Popiežius Asyžiuje. Ekumeninė meditacija

Antradienio, rugsėjo 20 dienos ryte, popiežius Pranciškus malūnsparniu atskrido į Asyžių, šv. Pranciškaus miestą, dalyvauti Maldos už taiką susitikime, kuris vyksta 30-ąjį kartą. Popiežių pasitiko vietos vyskupas Domenico Sorrentino ir vietinės valdžios atstovai, tuoj po to Šventasis Tėvas nuvyko į pranciškonų vienuolyną, kur jį pasitiko vienuolyno vyresnysis, Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, sirų ortodoksų patriarchas Efremas III, anglikonų primas Justin Welby, musulmonų, žydų ir budistų atstovai.

Pranciškus: pasaulyje karas, pasaulis kenčia; neužsikimškime ausų kenčiančių šauksmui

Negalime užsikimšti ausų dėl karo kenčiančių mūsų brolių ir seserų šauksmui, pasakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje, prieš kelionę į Asyžių, dalyvauti tarptautiniame maldos susitikime už taiką. Šventasis Tėvas homilijoje paaiškino, kad visų religijų vyrai ir moterys šiandien vyko į Asyžių melstis už taiką. Ir visur, sakė Pranciškus, primindamas neseniai laiške išsakytą prašymą, viso pasaulio vyskupai surengė maldos susitikimus, į kuriuos pakviesti visi - katalikai, krikščionys, tikintieji ir geros valios žmonės, bet kokios religijos žmonės, kad melstųsi už taiką, nes pasaulyje karas, pasaulis kenčia.

Garsiausi Lietuvos Dievo Motinos paveikslai įamžinti aukse

Lietuvoje skaičiuojama keliasdešimt šventųjų paveikslų, iš kurių net 12 – su garsiausių Lietuvos Dievo Motinų atvaizdais – bus įamžinti pirmojoje grynu auksu dengtų luitelių kolekcijoje, kurios unikali serija pavadinta „Garsiausi Lietuvos Dievo Motinos paveikslai“ vardu.  Bendrovės „Monetų namai“ išleistoje kolekcijoje atvaizduoti žymiausi Švenčiausios Mergelės Marijos paveikslai: Aušros vartų, Trakų, Lukiškių, Sapiegų ir kiti.

Vatikano žandarmerijai 200 metų

Sekmadienį savo tarnybos dviejų šimtų metų sukaktį paminėjo Vatikano žandarmerija. Pusantro šimto Vatikano žandarmerijos pareigūnų vykdo policijos funkcijas Vatikano Miesto Valstybėje, rūpinasi popiežiaus ir Vatikaną lankančių žmonių saugumu. Žandarmerijos korpusą 1816 m. įkūrė popiežius Pijus VII.

Vyriausiam vyskupijos kunigui 100 metų

Panemunėlio parapijos kunigui-jubiliatui Vladui Kremenskui rugsėjo 12 d. sukako 100 metų. Šio garbingo jubiliejaus proga kunigą pasveikino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, generalvikaras Eugenijus Styra, vyskupas-emeritas Jonas Kauneckas, Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas, Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis. Kunigas-jubiliatas dar šių metų sausį šventęs 75-uosius kunigystės metus spindėjo žvalumu. Už ilgus gyvenimo ir tarnystės metus dėkojame Dievui ir meldžiame sveikatos bei stiprybės.

PVK

Kardinolas P. Turksonas lankėsi Lietuvoje

Rugsėjo 14-15 dienomis Lietuvoje lankėsi Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Peteris Turksonas. Kardinolas dalyvavo atkurtos Lietuvos Respublikos tarptautinio pripažinimo ir narystės Jungtinių Tautų Organizacijoje dvidešimt penktųjų metinių proga Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos surengtoje konferencijoje „Vieninga, laisva ir taiki Europa 2040“.

Padėkos diena užbaigti didieji atlaidai Šiluvoje

Paskutinė didžiųjų atlaidų dieną Šiluvoje kartu su visa Bažnyčia buvo švenčiama Švč. M. Marija Sopulingoji ir sykiu Padėkos diena – už atlaidų malones, kurias patyrė daugiatūkstantiniai piligrimai, kurie visas dienas gausiai lankė piligrimę šventovę ir šventė Marijos Gimimą. Atsiliepdami į Kauno arkivyskupijos kvietimą šiais jubiliejiniais metais Šiluvoje švęsti ir Gailestingumo jubiliejų, daugybė žmonių atviromis širdimis priėmė Dievo gailestingumą ir buvo apdovanoti šia malone bei su jos žinia iškeliavo į savo kasdienybę, šeimas, darbo ar studijų aplinką, nešė ją čia esantiems žmonėms.

Arkivysk. L. Virbalas Šiluvoje: „Kunigystė ne drabužis, o raugas“

Švęsdami Mergelės Marijos, Jėzaus Motinos, Gimimo šventę vėl prisimename išskirtinį, nepakartojamą ir stulbinamą Dievo prakalbinimą. Dangaus ir žemės Kūrėjas, visatos Viešpats ne tik suranda menką dulkelę tarp milijardų galaktikų, kokia yra žemė, bet ir laiko savo dieviškoje širdyje tai, kas joje vyksta. Maža to – ateina padėti žmogui, kuriam nelabai sekasi, o tiksliau sakant, visiškai nesiseka keliauti šios planetos keliais laimės link.

Vienuoliui J.Sasnauskui skirta Vaižganto premija

 Šių metų Juozo Tumo-Vaižganto premija skirta buvusiam disidentui, kunigui, pranciškonui, publicistui, rašytojui Juliui Sasnauskui.

Jis įvertintas už knygą „Kaip buvo pradžioje“ bei pastarųjų metų publicistinę veiklą, prasmingai atskleidžiančią ėjimą prieš srovę ir kasdienį gražių esmių teigimą, pranešė Lietuvos žurnalistų sąjunga.

Žudyti vardan Dievo yra velniška

Popiežius Pranciškus trečiadienį aukojo šventąsias Mišias už liepos 26 dieną Prancūzijoje barbariškai nužudytą katalikų kunigą Jacques‘ą Hamelį. 85 metų kunigui buvo perpjauta gerklė kai aukojo Eucharistiją savo parapijos bendruomenėje. Šventosios Mortos namų koplyčioje 7 val. ryto popiežiaus aukotose Mišiose dalyvavo kelios dešimtys tikinčiųjų iš Normandijos, kun. Hamelio artimieji, jo parapijos ir Ruano arkivyskupijos tikintieji. Mišių homilijoje, kuri dalyviams buvo verčiama į prancūzų kalbą, popiežius sugretino kun. Hamelio gyvybės auką ir Jėzaus Kryžiaus išaukštinimo šventę, rugsėjo 14-ąją švenčiamą visoje Bažnyčioje.

Apaštališkojo Nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintanos sveikinimo žodis Šiluvoje

Garbingieji broliai vyskupystėje, Garbieji valdžios atstovai, Mieli broliai ir seserys,

kaip jūs kiekvienais metais, taip ir aš šiandien, atsiliepęs į jūsų brangaus vyskupo Liongino Virbalo kvietimą, atlikau piligrimystę į šią nuostabią baziliką, Švenčiausiosios Mergelės šventovę, į visos Lietuvos privilegijuotą mariologinio pamaldumo centrą, pažymėtą dangiškosios Motinos buvimu.

Šilinės: Kunigų ir gyvenančių ne Lietuvoje tautiečių diena

Rugsėjo 14-ąją, Bažnyčiai švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą, Šiluvos atlaiduose Dievo Motinos užtarimo ir globos melsta kunigų tarnystei ir liudijimui, jų ištikimybei savo pašaukimui, Lietuvos seminarijų auklėtiniams ir ugdytojams, dėkota už Kunigystės sakramentu gaunamas malones, melsta Dievo gailestingumo žmonėms, kurie dėl kunigų atšalo nuo tikėjimo.

 

Popiežius: Bjauru kai ganytojai tampa kunigaikščiais

Trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos metu susitikęs su Šventųjų gailestingumo metų piligrimais, popiežius Pranciškus katechezėje komentavo evangelisto Mato užrašytus Jėzaus žodžius: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“ (Mt 11,28-30).

Šilinės: Policijos, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena

Rugsėjo 12 d. Šiluvos piligrimais, be maldininkų iš įvairių Lietuvos vietų, buvo ir tie žmonės, kurie tarnauja mūsų visų bendram gėriui ir vidiniam visuomenės saugumui. Už Policijos, Prokuratūros, Viešojo saugumo, Valstybės apsaugos departamento, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovus, darbuotojus, jų šeimas buvo meldžiamasi pagrindinėje Eucharistijoje vidudienį.

Kazachstane paskelbtas naujas palaimintasis

Sekmadienį Karagandoje, Kazachstane, buvo paskelbtas palaimintuoju kun. Vladislovas Bukowinskis – komunistų valdžios persekiotas tikėjimo ir artimo meilės liudytojas, kurio gyvenimą popiežius Pranciškus pavadino „gailestingumo darbų sielai ir kūnui kondensatu“.

Popiežiaus homilija: Nebūkime abejingi kenčiančiam žmogui

Antradienio Mišių Evangelija pasakoja apie susitikimą prie Najino miestelio vartų: susitinka linksma, besidžiaugianti Jėzų sekančių žmonių minia ir liūdintys, skausmo prislėgti laidotuvių dalyviai; susitinka mirusį sūnų apraudanti našlė ir Jėzus. Apie tai kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje.

Pasirodė knyga „Paskutiniai pokalbiai“ su popiežiumi emeritu

Penktadienį pasirodė knyga – interviu su popiežiumi emeritu Benediktu XVI „Paskutiniai pokalbiai“. Tai jau ketvirta vokiečio žurnalisto ir rašytojo Peterio Seewaldo parengta pokalbių su Josephu Ratzingeriu knyga. Pirmose dviejose knygose – „Žemės druska“ (1996) ir „Dievas ir pasaulis“ (2000) Seewaldas kalbina tuometinį Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą kardinolą Ratzingerį. 2010 m. pasirodė „Pasaulio šviesa“, kurioje kalbama su Katalikų Bažnyčiai vadovaujančiu popiežiumi Benediktu XVI. Dabar išleistoje ketvirtoje knygoje kalbinamas Josephas Ratzingeris – jau devyniasdešimtuosius gyvenimo metus einantis popiežius emeritas.

Šiluvos atlaidai. Gailestingumo jubiliejaus iškilmės

iais jubiliejiniais metais pagrindinę Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų dieną, rugsėjo 11-ąją, Šiluvoje buvo švenčiama Šilinių kulminacija – Gailestingumo jubiliejaus iškilmės. Visomis šį sekmadienį aukotomis šv. Mišių intencijomis melsta Viešpaties gailestingumo seneliams ir vienišiems, tiems žmonėms, kurie gailestinga širdimi rūpinasi pagelbėti apleistiesiems, ypač našlaičiams ir beglobiams vaikams, taip pat prarandantiems viltį ir tikėjimą, dėkota už tuos žmones, kurie padeda atpažinti gailestingąjį Jėzaus veidą, melsta malonės priimti Dievo gailestingumą.

Arkiv. L. Virbalas SJ: Dievas mus myli ir lydi, kaip lydėjo Jėzaus protėvius

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo homilija Šiluvoje švenčiant Gailestingumo jubiliejų.

Jūsų Ekscelencija Šventojo Tėvo atstove, mieli vyskupai, kunigai, garbūs svečiai, gerbiami Vyriausybės ir Seimo nariai, brangūs Šiluvos piligrimai ir visi tikintieji,daugelį šimtmečių Šiluva traukia žmones. Čia, jausdami meilingą Mergelės Marijos artumą, tikintieji visada išsakydavo ir dabar išlieja savo maldavimus, padėką, šlovinimą Dievui – ne veltui Marija vadinama Nuliūdusiųjų paguoda, Nusidėjėlių gynėja, Krikščionių pagalba. Šiais metais mus lydi Gailestingumo jubiliejaus šūkis: „Gailestingi kaip Tėvas.“ Žvelgdami į Marijos gyvenimą galime patirti gailestingojo Dievo artumą.

Rugsėjį Vilniuje – renginiai Gailestingumo jubiliejui paminėti

 

Rugsėjo 17–18 d. Vilniuje vyks Ypatingojo gailestingumo jubiliejui skirti renginiai. Šeštadienį Vilniaus kunigų seminarijoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje prelegentai kalbės apie Dievo gailestingumo kulto ištakas, gailestingumo apaštalų gyvenimo atraminius taškus, Bažnyčios mokymą šiuo klausimu ir Gailestingumo jubiliejaus vaisius. Sekmadienį Bažnytinio paveldo muziejuje vyks muzikinis-literatūrinis susitikimas „Gailestingumo liudytojai“. Renginio dalyviai galės apžiūrėti keliaujančios parodos „Vilnius – Gailestingumo miestas“ stendus. Renginiai nemokami ir atviri vilniečiams bei miesto svečiams.

ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena (2016 09 09)

 

 „Šventoji Šiluvos Mergele, „Sanitas aegrotorum“ – Ligonių Sveikata, su virpuliu šiandien kreipiuosi į tave “, – šiais žodžiais 1993 m. rugsėjį Šiluvoje meldėsi didysis Kristaus piligrimas šv. Jonas Paulius II, vėliau pats pažinęs sunkios ligos ir kančios gelmę. Rugsėjo 9-ąją, kaip ir kasmet Šiluvoje švenčiant Ligonių dieną, daugybė žmonių, kai kurie lydimi artimųjų ar slaugytojų, taip pat vyko į Šilines ieškodami Viešpatyje pasitikėjimo, ramybės ir vilties, Šiluvos Dievo Motinos užtarimo savo ligose ir negalėse. Ši atlaidų diena išskirtinė, švenčiama Gailestingumo jubiliejaus metu, kuris naujai kalba apie nepaliaujamą Dievo artumą žmogui, Jo gailestingumo paguodą žmogiškame silpnume.

Kaip skaityti bibliją?


 

Peteris Kreeftas yra vienas įtakingiausių šių laikų krikščionių apologetų, siekiančių padėti krikščioniui išlaikyti savąją tapatybę šių laikų pasaulyje. Vienas svarbiausių jo patarimų – reguliariai skaityti Šventąjį Raštą. Tai toks pokalbio su Dievu būdas, kurio negali pakeisti jokie kiti. P. Kreeftas taip pat siūlo dešimt paprastų patarimų, kaip skaityti Šventąjį Raštą, kad tai teiktų tikrą dvasinę naudą.

„Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą“ (Lk 15, 3)

Rugsėjo vidurio sekmadienio Evangelijos tema – šių jubiliejinių Gailestingumo metų kertinė vinis. Jėzus kalba paprasčiausiais palyginimais apie esminius žmogaus išganymo įvykius. Šio sekmadienio geroji naujiena yra ta, kad Dievas, kaip tikras Tėvas, yra gailestingas savo vaikams. Šie trys Jėzaus palyginimai apie paklydusią avelę, pamestą drachmą ir sūnų palaidūną (veikiau jau pražuvusį ir visų nurašytą ir pamestą, lyg kokį daiktą) telpa į vieną išminties lobyną – kas pamesta, šaukiasi suradimo.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode