Parama
Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM: „Pirmasis darbas Panevėžyje bus susipažinti“

Praėjusį penktadienį Lietuvą pasiekė žinia, kad naujuoju Panevėžio ordinaru paskirtas buvęs Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Preliminariais duomenimis, jo ingresas ir oficialus Panevėžio vyskupijos perėmimas vyks liepos 16 dieną. Tuo tarpu Telšių vyskupija lieka su vienu vyskupu. „Vyskupija didelė, sunku. Jeigu Ordinaras nuspręs, jis galės kreiptis į nunciatūrą prašydamas paskirti naują pagalbininką augziliarą“, – sakė vysk. Linas Vodopjanovas.

Šv. Benedikto regula ir darbas

Šiandien Vakarai, vis dar įtakingi, užkrėtę savo gyvenimo būdu visą pasaulį, išgyvena gilias vidines krizes. Darbas neretai tampa mūšio lauku, o ekonominė politika kartais primena tik biudžeto ar euro gelbėjimo strategiją. Tokiais kritiniais laikotarpiais gera sugrįžti prie ištakų ir atidžiai pasižiūrėti, ar nepamiršome ko svarbaus, galbūt netgi esminio. Dažniausiai tų ištakų ieškome garsių ekonomistų veikaluose ir naujųjų ar naujausių laikų istorijoje. Mažai kas pagalvoja jų ieškoti vienuolynuose. O juk Šv. Benedikto Regula ir pagal ją gyvenusios viduramžių vienuolijos yra vienas iš svarbių veiksnių, lėmusių Europos ekonominio gyvenimo ir minties raidą. Čia pateikiamas tekstas yra ištrauka iš KTO, Prancūzijos katalikiškos televizijos, laidos, kur kaip tik mėginama apmąstyti, kokį požiūrį į darbą, į dirbantį žmogų siūlo Regula ir ko galbūt galima iš jos pasimokyti.

„Visi valgė ir pasisotino. Ir dar buvo surinkta dvylika pintinių nuo likusių kąsnelių“ (Lk 9, 17)

Antrasis Vatikano susirinkimas skelbia, kad Šventoji Eucharistija, kaip auka, yra viso krikščioniško gyvenimo esmė ir pagrindas (plg. Lumen Gentium, 11). Kodėl? Todėl, kad tai įgalina mus dalyvauti tikrovišku būdu Kristaus aukoje ir tokiu būdu pelnyti dvasinio gyvenimo vaisius. Tobuliausiu būdu pagarbinama Trejybė, vienas Dievas trijuose asmenyse. Tokiu būdu, kai dalinamės Švč. Sakramentu, stiprėja mūsų vienybė ir dosnumas su Jėzumi. Tai realus Kristaus Kančios, Mirties ir Prisikėlimo atminimas, kuris primena krikščionio pareigą su meile dalintis tuo, kas svarbiausia kiekvienam iš mūsų.

Vatikane pristatytas Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline 2018 metais

Devintasis Pasaulinis šeimų susitikimas tema „Šeimos Evangelija, pasaulio džiaugsmas“ įvyks Dubline 2018 metų rugpjūčio 22-26 dienomis. Popiežiškosios Šeimos tarybos pirmininkas ir pagrindinis susitikimo organizatorius arkivyskupas Vincenzo Paglia pristatymo spaudos konferencijoje atkreipė dėmesį, kad tai bus pirmas pasaulinis šeimų susitikimas po dviejų Vyskupų sinodo asamblėjų apie šeimą, kurių darbus popiežius užbaigė Apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. Šis posinodinis paraginimas dabar įgyja naują prasmę kaip pagrindinis parengiamasis Pasaulinio šeimų susitikimo Dubline dokumentas ir susitikimo programa. Arkivyskupas Paglia sakė, kad posinodinis paraginimas šeimoms „Amoris laetitia“ yra kvietimas ne tik atnaujinti šeimų pastoraciją visame pasaulyje, bet naujai patirti Bažnyčią, kad būtų įgyvendinta meilė leidžianti Dievo tautos, šeimų ir visuomenės gyvenimą paversti palaima.

Vilniaus šv. Juozapo bažnyčia

1999 m. vasario 17 d. Vilniaus miesto Pilaitės mikrorajone, buvo įsteigta Šv. Juozapo parapija. Jai buvo priskirta Pilaitės mikrorajono, taip pat Buivydiškių, Zujūnų gyvenviečių ir 24 aplinkinių kaimų tikintieji. Šiuo metu dabartinis Šv. Juozapo koplyčios pastatas nebegali sutalpinti visų tikinčiųjų ir tenkinti išaugusio skaičiaus parapijiečių poreikių. Todėl jau įgyvendinti Vilniaus Šv. Juozapo parapijos naujos bažnyčios statybai skirti pasirengimo darbai ir pradėtos statybos.

Baigėsi viršūnių susitikimas humanitariniais klausimais

Baigėsi dvi dienas Stambule vykęs pasaulinis viršūnių susitikimas humanitariniais klausimais, kuriame dalyvavo ir Šventojo Sosto delegacija, vadovaujama kard. Pietro Parolino. Dvi dienas vykusio susitikimo metu kalbėta apie milijonus žmonių, bėgančių nuo karų, smurto, persekiojimų, taip pat nuo bado ir stichinių nelaimių. Daugiausia dėmesio buvo skirta konflikto Sirijoje sukeltai humanitarinei krizei, šimtams tūkstančių žuvusių ir milijonams karo pabėgėlių.

Du jubiliejai

Gegužės 22-ąją, švenčiant Švč. Trejybę, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS dėkojo Dievui už vyskupystės 25-erių metų jubiliejų, arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas – už 25-erių metų kunigystės jubiliejų.

Palaimintasis kun. Pranciškus Marija Greco

Pietų Italijos Kozencos mieste šeštadienį po pietų aukotų iškilmingų Mišių metu buvo paskelbtas palaimintuoju devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir dvidešimtoje pradžioje šiame regione apaštalavęs ir artimo meilę liudijęs kunigas Pranciškus Marija Greco. Beatifikacijos iškilmei popiežiaus vardu vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato.

Mirė Pietų Sudane sunkiai sužeista misionierė

 Misionierė s. Veronika Račkova, sužeista per ginkluotus veiksmus pirmadienį Pietų Sudane, mirė penktadienį Kenijos sostinės Nairobio ligoninėje. Apie Šventosios Dvasios tarnaičių kongregacijos vienuolės, Pietų Sudano Šv. Bakitos sveikatos centro vadovės mirtį pranešė Pietų Sudano vyskupas, Yei vyskupijos ganytojas Erkolano Lodu Tombe. Vyskupas kvietė Kristaus Karaliaus katedroje susirinkusius tikinčiuosius priimti slovakų kilmės misionierės mirtį su tikėjimu ir viltimi. Pasak ganytojo, vienuolė pasakė žinanti, kad mirs nuo žaizdų.

 

Kardinolas Tagle: Reikia keisti humanitarinės pagalbos sistemą

 

Reikia kryptingos humanitarinės sistemos, pritaikytos augantiems žmonijos poreikiams spręsti. Žinome, kad auganti nelygybė, klimato kaita, vandens stygius, urbanizacija, konfliktai dėl resursų ir ekstremizmo plėtra milijonams žmonių sukels naujų pavojų. Daug gali padaryti vietinės organizacijos, taip pat religinės, kurių vaidmuo nepakankamai įvertintas, pareiškė kardinolas Luis Antonio Tagle, Manilos arkivyskupas ir Tarptautinės Caritas Organizacijos pirmininkas Pasaulio viršūnių susitikimo humanitariniais klausimais Stambule išvakarėse. Viršūnių susitikimas Stambule vyks dvi dienas, gegužės 23 ir 24.

 

Dievo paslapties gelmė

Sekmadienį po Sekminių švenčiame Švenčiausios Trejybės šventę - didįjį Dievo būties slėpinį. Žmogaus protui Dievas buvo, yra ir liks paslaptimi, nes mes nepajėgūs prie jos prisiliesti. Tyrinėdami visatą, medžiagos sandorą ar patį žmogų, mes suvokiame begalinę didybę Kūrėjo, iš kurio kilo visas matomas pasaulis. Atidžiai skaitoma gamtos knyga labai daug pasako apie Kūrėjo išmintį ir galybę, tačiau neatidaro durų, už kurių pamatytume, koks iš tikrųjų yra Dievas.

 

Šventojo Sosto ir Kongo Demokratinės Respublikos sutartis

 Penktadienį Vatikano Apaštališkuosiuose rūmuose buvo pasirašyta dvišalė Šventojo Sosto ir Kongo Demokratinės Respublikos sutartis, apibrėžianti Katalikų Bažnyčios institucijų juridinį statusą šalyje bei veiklą švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos, kariuomenės, kalėjimų ir ligoninių sielovados srityse. Sutartimi taip pat apibrėžiamos katalikiškoms institucijoms taikomos fiskalinės normos ir vizų režimas šalyje dirbantiems užsieniečiams katalikų dvasininkams.

 

Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus SJ vyskupystės 25-ečiui: pirmųjų tarnystės metų fragmentai

 Gegužės 19-ąją sukako 25-eri metai, kai 1991 m. Kauno arkikatedroje bazilikoje kardinolas Vincentas Sladkevičius vyskupu konsekravo tuometinį Kunigų seminarijos rektorių, „LKB kronikos“ leidėją ir redaktorių, iš Sibiro tremties 1988 m. rudenį grįžusį kun. Sigitą Tamkevičių SJ, ir 20 metų, kai 1996 m. gegužės 19 d. įvyko arkivyskupo ingresas.

Viešpatie, pervedei per lagerius, Sibirą, vesk ir toliau“

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ: „Jubiliejaus proga tik dėkosiu viešpačiui už viską“

 Gegužės 19-ąją prieš 25-erius metus kardinolas Vincentas Sladkevičius vyskupu konsekravo kun. Sigitą Tamkevičių SJ, kuris po penkerių metų tapo Kauno arkivyskupu metropolitu. Šiandien po ketvirčio amžiaus vyskupo tarnystės arkivyskupas emeritas dalijasi mintimis su „Bernardinai.lt“ skaitytojais.

Jūsų gyvenimo kelias – tarsi įtempto filmo siužetas: dirbote ne vien pogrindžio, bet ir laisvoje Bažnyčioje, – tapote vyskupu vos Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Kaip Jūs matote vyskupo tarnystę šiandien? Ar ji kuo nors skiriasi pasikeitus socialinėms aplinkybėms?

Paskirtas Panevėžio vyskupas

2016 metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną VODOPJANOVĄ OFM. Kol paskirtasis vyskupas perims vyskupijos valdymą, vyskupijai toliau vadovaus arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ apaštalinio administratoriaus teisėmis.

 

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ: „Nėra žmogaus be pašaukimo“

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ (g. 1961) herbe regime šventoriaus vartus. „Jie kviečia vidun. Peržengi juos ir pasijunti kitaip, esi kitokioje – šventovės erdvėje. Jie yra atviri, kviečia užeiti ir yra pasirengę priimti kiekvieną. Bet yra ir kita kryptis. Žmogus nepasilieka šventoriuje, pro vartus jis išeina į pasaulį, į gyvenimą“, – teigia vyskupas. Su ganytoju kalbėjomės apie tai, kas jį patį paskatino peržengti šiuos šventoriaus vartus ir sekti kunigo pašaukimu, eiti į pasaulį ir žmones siekiant skelbti Gerąją Kristaus Naujieną. Pokalbis byko 2014 metais ganytojui dar einant Panevėžio vyskupo ordinaro pareigas.

 

„Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę“ (Jn 16, 13)

Nuo amžių pradžios žmogui kyla daug egzistencinių klausimų, į kuriuos jis ieško atsakymų savo būties ir gyvenimo prasmės suvokimui. Šiandien jau daug klausimų atsakyta medicinos, technikos ir kosmoso pažinimo erdvėse, bet čia tik kelio pradžia. Ten, kur tik sutinkama paslaptis, žmogus nori kuo greičiau suprasti ir išsiaiškinti paslapties esmę, tačiau yra paslapčių, kurios išliks tol, kol bus žemėje bent vienas žmogus.

Karių piligriminė kelionė į Lurdą

Gegužės 20-22 dienomis, Lurde susitiks kariai iš keturiasdešimties šalių ir melsis už taiką. Šiemetinės karių tarptautinės piligrimystės į Lurdą tema: „Jo durys visada atidarytos“. Tai nuoroda į Kristaus palygimą apie sūnaus laukiantį Gailestingąjį Tėvą.

Kaip kasmet, tarptautinėje piligrimystėje dalyvauja ir Lietuvos kariai. Apie tai prie Vatikano radijo mikrofono kalba Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius arkivysk. Gintaras Grušas.

Popiežius: Išnaudojimas – mirtina nuodėmė

Turtas pats savaime nėra blogas dalykas; tačiau jis yra reliatyvi, ne absoliuti vertybė. Turto vertingumas priklauso nuo to kaip jį naudojame, sakė popiežius ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas šv. Jokūbo laiške skambantį įspėjimą turtuoliams: „Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote... Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai“. Neįmanoma tarnauti Dievui ir turtams. Jei turtai yra gyvenimo tikslas, jie pavergia žmogų, neleidžia laisva širdimi eiti Jėzaus keliu.

Išduotas Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pažymėjimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymu, pogrindžio spaudos leidėjas ir bendradarbis (Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktorius), pogrindinės organizacijos narys, pasipriešinimo akcijų dalyvis Jonas Boruta yra pripažintas neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu ir jam išduotas Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pažymėjimas.

Nacionalinis Gailestingumo kongresas: palaiminimų kelias

Gegužės 8-ąją Nacionalinio Gailestingumo kongreso procesija nusidriekė nuo Seimo rūmų iki Katedros aikštės. Eisenos metu buvo apmąstomi aštuoni evangeliniai palaiminimai. Jūsų dėmesiu tądien skambėję mąstymai ir maldos, kuriuos parengė kun. Kęstutis Dvareckas.

I PALAIMINIMAS: Palaiminti turintys vargdienio dvasią, nes jų yra Dangaus karalystė

Naujuoju „Marijos radijo“ direktoriumi taps kun. Povilas Narijauskas

„Marijos radijas“ informuoja, kad jau netrukus kunigas Povilas Narijauskas pakeis „Marijos radijo“ programų direktorių Gintarą Blužą OFS, išvykstantį studijuoti komunikacijos mokslų į Romą. „Su dėkingumu prašau klausytojų ir toliau taip pat palaikyti „Marijos radiją“, kaip iki šiol, ir ypač kun. Povilą. Ir ypač dėkoju „Marijos radijo“ bendradarbiams ir klausytojams už nuostabų laiką Dievo tarnyboje šiuos tris su puse metų“, – sakė klausytojams kun. Gintaras Blužas OFS. Jis taip pat pakvietė dalyvauti „Marijatone“ gegužės 20-21 dienomis, kur dalyvaus ir kun. Povilas Narijauskas.

Kun. Povilas Narijauskas iki šiol buvo Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas.

Teresės Avilietės vidinė malda: kaip elgtis krizėje

Teresės apsisprendimas praktikuoti vidinę maldą buvo tvirtas. Ji ėmė ieškoti nuošalumo, dažnai eidavo išpažinties ir visomis jėgomis stengėsi žengti keliu, kurį jai nurodė pranciškono Pranciškaus de Osuna knyga „Trečioji ABC“. Tačiau šis kelias nebuvo jau toks lengvas.

 

Šventoji Dvasia – Statytoja ir Kūrėja

Šventojo Rašto Pradžios knygoje yra pasakojimas, kaip žmonės Šinaro krašte nutarė pasistatyti miestą ir dangų siekiantį bokštą (Pr 11,1-9); jie siekė išgarsėti visame pasaulyje. Toks yra vien puikybe besivadovaujantis žmogus; jam Dievo nereikia, nes jis pats save laiko visa žinančiu ir visa galinčiu dievu. Kaip pasakojama Pradžios knygoje, šio miesto ir bokšto statytojai greitai pradėjo nesusikalbėti ir nepastatę dangų siekiančio bokšto išsisklaidė po pasaulį. Ką Dievo žodis šiuo pasakojimu nori mums pasakyti?

 

Devintajame „Vilties bėgime“ dalyvaus rekordinis dalyvių skaičius

 Gegužės 15 d. įvyks 9-asis, kasmet pranciškonų vienuolių organizuojamas „Vilties bėgimas“. Tikimasi, kad jame dalyvaus apie 8000 dalyvių iš visos Lietuvos, taip pat bėgs Rio de Žaneiro olimpiečiai Remigijus Kančys ir Diana Lobačevskė bei kiti gerai žinomi sportininkai: Justinas Beržanskis, Renalda Kergytė, Živilė Balčiūnaitė, ir Vaida Žūsinaitė.

 

Ses. Cristina Scuccia: apie paauglės maištą prieš dievą, muziką ir netikėtą karjerą

Plačiai per pasaulį nuvilnijo žinia, jog 2014 m. jauna italė vienuolė laimėjo „Voice of Italy“ konkursą – jos įrašas you-tube dėl peržiūrų skaičiaus užėmė ketvirtą vietą pasauliniu mastu. 27-erių uršulietė Cristina Scuccia, netrukus išleido pirmąjį savo albumą paprastu pavadinimu „Sister Cristina“, kurį bendrosios audiencijos metu padovanojo popiežiui Pranciškui. Pernai gruodį Romoje debiutavo miuzikle „Sister Act“, kur vaidina savo talentą atrandančią droviąją vienuolę Mary Robert. Savo gabumus patobulinusi Romos „Star Rose Academy“, sesuo Cristina dalyvauja ir Italijos televizijos projektuose. Kaip nutiko, kad talentinga ir prodiuserių anksti pastebėta mergina 2009-aisiais pasuka kita kryptimi – prisijungia prie Šv. Rožės įkurtos kongregacijos seserų, o visai netrukus – vėl grįžta į didžiąją sceną, tik šįkart su abitu?

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode