Vėlinės. Teisiųjų mirusiųjų diena

Tai visų teisiųjų mirusiųjų diena. Jie atsisveikino su šiuo pasauliu būdami pašvenčiamojoje Dievo malonėje, neturėdami neatleistų sunkių nuodėmių, bet tik nesuspėję pilnai atlikti bausmių už jau dovanotas sunkias nuodėmes ar už nedovanotas lengvąsias nuodėmes. Tas bausmes teisiųjų sielos atlieka skaistykloje. 

Šiaulių vyskupo 2017 m. kalendoriaus pristatymas

Spalio 30 d. Sekmadienį šiauliečiams pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorius „Išganytojo relikvijos“, skirtas 2017 m.

11 val. Šiaulių katedroje vyskupas aukojo šventąsias Mišias. Po jų rinktasi Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje. Renginį režisavo ir vedė Šiaulių valstybinio dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Smuiku grojo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos auklėtinė Rūta Klungevičiūtė.

Amžinybės ramybė

Kapuose nutilęs žemiškasis gyvenimas. Amžinybės ramybė. Vėlinių dieną ir mes ateiname parymoti toje ramybėje.

Stoviu prie artimųjų kapų, ir tas apsilankymas yra viltingas po Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus ir Jo prisikėlimo. Vėlinių dieną degančios žvakės ant kapo lyg plazdanti regima gyvybė, lyg ženklas tikėjimo, kad nutrūkęs žemiškasis gyvenimas tęsiasi. Žvakių liepsnelėse gyva tikėjimo dvasia amžinuoju gyvenimu. Aš ateinu ne tik prie artimųjų kapų – ateinu bendrauti su šventaisiais. Ateinu ne prie kadaise supilto kapo, bet prisiliečiu prie mirusiojo dabarties Danguje. Prisiliečiu prie gyvojo Danguje. Atminimai apie išėjusiuosius priartina naują jų tikrovę prie manęs. Mano tikėjimas teigia amžinąjį gyvenimą ir prie to gyvenimo aš prisiliečiu prisiminus išėjusiuosius iš šio pasaulio.

Popiežius Pranciškus Švedijoje

 

 „Šioji kelionė yra svarbi bažnytinė kelionė“, pasakė lėktuve pakeliui į Švediją popiežius Pranciškus. Popiežiaus lėktuvas nutūpė Malmės tarptautiniame oro uoste pirmadienį, kelias minutes prieš vidudienį Lietuvos laiku. Pasveikinęs su juo iš Romos į Malmę keliavusius žurnalistus, popiežius pasidžiaugė, kad jie savo darbu padės žmonėms suprasti, jog jo kelionė yra bažnytinė, vykstanti ekumeninėje sferoje.

Bendros ekumeninės pamaldos. Kodėl Lundo katedroje?

 

Pirmadienio popietę popiežius Pranciškus Lundo liuteronų katedroje dalyvavo bendrose ekumeninėse pamaldose, kartu su Švedijos Bažnyčios ir Pasaulinės liuteronų federacijos vyresniaisiais. Lundo katedra kadaise buvo ne tik Švedijos, bet visos Skandinavijos krikščionybės centras. Karaliui Erikui I paprašius įsteigti visą Skandinaviją apimančią vyskupiją ir šiam tikslui surengusiam piligrimystę į Romą, popiežius Paskalis II patenkino prašymą įsteigdamas Lundo arkivyskupiją. Vyskupas Asser tapo pirmuoju visos Skandinavijos arkivyskupu 1104 metais. Kriptos altorius buvo dedikuotas kankiniui šv. Laurynui 1145 metas. Lundas tapo viso krašto religiniu centru.

Lapkričio 1 - ąją pagerbsime laimėjusius gyvenimo kovą

 

Priešais Avinėlio sostą

Mokame švęsti Kalėdas, Velykas, bet nemokame džiugiai švęsti Visų šventųjų šventės. Gal dėl to, kad mūsų dėmesį prikausto Vėlinės - mirusiųjų minėjimas. Iš tikrųjų, Visų šventųjų šventė turėtų būti viena iš pačių brangiausių ir gražiausių švenčių, nes ji kalba apie mūsų ateitį – amžinąjį gyvenimą Dievo šviesoje.

Alovės klebonas: „Geriau Vėlinės, o ne Joninės būtų nedarbo diena“

 

Žvakutę ant mirusių artimųjų kapų daugelis stengiamės uždegti lapkričio 1-ąją – taip esame įpratę, o be to – tai ir nedarbo diena. Tačiau Alytaus rajono Alovės parapijos klebonas Stanislovas Stankevičius primena, kad  Mirusiųjų atminimo diena - Vėlinės - yra lapkričio 2-ąją ir šią dieną labiau tiktų lankyti artimųjų kapus.

KETURIOS ĮKVEPIANČIOS ŠVENTŲJŲ ISTORIJOS

 

Spalio 16 dieną Vatikano Šv. Petro aikštėje, aidint beveik 80-ies tūkstančių piligrimų minios plojimams, popiežius Pranciškus paskelbė septynis naujus šventuosius, tarp kurių – ir penkiolikos metų berniukas, tikėjimo kankinys.

KIPŠAS TEBERAŠO

 

Kas gi tau pasidarė, kad parašei tokį liūdną ir nerimastingą laišką? Jeigu toks nusiminęs esi dėl to, kad iškart 9 tavo pavaldiniai raportuoja apie nesėkmes savo globos darbe – atvirai kalbant, esi skystablauzdis. Taigi 9  tavo pavaldinių globotiniai išklydo iš mums palankių trajektorijų ir puolė melstis. O tau reikia mano patarimo ir pagalbos.

„AMORIS LAETITIA": BŪTI VAIKAIS, SENELIAIS, BROLIAIS IR SESERIMIS

 

Gyvenimas platesnėje šeimoje

Nedidelis šeimos branduolys neturėtų izoliuotis nuo platesnės šeimos, aprėpiančios tėvus, dėdes ir tetas, pusbrolius ir pusseseres, net kaimynus. Tokioje didelėje šeimoje gali būti tokių, kuriems reikia paguodos. Šiandienis individualizmas kartais paskatina užsisklęsti nedideliame saugiame lizde ir kitą suvokti kaip grėsmingą pavojų. Tačiau toks izoliavimasis neatneša daugiau ramybės ir laimės, bet užveria šeimos širdį ir atima platų egzistencijos horizontą.

„Mortos grupės“ susitikimas Vatikane. Arkivyskupo G. Grušo interviu

27/10/2016 17:23

Popiežius: Negalima nepaisyti vyro ir moters savitumo

22/10/2016 12:10

Gailestingumo metų audiencija. Nerėkime, dialoguokime

20/10/2016 00:00

Indija: krikščionys ir induistai kartu vardan kūrinijos išsaugojimo

11/10/2016 16:29

Centrinės Afrikos Respublikos pirmasis kardinolas – bebaimis taikytojas

08/10/2016 11:57

Alepo vaikų malda už taikSpalio 24 dieną, ketvirtadienį, baigėsi dviejų dienų trukmės „Mortos grupės“, kurie vienija įvairių šalių policijos vadovus, vyskupus, vienuolijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, įsipareigojusius kovoti prieš prekybą žmonėmis, susitikimas.

Popiežiaus homilija. Matydamas ką žmonės daro, Dievas verkia

„Dievas verkia. Mato žmoniją, nepriimančią jo meilės, ir verkia“, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijoje skambėjusius Jėzaus žodžius: „Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti“.

Popiežius: Negalima nepaisyti vyro ir moters savitumo

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą naujų mokslo metų proga priėmė Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto akademinę bendruomenę. Sveikindamas vadovus, dėstytojus ir studentus, popiežius sakė, jog šiandien džiaugiamės matydami kaip pasiteisino Jono Pauliaus II toliaregiška įžvalga, paskatinusi jį prieš trisdešimt penkerius metus įkurti šį institutą.

„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Lk 19, 10)

Spalio mėnesio paskutiniojo sekmadienio Evangelinė žinia – beribė Dievo meilė, neišmatuojamas gailestingumas ir žmogaus atsivertimo stebuklas Dievo malonės dėka. Muitininkas Zachiejus yra pavyzdys tikro Dievo malonės prisilietimo be jokios žmogiškosios klastos. Praėjusį sekmadienį turėjome progos susipažinti su klastingojo fariziejaus malda. Šio sekmadienio Dievo malonės grybštelėjimas Zachiejų perkeičia iš širdies gelmių atgailauti ir atitaisyti padarytą žalą. Šiandien galime išvysti daug gyvenimiškų figūrų, kurios žėri paviršutinišku ir apgaulingu patrauklumu, tačiau iš esmės jie yra godūs vilkai, tik prisidengę nekaltų ėriukų kailiu.

Kankinystė ir medijos (II): Trys paradoksai

Valdas KILPYS

Dialogui su nutolusiais nuo tikėjimo žmonėmis užmegzti puikiai tinka aiškūs ir iškalbingi gyvenimo pavyzdžiai, teigia VDU teologijos fakulteto doktorantas Valdas Kilpys. Pirmojoje straipsnio dalyje Kankinystė ir medijos, autorius pabrėžė, jog sekuliariam postkrikščioniškam pasauliui ypač gerai suprantama kalba yra kankinystės istorija. Antrojoje dalyje pateikiami dabarties konteksto keliami iššūkiai.

Šiaulių vyskupijoje pradedama kun. Ignaco Štacho beatifikacijos byla

Šiaulių vyskupijos kurija praneša apie pradedamą kun. Ignaco Štacho beatifikacijos bylą. Spalio 30 d. 11.00 val. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje Šv. Mišių metu J.E. Vyskupas Eugenijus Bartulis paskelbs Dievo Tarno kunigo Ignaco Štacho – pirmojo blaivybės apaštalo Lietuvoje – beatifikacijos bylos pradžią.

„Nebijok per daug atleisti“: Knyga apie nuodėmklausio tarnystę

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę Italijoje šiomis dienomis pristatomai argentiniečio kunigo Luiso Dri knygai „Nebijok atleisti“. Knygos autorius yra Buenos Airių vyskupijoje tarnaujantis žinomas ir žmonių labai gerbiamas nuodėmklausys, nuo seno asmeniškai pažįstamas su popiežiumi Pranciškumi, beje, ir jo nuodėmklausys. Knygoje, parašytoje talkinant  dviem Bažnyčios aktualijas komentuojantiems žurnalistams, kunigas dalijasi mintimis apie nepaprastos atsakomybės ir delikatumo reikalaujančią nuodėmklausio tarnystę.

Bažnyčia ir Vatikanas atveria archyvus Argentinos karino režimo aukoms

Argentinoje atsiveria naujos galimybės sužinoti tiesą apie diktatūros aukas ir jų likimus. Nukentėjusieji ir aukų artimieji galės susipažinti su karinės diktatūros laikotarpio nuo 1976 iki 1983 metų archyvine medžiaga, saugoma Argentinos Vyskupų konferencijos, Vatikano Valstybės sekretoriato ir Apaštališkosios nunciatūros Buenos Airėse. Neseniai buvo užbaigtas juose esančių dokumentų skaitmeninimas ir katalogų tvarkymas. Netolimoje ateityje bus paskelbtas aktas, leisiantis Argentinoje be pėdsako dingusių asmenų – desparesidos – ir kalinių artimiesiems ir nukentėjusiems, o jei aukos buvo vienuoliai arba kunigai, jų vyresniesiems susipažinti su archyvai.

Naujasis vysk. E. Bartulio nuotraukų kalendorius pasakoja apie Išganytojo relikvijas

Mielieji, esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Restauruokime savo širdis, kad galėtume būti linksmi ir džiūgautume, nes mūsų laukia gausus atlygis danguje“, - primindamas Evangelijos pagal Matą žodžius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristato savo naująjį 2017 m. kalendorių. Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniuje, kalendoriaus pristatymas įvyks spalio 26 d. 17 val.

Netikėtas Venesuelos prezidento vizitas Vatikane

„Šiandien, 2016 spalio 24 dienos vakare, Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė, privačiai, ekscelenciją Nicolasą Maduro Morosą, Venesuelos bolivariškosios respublikos prezidentą“, byloja pirmadienio vakare Vatikano spaudos salės paskelbtas pranešimas.

Artimas šventasis

Spalio 22 d. Bažnyčios liturgijoje minime šventąjį Joną Paulių II. Esame įpratę minėti šventuosius, kurie gyveno seniai ir toli. O štai šventasis, kurį kai kurie iš mūsų esame sutikę gyvą, bendravome su juo, jį sveikinome. Labai tikroviškas ir artimas šventasis rodo, kad pats šventumas mums visiems yra tikroviškas ir artimas, kiekvienam pasiekiamas. Juk šventumas – tai visų pirma atsivėrimas Dievui, Jo priėmimas, gyvenimas su Dievu.

Jėzaus mokinio esminė žymė

 

Visuomenėje pirmame plane visuomet iškyla talentingi, valingi, stiprūs, turtingi ir veiklūs žmonės. Jie nuolatos šmėkščioja televizijos ekranuose, jie laikomi žvaigždėmis. Tuo tarpu silpni, neturtingi, klystantys ar dėl ko nors neįgalūs žmonės lieka gyvenimo pakraščiuose. Jie yra tarsi antrarūšiai, tarsi žemesnės kastos žmonės. Taip jau yra šiame pasaulyje, kuris yra pametęs Dievą.

Kunigo A. Toliato pamokslų knyga – guodžianti ir raminanti

Algirdas Toliatas (g. 1978 m.) baigė Vilniaus kunigų seminariją, studijavo Prancūzijoje. 2007 m. buvo įšventintas į kunigus. Po studijų Italijoje 2012 m. apsigynė dvasinės teologijos licenciato laipsnį ir buvo paskirtas kunigu Šv. Rapolo bažnyčioje. Nuo 2013 m. eina vyriausiojo Lietuvos policijos kapeliono pareigas.

Pijus Eglinas OP: „Mano darbas yra ne įtikinėti žmogų, o tiesiog parodyti alternatyvą“

Vilniuje, šalia Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios esančiame vienuolyne, gyvena penki broliai dominikonai, šiemet švenčiantys Pamokslininkų ordino įkūrimo 800 metų sukaktį. Žinomiausias dominikonų veidas Lietuvoje neabejotinai yra tėvas Pijus – visados linksmas ir šmaikštus, neieškantis žodžio kišenėje ir nevengiantis dalyvauti televizijos laidose. Šiame pokalbyje jis pasakoja apie savo pašaukimo kelią, kuo jį patraukė dominikonai, ką reiškia būti „Dievo šunimi“, kaip pavyksta įveikti užklumpančius įsimylėjimus ir kaip sugeba neperdegti vienu metu sėdėdamas mažiausiai ant trijų kėdžių.

„Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą“ ( Lk 18, 9)

Trisdešimtojo eilinių metų sekmadienio Evangelija – visiems taip gerai girdėtas Jėzaus palyginimas apie fariziejaus ir muitininko maldą. Fariziejus taip karštai meldėsi visų akivaizdoje, kad atleidimas jam buvo lyg ir nereikalingas, todėl jis jo ir negavo. Muitininkas meldėsi šventovės pakraštyje prašydamas tik nuodėmių atleidimo, ir jis jam buvo suteiktas. Soren Kierkegaard (1813–1855) danų filosofas, teologas, poetas, socialinis kritikas ir religinių veikalų autorius, kuris laikomas egzistencializmo pradininku, yra pasakęs, kad malda Dievo nekeičia, bet keičia tą, kuris meldžiasi.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode