SSC

Malda LSMUL Kauno klinikų koplyčioje prašant Fatimos Dievo Motinos užtarimo

Kasmet į Lietuvą atkeliauja tarptautinės katalikiškos organizacijos (TVF), ginančios katalikų tikėjimą ir vertybes, atstovai. Jie dalyvauja paskutinį rugpjūčio sekmadienį rengiamose eisenose iš Tytuvėnų į Šiluvą. Tradiciškai nešama ir Fatimos Švč. M. Marijos statula. Vėliau svečiai lankosi įvairiose Lietuvos parapijose, įstaigose ir organizacijose. Džiugu, kad šiemet atvyko atstovai iš Brazilijos, Prancūzijos, Airijos, Baltarusijos, Urugvajaus ir kitų šalių.

Rūpinimosi Kūrinija diena: bendra krikščioniškų Bažnyčių malda

 

Bendras Europos krikščioniškų Bažnyčių rūpestis - gerbti, vertinti ir kontempliuoti Kūriniją.  Artėjant Maldų už Kūriniją dienai, kuri minima rugsėjo 1 d., Europos Vyskupų konferencijų taryba (CCEE), Europos Bažnyčių konferencija (KEK) ir Europos krikščionių aplinkosaugos tinklas (ECEN) kviečia kartu melstis už Kūriniją ir stiprinti ekumenines pastangas ja rūpinantis. Šios organizacijos išplatino pareiškimą pavadintą „Laikas, skirtas Kūrinijai – melskimės kartu brangindami ir rūpindamiesi Kūrinijos dovana“. Dokumentą pasirašė organizacijų generaliniai sekretoriai: kun. Heikki Huttunene (Kek), mons.  Duarte da Cunha (CCEE), kun. Peter Pavlovic (ECEN).

Pranciškus: gailestingumas nėra idėja ar mada, bet Dievo prisilietimas

 

Rugpjūčio 27 dieną Bogotoje, Kolumbijoje, prasidėjo iki antradienio, rugpjūčio 30-osios, truksiantis susitikimas, skirtas „Gailestingumo jubiliejaus Amerikos kontinente“ šventimui. Jame dalyvauja visų 22 pietų ir šiaurės Amerikos kraštų delegacijos, sudarytos iš dvasininkų ir pasauliečių, iš ganytojų ir įvairiausių asociacijų  ar organizacijų atstovų.

Popiežiaus emerito Benedikto XVI biografija ir atsistatydinimo aplinkybės

 

Nuo rugpjūčio 30 dienos Italijos knygynuose platinama knyga apie popiežiaus emerito gyvenimą: „Dievo ir žmonijos tarnas. Benedikto XVI biografija“. Ją parengė žinomas italų katalikų žurnalistas, redaktorius, leidėjas Elio Guerriero, gerai pažįstantis ir popiežių emeritą, mat yra dirbęs ir prie kitų jo knygų leidybos. Pusšešto šimto puslapių knyga yra padalinta į devyniolika skyrių, kurie apima visą Josepho Ratzingerio gyvenimą, nuo pat gimimo iki pat pastarųjų metų. Biografas sau iškėlė uždavinį parašyti ne vien popiežiaus emerito gyvenimo įvykių, bet ir minties eigą: nuo ko ji prasidėjo, kas ją kreipė, prie kokių išvadų ji atėjo.

Vėžaičiuose vyko Šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo atlaidai

 

2016 m. rugpjūčio 26 dieną Telšių vyskupijos diecezinėje, seniausioje Vakarų Lietuvoje Šv. Kazimiero šventovėje Vėžaičiuose vyko tradiciniai Šv. Kazimiero, Lietuvos ir lietuvių jaunimo globėjo, relikvijų perkėlimo atlaidai. Šis minėjimas lietuvių jaunimui buvo įvestas pop. Pijaus XII 1948 metais.

Po Vilnių – su programėle „Vilniaus piligrimas“

 

 

Į Vilnių atvykstantys piligrimai gali pasinaudoti nauju įrankiu, padedančiu suplanuoti keliones, o vilniečiai – piligrimo akimis pažvelgti į savo miestą. Tai programėlė išmaniesiems telefonams ir plančetiniams kompiuteriams „Vilniaus piligrimas“ (arba „Vilnius Pilgrim“). Apie programėlės sukūrimo idėją ir jos funkcionalumą pasakoja Vilniaus piligrimų centro vadovė Inesa Čaikauskienė.

„Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“ (Lk 14, 11)

Paskutinio rugpjūčio sekmadienio Evangelijos tema – nuolankumo ir nusižeminimo tikroji vertė ir spindesys Dievo akyse. Jėzus, atėjęs į svečius, visiems primena kuklumo dorybę, kuri puošia kiekvieną svečią ir palyginimu apie pirmąsias vietas vestuvių pokylyje primena, kad šiame pasaulyje esame tik svečiai, nes, kai ateis laikas keliauti į amžinojo Tėvo namus, niekas nežino ir negali net įsivaizduoti, kokia vieta paskirta kiekvienam iš mūsų prie dangiškojo Tėvo stalo.

Artėja Trakinės – Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos atlaidai

 

Rugsėjo 1-8 dienomis Trakų Dievo Motinos, visos Lietuvos globėjos paveikslas savo šviesa apšvies piligrimus, dvasininkus ir į šventovę užsuksiančius svečius. Du kartus per dieną, 12 ir 18 val. bus laikomos šv. Mišios skirtingų dekanatų atstovų (Varėnos, Vilniaus I-ojo ir II-ojo, Švenčionių, Ignalinos, Kalvarijų, N. Vilnios, Šalčininkų dekanatų), atkeliaus Lentvario, Grigiškių, Senųjų Trakų, Rūdiškių-Paluknio, Vaidotų-Juodšilių, Parudaminio piligrimai. Svarbiausia atlaidų diena – sekmadienis, rugsėjo 4-oji, kuomet šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, o po jų Reinės aikštėje, prie bažnyčios lauks Trakų parapijos bendruomenės surengta „Spalvotų šypsenų šventė”.

Popiežiaus katechezė: vartai siauri, bet plačiai atverti

 

„Melskimės už aukas, už žuvusius ir sužeistuosius, prašykime taikos visiems“, - sakė popiežius Pranciškus sekmadienį, kviesdamas tradicinio Šv. Petro aikštėje vykusio vidudienio maldos susitikimo dalyvius sukalbėti „Sveika, Marija“ už šeštadienį Turkijoje įvykusio pasikėsinimo aukas.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas: „Pašaukimas į gyvenimą įsiveržė tarsi viesulas“

 

Vyskupas Kęstutis Kėvalas (gimė 1972 m. vasario 17 dieną) – vienas jauniausių Lietuvos vyskupų ir, regis, vienintelis, kuris profesionaliai groja akordeonu ir gilinasi į laisvosios rinkos ekonomiką. Teologijos mokslų daktaras (disertaciją apsigynė 2008 metų pradžioje), paragavęs ir žurnalisto duonos (2010–2012 metais „Marijos radijo“ laidų direktorius). Žmogus, kurio gyvenime Šventoji Dvasia nuolat pokštauja netikėtais kasdienės veiklos vingiais. Šančių vaikėzas, kuris bepročiu būtų pavadinęs kiekvieną, pranašauajantį jam dvasininko kelią. Svajojo būti vestuvių muzikantu ar garso režisieriumi, bet tikrai ne kunigu (Kauno arkiv. Sigito Tamkevičiaus įšventintas kunigu 2000 m. birželio 29 dieną).

Telšių vyskupijos kunigai paminėjo vysk. J. Staugaičio gimimo 150-ąsias metines

 

2016 m. rugpjūčio 18 dieną Telšiuose įvyko tradicinis kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas. Ryte susirinkę dvasininkai kartu meldėsi, kalbėdami liturginių valandų Rytmetinę, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis. Po bendros maldos visus susirinkusius dvasininkus pasveikino ir susirinkimą pradėjo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Ganytojas aptarė svarbius, einamuosius vyskupijos gyvenimo klausimus.

Sukrėtė puolusi moteris

 

Vyskupo Jono Kaunecko kelias į tarnystę buvo klotas erškėčiais: vaikystėje klykdamas iš siaubo žengė per sumaitotus partizanų kūnus, į kunigų seminarijos duris beldėsi net 14 metų, sesuo nuo sovietų persekiojimo išprotėjo, vyskupai kratėsi kaip ekstremisto, o saugumiečiai laiškuose grasino sutraiškysią su visu jo dviračiu.

Vedę vyrai prie altoriaus – nauja Bažnyčios era

 

Katalikų Bažnyčios lotynų rite santuoka ir šventimai dar visai neseniai buvo nesuderinami. Visi, priėmę šventimus, buvo saistomi celibato disciplinos. Vatikano II Susirinkimui atkūrus nuolatinį diakonatą ir leidus vedusiems anglikonų kunigams grįžti į Katalikų Bažnyčią bei tęsti kunigystę, mes įžengėme į visiškai naują erą.

Žolinė Pažaislyje

 Lietuvos Šv. Kazimiero kongregacijos seserys ir šiemet pakvietė į Pažaislį švęsti Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidų. Rugpjūčio 15-ąją jie prasidėjo 11 val. šv. Mišiomis Pažaislio Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje. Popiet pamaldos persikėlė į kiemą – šventoriuje priešais bažnyčią, prie altoriaus su maloninguoju Pažaislio Gražiosios Meilės Motinos atvaizdu, buvo švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms pirmą kartą vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Ypač gausiai susirinkę kauniečiai bei miesto svečiai buvo kviečiami ir turėjo galimybę (nemažai žmonių ja pasinaudojo) susitaikyti su Dievu, atlikdami asmeninę išpažintį – išpažinčių čia pat, vienuolyno kiemelyje, klausė miesto parapijose tarnaujantys Kauno I dekanato kunigai. Šv. Mišiose tradiciškai giedojo prof. Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras. Pasibaigus pamaldoms choras surengė XXI Pažaislio muzikos festivalio koncertą.

 

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų

 Žolinė – tikėjimo ir vilties žinia

Žolinė – Marijos Ėmimo į dangų šventė visada šviesi, pakylėjanti ir drauge artima, paprasta. Esame čia su lūkesčiu širdyje šventės išsiskleidimo – pamaldomis, vaizdais ir melodijomis, prašome palydėjimo ir palaimos sau ir artimiesiems. Nesvarbu, kas būtume – žemdirbiai, mokytojai, studentai, darbininkai, verslininkai, šis lūkestis atveria širdis tam, kas turi ateiti, kas mūsų laukia, ir taip norisi, kad tai būtų gera, sėkminga, laiminga.

 

Šv. Hiacintas (Jackus) – Lietuvos globėjas

 

Rugpjūčio 17 d. Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo rytų ir šiaurės Europos apaštalą dominikoną šv. Hiacintą – liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Jackumi (pagal lenkišką jo vardo formą – Jacek). Jis yra ir vienas iš Lietuvos globėjų.

Kunigo kelias – į Mažeikius

Sekmadienį Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintiesiems prisistatė neseniai Telšių vyskupo Jono Borutos SJ į šią parapiją paskirtas klebono pareigoms kun. Gintaras Lengvinas. Dvasininką parapijiečiai sutiko šiltai. Po Sumos šv. Mišių celebrantą ir naująjį parapijos vadovą sveikino bažnyčios organizacijos, Sumos choras ir pavieniai tikintieji. Pats kun. G. Lengvinas prisistatydamas sakė, jog jo, kaip kunigo, gyvenimo kelias šiemet atvedė čia.

Jėzus pasakė: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“ (Lk 13, 24)

Rugpjūčio mėnesio antros pusės sekmadienio Evangelijoje sutinkame Jėzų, keliaujantį į Jeruzalę per miestelius ir kaimus, mokantį žmones dangaus karalystės paslapčių. To meto žmogus, skirtingai nuo mūsų laikmečio žmogaus, ypač domėjosi amžino gyvenimo viltimi. Buvo aiškiai suprantama, kad joks pasaulio gėris nėra galutinis žmogaus gyvenimo prasmės tikslas, taip pat buvo jaučiamas žemiškų tikslų ir siekiamybių trapumas bei laikinumas.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode