomai visame pasaulyje. 2017 metais ją aplankė daugiau nei devyni milijonai piligrimų, du trečdaliai iš jų – ne portugalai.

Bažnyčia. Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 10)

Ketvirtadienį Lietuvos vyskupai nuotoliniame posėdyje tarėsi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Nutarta, kad nuo šiol ir sekmadieniais tikintieji gali dalyvauti Eucharistijos šventime, tiesa visi įspėjami laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

Apie Končitą ir jos tėvą Pranciškų

Končita – jauna ispanė iš Granados, Apaštalų Sosto pripažinta garbingąja. Dekretas paskelbtas šį trečiadienį, leidus popiežiui Pranciškui. Jos tėvas Pranciškus – redemptoristų kunigas – irgi susilaukė to paties pripažinimo. Ir tai įvyko tą pačią dieną. Nuo gegužės 6 dienos abu pripažinti Garbingais Dievo tarnais. Skelbdama dekretus, Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino, kad abu herojiškai liudijo krikščioniškas dorybes ir yra šventumo pavyzdžiai visiems.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode