„Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti“ (Lk 3, 5)

Kiekvienais metais antrasis ir trečiasis Advento sekmadieniai mums pasakoja apie Jono Krikštytojo veiklą Pajordanėje. Su kuo galėtume palyginti Joną Krikštytoją šių laikų supratimu? O ką, jei jį pavadintume dievišku kurjeriu? Žmogumi, kuris neša ir perduoda žinią iš aukštybių? Visiems Evangelistams Jonas Krikštytojas pasirodė nepaprastai svarbus. Nė vienas Evangelistas Krikštytojo skelbto dieviško pranešimo apie atsivertimą krikšto nuodėmėms atleisti nepraleido savo raštų gausume, o kaip tik išskyrė ir parodė Jono dieviškos žinios svarbą ir vertę.

Atsiverkime Gailestingumo jubiliejaus malonei (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas įsileisti Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir paprasčiausiais būdais prašosi būti įleistas į mūsų visų kasdienybę – gyvenimą. Kokią skambučio melodiją per popiežių Pranciškų Jis parenka mums 2015–2016 metais? Gailestingumo! Parenka ir ragina nuo šių metų gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki  2016 metų lapkričio 20-osios – Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės, veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus.

Kupini dėkingumo

Pro Šventąsias duris įeisime kupini dėkingumo už tai, ką Bažnyčia gavo, ir jausdami atsakomybę dėl mūsų laukiančios užduoties. Žengsime visiškai pasitikėdami, kad mus lydi prisikėlusio Viešpaties, ir toliau palaikančio mus mūsų kelionėje, jėga. 

Visagalybė

„Dievui būdinga rodyti gailestingumą, būtent juo reiškiasi jo visagalybė“. Šie šventojo Tomo Akviniečio žodžiai liudija, kad dieviškasis gailestingumas yra ne silpnumo ženklas, bet Dievo visagalybės savybė. Kaip tik todėl liturgijoje viena seniausių pradžios maldų meldžiamės tardami: „Dieve, tu savo visagalybę labiausiai parodai pasigailėdamas ir atleisdamas“. Dievas žmonijos istorijoje visados bus artimas, besirūpinantis, šventas ir gailestingas.

Jubiliejinių metų išvakarėse – interviu su popiežiumi apie gailestingumą

Artėjant Gailestingumo jubiliejui, popiežius Pranciškus davė interviu oficialiam jubiliejaus leidiniui „Credere“. Atsakydamas į klausimą, kas paskatino pabrėžti būtent Gailestingumą, popiežius priminė, kad šią temą Bažnyčioje akcentavo jau Paulius VI, Jonas Paulius II ją dar labiau išplėtojo. Popiežius Pranciškus kalbėjo apie Dievo Gailestingumą savo pirmosios Viešpaties Angelo maldos metu, tai kilo iš vidaus, paskatino Šventoji Dvasia. Akivaizdu, kad pasauliui reikia gailestingumo, užuojautos.

Pranciškus: kuo plačiau atsiverti Dievo gailestingumui

Pirmadienio rytą popiežius aukojo šv. Andriejaus liturginės šventės Mišias Bengio sporto stadione „Barthelemy Boganda“. Stadionas pavadintas pagal tautos patriarchu tituluojamą pirmąjį vietinį Centrinės Afrikos respublikos katalikų kunigą ir politiką, kuris trumpai prieš nepriklausomybės paskelbimą ėjo prezidento pareigas, jo mirties metinių diena paskelbta nacionaline švente.

Gruodžio 13 d. Kviečiame dayvauti Jubiliejinių gailestingumo durų atvėrime

Gruodžio 13 d. Kviečiame dayvauti Jubiliejinių gailestingumo durų atvėrime Telšių katedroje, Žemaičių Kalvarijos bazilikoje ir Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje

Mieli ir Brangūs tikėjimo Bendrakeleiviai,

Prasidedantys jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai kviečia mus į glaudesnį ryšį su Dievu ir patirti iš Jo meilės teikiamas malones. Esame pakviesti gauti Dievo malonių, įprastomis sąlygomis laimint Visuotinius atlaidus, 2016 metais aplankydami šias Telšių vyskupijos Gailestingumo jubiliejinių metų šventoves: Telšių vyskupijos Šv. Antano Paduviečio Katedrą, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo Baziliką ir Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčią.

Popiežius Konstantinopolio ortodoksų patriarchui: nebeliko neįveikiamų kliūčių

Šį pirmadienį, lapkričio 30 dieną, Konstantinopolio patriarchatas Baltramiejus vadovavo liturginėms apeigoms, paminint patriarchato globėjo šv. apaštalo Andriejaus iškilmę. Joje dalyvavo ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch, šios tarybos sekretorius vyskupas Brian Farrell ir kun. Andrea Palmieri, pasekretoris.

Kasdienė advento meditacija

VIETOJ GRIEŽTUMO GINKLŲ, GAILESTINGUMO VAISTAI

Gruodžio 8-ąją Šventąsias duris atversiu praėjus lygiai penkiasdešimčiai metų nuo Vatikano II Susirinkimo pabaigos. Bažnyčia jaučia poreikį išlaikyti šio įvykio atminimą gyvą. Tą akimirką prasidėjo naujas jos kelias istorijoje. Susirinkimo tėvai stipriai – kaip tikrą Dvasios dvelksmą – pajuto būtinybę savo meto žmonėms suprantamiau kalbėti apie Dievą.

 

Nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume

KUN. KĘSTUTIS DVARECKAS

Dažnai, norėdami kitiems padėti, pamirštame savo ribotumą, kuris yra neatsiejamas nuo žmogiškumo. Išsigandę savo silpnumo, nenorėdami pripažinti, kad ko nors negebame, rizikuojame pradėti dangstytis po visagalio žmogaus įvaizdžiu. Kai leidžiame prašantiesiems pagalbos į mus žiūrėti kaip į galinčius suteikti išsigelbėjimą dievus, užuot buvę nuolankūs Dievo įrankiai, tada netgi tokios organizacijos kaip „Caritas“ gali tapti pragaru. Savo įžvalgomis apie silpnumo pripažinimo būtinybę, apie leidimą Dievui būti Dievu ir leistis Jo visagalybei reikštis mūsų silpnumuose, „Carito“ padalinių susibūrime dalijosi kunigas Kęstutis Dvareckas.

Popiežius lūšnynų gyventojams: jūs užimate ypatingą vietą mano gyvenime

Penktadienio dieną popiežius Pranciškus pradėjo nuo privačiai aukotų Mišių, o po to nuvyko į Kangemi kvartalą Nairobyje. Tai lūšnynų kvartalas, turintis apie 100 000 gyventojų, kurie gyvena labai vargingai, trūkstant tokių elementarių dalykų, kaip kad geriamas vanduo ar tualetai. Kvartale veikia šv. Juozapo Darbininko parapija, priklausanti jėzuitams.

Gailestingumo durys

Gruodžio 13-ąją, III Advento sekmadienį, – GAILESTINGUMO durų atvėrimas KAUNO ARKIVYSKUPIJOS šventovėse – arkikatedroje bazilikoje ir Šiluvos bazilikoje – pradedant švęsti jubiliejinius GAILESTINGUMO metus .

Advento vainikas: istorija, simbolika. Užduotys vaikams.

ADVENTO VAINIKO KILMĖ

Funkcijos
Tik atsiradusi Advento vainiko idėja turėjo grynai religinę funkciją: pranešti, ypač vaikams, kad artėja Kalėdos, pasiruošti joms, paskatinti bendrai maldai, priminti, kad Jėzus yra tikroji šviesa, kuri nugali tamsumas ir blogį.
Šiais laikais yra sukurta įvairių Advento vainiko formų. Populiariausia – kalėdinio papuošalo motyvas, kurį galima rasti ne tik namuose ir bažnyčiose, bet ir parduotuvėse, aikštėse, koncertų metu. Įsivaizduokite didelį Advento vainiką centrinėje Strasburgo aikštėje! Vis dėlto Advento vainikas, kokioje aplinkoje bebūtų, nepraranda savo simbolinės reikšmės. Jis nuolat primena, skatina ieškoti prasmės. Kaip tik dėl šios savo vertės jis įsišaknijo ir išplito per trumpą laiką.

Pranciškus Ugandoje: Nepamirškime vargšų

Popiežius Pranciškus dar kartą karštai paragino katalikus nepamiršti vargšų. Šeštadienį popiežius lankėsi globos namuose Ugandos sostinėje, kuriuose Gerojo Samariečio kongregacijos seserys slaugo ir globoja visų kartų vargšus, neįgaliuosius ir ligonius. Šventasis Tėvas privačiai pasimeldė namų koplyčioje, susitiko su keliomis dešimtimis seserų vienuolių ir aplankė daug globos namų gyventojų, pasakė kalbą prisimindamas kardinolo Emmanuel Kiwanuka Nsubuga, pirmojo Kampalos arkivyskupo, pastangų dėka pastatytus „Nalukolongo Bakateyamba“ globos namus ir jame įkurdintas, jo paties įsteigtos Gerojo samariečių kongregacijos vienuoles.

Popiežius atvėrė Bangio katedros šventąsias Duris. Prasidėjo Gailestingumo jubiliejus

Popiežius Pranciškus sekmadienio pavakare, atverdamas Bangio katedros šventąsias Duris, paskelbė Bangį dvasine pasaulio sostine ir prašė meilės ir taikos malonės Bangio arkivyskupijai, Centrinės Afrikos Respublikai, visai Afrikai ir visiems kraštams, kuriuose vyksta karai, stokojama taikos. Šiandien, šioje vietoje, dvasinėje pasaulio sostinėje Bangyje, prasidėjo Gailestingumo jubiliejus, pasakė popiežius Pranciškus, susirinkusiuosius pakvietęs per vertėją prie jo prisidėti karšta malda, prašant Dievo meilės ir taikos; kartokit su manimi, ragino Pranciškus, „meilės, taikos“, „meilės, taikos“

Advento meditacija

(Lapkričio 30 d.)

Siūlome šių metų Advento ritmą papildyti žiubsneliu minčių iš popiežiaus Pranciškaus laiško, kuriui jis praneša apie Jubiliejinius metus. 

ŠVENTOSIOS DURYS

Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl paskelbiau Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Tai turėtų būti Bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį.

Maldos pusryčiuose kalbėta apie šiuolaikines grėsmes ir vertybių svarbą

Vilniuje lapkričio 27 dieną vyko Užsienio reikalų ministerijos organizuoti Nacionaliniai maldos pusryčiai, tema „Ar religijos sukelia konfliktus ir karus?“. Juose buvo kalbama apie dvasines vertybes kasdieniniame kiekvieno asmens ir visuomenės gyvenime, apie šiuolaikines grėsmes, tarpusavio supratimą ir vertybių svarbą.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius savo kalboje pabrėžė vertybių, taip pat visų tikėjimų atstovų bendrų veiksmų svarbą nugalint blogio apraiškas šiandieniniame pasaulyje.

Ar gyvename kaip Jėzaus mokiniai? Lietuvos vyskupų laiškas.

Gailestingumo kongresas Vilniuje 2016 m.

Lietuvos vyskupai pakvietė dalyvauti Gailestingumo kongrese Vilniuje ateinantį pavasarį. Atvirame laiške „Atsiverskime Gailestingumo jubiliejaus malonei“,ganytojai taipogi paragino Lietuvos krikščionis pasirengti Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus šventimui, viešai liudyti priklausymą Jėzui Kristui, per kurį apsčiai išlietas Dievo gailestingumas.

Kviesdami veikliai ir vaisingai išgyventi Gailestingumo jubiliejų, prasidėsiantį Romoje gruodžio 8-ąją ir švęsimą visoje Bažnyčioje iki pat 2016 metų lapkričio 20 dienos, Lietuvos ganytojai priminė, kad Gailestingumo jubiliejaus metai įpareigoja uoliai įgyvendinti krikščioniškojo gailestingumo darbus ir taip pasitikrinti, ar gyvename kaip Jėzaus mokiniai.

Ypatingai prisiminkime visus sergančius, kenčiančius, dėkokime už jų tikėjimą, viltį ir už tai, kad savo malda ir auka jie vienijasi su išganančia Jėzaus Kristaus kančia. Turėkime drąsos ir mokykime maldos tuos, kurie melstis nemoka!

Lietuvos ganytojai laiške išreiškė viltį, kad bus išgirstas popiežiaus Pranciškaus kvietimas kiekvienam krikštytajam tapti piligrimu, apmąstyti savo, kaip krikščionio, per gyvenimą nueitą kelią. Taip pat Lietuvos ganytojai laiške kalba apie piligriminės kelionės ir žengimo pro šv. Duris reikšmę bei svarbą, pasiūlė ne tik patiems įžengti pro atvertas savo bažnyčios duris, bet ir atsivesti tą, kuris dar neišdrįso.

Sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir dalinsimės su kitais džiaugsmu, kad priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo gailestingumas, parašė vyskupai.

Lietuvos vyskupai be to pranešė po savo posėdžio Vilniuje lapkričio 23-26 dienomis, jog bus paruoštas Gailestingumo jubiliejaus „Piligrimo pasas“ skirtas norintiems aplankyti visas 15 Lietuvos katedrų ir šventovių, kuriose bus atvertos šv. Durys.

Gailestingumo kongresas įvyks Vilniuje 2016 metais gegužės 6-8 dienomis, informuoja šeštadienį paskelbtame laiške Lietuvos vyskupai.

Popiežius Pranciškus oficialiai pradės Gailestingumo jubiliejų atidarydamas Vatikano bazilikos šv. Duris gruodžio 8-tą dieną, nors jau šį sekmadienį, lankydamasis Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje Bangui, dar neprasidėjus jubiliejui, atvers to miesto katedros, dedikuotos Nekaltojo Prasidėjimo Marijai, šv. Duris. Šventųjų gailestingumo durų atidarymas sekmadienį Bangui katedroje prasidės 18 val. Lietuvos laiku.

Pranciškus aplankė JT centrinę būstinę Nairobyje: teisingesnė tvarka nėra utopija

Per paskutinįjį oficialų ketvirtadienio susitikimą popiežius turėjo galimybę kreiptis į Nairobyje esančius Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų vadovus bei darbuotojus. Kenijoje yra per 20 tarptautinių organizacijų biurų, tarp kurių – JT Aplinkos ir Gyvenamos vietos programos. Šventąjį Tėvą pasitiko ir pasveikino generalinio biuro vadovė Sahle Work Zewde, kuri jo paprašė pasodinti medelį greta esančiame parke.

„Tuomet žmonės išvysŽmogaus Sūnų, ateinantį debesyjesu didžia galybe ir garbe“ (Lk 21, 27)

Šių metų pirmojo Advento sekmadienio Evangelijos tema – kosminės katastrofos ir Žmogaus Sūnaus atėjimas. Gyvename jau ilgus dešimtmečius be karo, maro ir bado. Nejučiomis įsigyvenome į tingų ir garantuotą gyvenimo ritmą. Stichinės gamtos nelaimės ir terorizmo apraiškos viename ar kitame planetos kampelyje atrodo mums kaip tolimo griaustinio aidas toli nuo mūsų gyvenimo ritmo. Ir vis tik Adventas kviečia mus visus apmąstyti savo dvasinės gyvenimo kelionės žemėje laiką, pasitikrinti save Dievo ir Bažnyčios mokymo šviesoje.

Kardinolas Arinze. Popiežiaus vizitas savaime kvies ištiesti vienas kitam ranką

Popiežius žino, kad ten nėra gerai. Jis žino, kad rizikuoja, bet vyksta ten norėdamas parodyti meilę ir pagarbą, ir tai yra galinga žinia. Jis nori ten nuvykti kaip meilės Afrikos žmonėms ženklas; pakviesti visus priimti vienas kitą, kalbėti apie skirtumus nesigriebiant prievartos, tai iš tiesų svarbu. Nors visą tai jis sakė jau Romoje per pastaruosius kelerius metus, žinia bus dar stipresnė, kai pasakys tai Bangui, - JAV jėzuitų žurnalui „America“ sakė kardinolas iš Nigerijos Francis Arinze, Kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas emeritas, komentuodamas popiežiaus Pranciškaus numatomą apsilankymą Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje. Tiek joje, tiek visoje šalyje vyrauja visuotinio nesaugumo klimatas, kraštas nuolatos balansuoja ant pilietinių susirėmimų ribos, praėjusiomis savaitėmis netrūko kruvinų išpuolių.

Popiežius atvyko į Afriką. Sutikimas Nairobyje

Prasidėjo popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Afriką. Iki ateinančios savaitės pirmadienio, lapkričio 30 d., numatoma aplankyti tris šalis – rytinėje Afrikos dalyje esančią Keniją, jos kaimynę Ugandą  ir pačiame žemyno centre esančią Centrinės Afrikos Respubliką.

Trečiadienio rytą išvykęs iš Romos, Kenijos sostinę Nairobį popiežius pasiekė 17 val. vietos laiku (16 Lietuvos laiku). Oro uoste Šventąjį Tėvą pasitiko šalies prezidentas Uhuru Kenyatta, kiti valstybinės valdžios atstovai, Nairobio arkivyskupas kard. John Njue su keliais vyskupais. Po neformalaus pasisveikinimo oro uoste, visi atvyko į prezidento rūmus sostinės centre, kur įvyko iškilminga sutikimo ceremonija su oficialiomis kalbomis, garbės sargyba ir britų paliktu papročiu – patrankų salvėmis. Prezidento rūmuose šia proga buvo susirinkę visi Kenijos vyriausybės nariai ir parlamentai, buvo pakviestas ir šalyje akredituotas diplomatinis korpusas.

Dominikonų jubiliejus. Pokalbis su br. Pijumi Eglinu OP

Nuo šių metų lapkričio 7 d. iki 2017 m. sausio 17 d. viso pasaulio dominikonų bendruomenės švenčia savo ordino įkūrimo 800 metų jubiliejų. Šia proga mūsų bendradarbė pakalbino Vilniaus dominikonų bendruomenės narį br. Pijų Egliną OP.

800 metų tai graži sukaktis. Mes šiuo jubiliejumi pabrėžiame, kad iš Jėzaus gauta misija „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ nesibaigia. Ji perduodama iš kartos į kartą, iš rankų į rankas. Kaip žinoma, kiekviena vienuolija steigiasi su tam tikra konkrečia misija šiame pasaulyje ir Bažnyčioje. Tad dominikonai buvo šv. Dominyko įkurti, kad tarnautų žmonėms žodžiu. Tos informacijos, kur ateina iš Dievo, kuri nulemia visą žmogaus gyvenimą sklaida nėra pakankama. Kaip tada prieš 800 metų, tryliktame amžiuje, lygiai taip pat ir šiandien mes matome, kad yra daugybė žmonių, kurie arba iš viso nėra girdėję Dievo Žodžio, arba jį girdėjo iškraipytą. Tad mes šiuo jubiliejumi visų pirma sau įvardiname, kad mūsų pašaukimas – nesvarbu, kad jis jau 800 metų gyvuoja – neprarado savo svarbos, jis iš tikrųjų iki šios dienos yra aktualus. Mes matome, kad tikrai daug žmonių šiandien ieško Dievo Žodžio, ieško to kelio, kurį rodo Dievas. Dominikonas tam ir yra skirtas, kad šitą Dievo parodytą kelią padėtų žmogui atrasti savo žodžiu, savo pamokslais, savo tarnavimu.

Nauji palaimintieji ispanai – aklo smurto ir ekstremizmo kankiniai

Po paskutinių teroristinių atakų Prancūzijoje, prieš tai kitose Europos šalyse ir, dar daugiau, kituose žemynuose, daugybė žmonių nuoširdžiai baisisi ir piktinasi smurto aklumu ir niekšiškumu, beprasmiškai pražudant niekuo dėtus jaunus ir senus, vyrus ir moteris, leidžiančius vakarą su draugais ar atėjusius į koncertą. Tai suvokiama kaip svetima ir iš išorės importuota prievarta. Vis tik šio šeštadienio beatifikacija Barselonoje, Ispanijoje, primena, kad toks pat smurtas yra ir pačios Europos istorijos dalis, o mirtinas ekstremizmas gali būti visoks, taip pat ateistinis ir laicistinis.

Žmogaus Sūnus - mūsų Karalius

Stovėti po Kristaus Karaliaus vėliava reiškia gyventi tiesoje ir meilėje, nes ten, kur nėra tiesos ir meilės, nėra nė Dievo, nė Kristaus. Ten jau yra pragaro prieangis žemėje.

Paskutinįjį liturginių metų sekmadienį švenčiame Kristaus Karaliaus šventę. Ją įsteigė popiežius Pijus XI 1924 m., kai pasaulio galingieji dėjo pastangas Kristų pašalinti iš viešojo gyvenimo. Tuo metu Meksikoje, valdant masonams, katalikai buvo kruvinai persekiojami; šaudomi daugelis jų mirdavo su šūkiu: „Tegyvuoja Kristus Karalius!“

Motina Teresė palaimintoji, galbūt netrukus ir šventoji

Palaimintoji Motina Teresė galėtų būti paskelbta šventąja per ypatinguosius Gailestingumo metus. Taip tvirtina italų internetinis leidinys, pasak kurio kanonizacija galėtų įvykti rugsėjo 4 dieną per palaimintosios liturginę šventę 2016 m. Palaimintųjų kanonizacijai paprastai reikia stebuklingo įvykio, kurio nepaaiškinamumą turi patikrinti mokslininkai, o teologinį pagrįstumą teologai. Procedūras paprastai užbaigia Šventųjų skelbimo kongregacijos nariai kardinolai ir vyskupai, patvirtinantys mokslininkų ir teologų išvadas.

Katalikų žiniasklaidos atstovų susitikimas Birštone

2015 m. Lapkričio 18–19 d. Birštone, Kaišiadorių vyskupijos svečių namuose, vyko jau antras šiais metais „Bažnyčios kronikos“ fondo organizuotas katalikų žiniasklaidos priemonių atstovų susitikimas, kuriame buvo žengti tolesni žingsniai kuriant bendro veikimo asociaciją. Principinis siekis kurti tokią asociaciją buvo išreikštas jau ankstesniame, gegužės pradžioje vykusiame panašiame susitikime.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode